Oznamy pre študentov

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že otázky k štátnicovým predmetom pre tento akademický rok boli aktualizované a sú k dispozícií v časti ŠTÚDIUM > ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY. Zároveň dávame do pozornosti harmonogram štátnych skúšok konaných v riadnom termíne v čase od 06.06. do 09.06.2017.

Harmonogram štátnych skúšok na KAMaSI 2016/17

Dňa 27.04.2017 (štvrtok) o 8:30 sa uskutoční na KAMaSI Katedrové kolo ŠVOČ 2016/2017 pre študijné programy

1. stupeň - Strojné inžinierstvo

2. stupeň - Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo

Aktívna účasť je odporúčaná študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni VŠ. Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.

Vyplnené prihlášky spolu so zviazanými prácami (v lište alebo hrebeňovej väzbe) v rozsahu 15 – 20 strán  je potrebné odovzdať doc. Ing. Ingrid Delyovej, PhD.  najneskôr do 25.04.2016 do 14:00 hod.

Časový rozsah prezentácie by mal mať dĺžku 5 až 7 min. Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční dňa 10.05.2017. Prihlášku si je možné stiahnuť tu.

Študenti, do konca marca si môžete podať žiadosť o motivačné štipendium. Podľa "Štipendijného poriadku TUKE" sa motivačné štipendium priznáva študentovi za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
c) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti,
e) za aktívny prínos k rozvoju TUKE alebo fakulty.
Žiadosť je potrebné podať na študijné oddelenie. Bližšie info tu.

 

Študentom AM a SI dávame do pozornosti českú spoločnosť evektor, ktorá prejavila záujem nielen o našich absolventov a študentov, ale aj o spoluprácu s našou fakultou. Okrem pracovných pozícií ponúka možnosť absolvovania praxe a riešenia záverečných prác z oblasti automotive a leteckého priemyslu. Prezentáciu firmy si môžeš stiahnuť tu.

 

evektor

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam