Projekty a granty

 

Aktuálne projekty

 

Číslo projektu

Názov projektu | Doba riešenia

Vedúci projektu

VEGA
1/0516/22

Výskum vplyvu technológie výroby kompozitných materiálov na ich mechanické a únavové vlastnosti využitím numerických a experimentálnych metód
01/2022-12/2025

Miroslav Pástor
doc., Ing., PhD.

VEGA
1/0500/20

Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
01/2020-12/2023

Jozef Bocko
prof., Ing., CSc.

 

Skončené projekty

 

Číslo projektu

Názov projektu | Doba riešenia

Vedúci projektu

KEGA
018TUKE-4/2020

Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
01/2020-12/2022

Jozef Bocko
prof., Ing., CSc.

KEGA
027TUKE-4/2020

Implementácia nových postupov a edukačných metód v oblasti optických metód experimentálnej mechaniky pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
01/2020-12/2022

Peter Frankovský
doc., Ing., PhD.

VEGA
1/0290/18

Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky
01/2018-12/2021

Peter Frankovský
doc., Ing., PhD.

VEGA
1/0355/18

Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály
01/2018-12/2021

Róbert Huňady
doc., Ing., PhD.

VEGA
1/0731/16

Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav
01/2016-12/2019

Jozef Bocko
prof., Ing., CSc.

 

VEGA
1/0751/16

Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky
01/2016-12/2019

Miroslav Pástor
doc., Ing., PhD.

 

APVV
15-0435

Kvantifikácia zvyškových napätí v prvkoch mechanických, mechatronických a biomechanických sústav
07/2016-12/2019

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

 

KEGA
054TUKE-4/2014

Využitie moderných numerických metód mechaniky ako základu vedeckého konštruovania pre rozvoj vedomostnej bázy študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
01/2014-12/2016

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

 

KEGA
090TUKE-4/2015

Zdokonalenie portálu vedecko-výskumnej platformy "Acta Mechanica Slovaca"
01/2015-12/2017

Miroslav Pástor
doc. Ing., CSc.

 

VEGA
1/0393/14

Analýza príčin porúch prvkov mechanických sústav kvantifikáciou polí deformácií a napätí
01/2014-12/2017

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

 

VEGA
2/0098/14
(spol. projekt SjF TUKE a SAV)

Modelovanie napäťových stavov pri nanoindentácii a mechanickom zaťažení v kompozitných systémoch (MONACO)
01/2014-12/2016

František Lofaj (SAV)
doc., RNDr., DrSc.

 

PMP
SjF FGV/2013/6

Vývoj programových prostriedkov pre rozvoj digitálnej obrazovej korelácie
2013-2015

Róbert Huňady
doc., Ing., PhD.

KEGA
021-TUKE-4/2013

Využitie moderných optických metód experimentálnej mechaniky pre rozvoj vedomostnej bázy študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
2013-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

APVV
0091-11

Využitie metód experimentálneho a numerického modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácie mechanických a mechatronických sústav
2012-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/0937/12

Vývoj netradičných experimentálnych metód pre mechanické a mechatronické sústavy
2012-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/1205/12

Numerické modelovanie mechatronických sústav
2012-2015

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/0090/12

Vplyv imperfekcií na odolnosť konštrukčných prvkov a nosných konštrukcií strojov
2012-2014

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

EU - OP Výskum a vývoj
ITMS: 26220220141

Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy
2011-2014

 

VEGA
1/0289/11

Využitie experimentálnych metód pri vývoji metodík identifikácie a predikcie porúch nosných prvkov mechanických sústav
2011-2013

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

EU - OP Výskum a vývoj
ITMS: 26220120060

Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humanitárnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve
2010-2013

 

EU - OP Výskum a vývoj
Stimuly - Projekt aplikovaného výskumu

Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou
09/2010-08/2013

 

VEGA
1/0453/10

Vybrané problémy mechanických sústav
2010-2011

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/0265/10

Zvyšovanie únosnosti konštrukčných prvkov aplikáciou numerických a experimentálnych metód mechaniky
2010-2011

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

KEGA
049-030TUKE-4/2010

Degradačné procesy a predikcia životnosti
2009-2011

Oskar Ostertag
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/0004/08

Inovácia metodík experimentálneho a numerického modelovania mechanických a mechatronických sústav s cieľom vybudovania centra excelentnosti experimentálnych metód mechaniky
2008-2010

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/4160/07

Nelinearity a imperfekcie mechanických sústav
2007-2009

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/4163/07

Analýza pružných a plastických vlastností tenkostenných nosných prvkov pri rovinnej napätosti
2007-2009

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/3156/06

Analýza a optimalizácia mechanizmov a manipulátorov používaných v zdravotníckych službách
2006-2008

Štefan Segľa
prof. Ing., CSc.

GIRTCT 2001- 05034 FENET
5.RP GT C2- 2000-33057
(medzinárodný projekt)

Tématická sieť pre podporu priemyselných aplikácií metodiky konečných prvkov
2001-2005

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

MVTP
SFB – 298 SRN/SR
(medzinárodný projekt)

Deformation und Versagen metallischer und glanurarer Strukturen
2001-2002

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

MŠ SR 2002

Inovácie laboratórií ultraľahkých konštrukcií
2003

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

Štátny program výskumu a vývoja

Vývoj softvérovych a hardverových prostriedkov pre oblasť materiálovej a únavovej analýzy a predikciu havarijných stavov
2003-2005

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

KEGA

Vytvorenie výskumných predpokladov a vypracovanie modernej vysokoškolskej učebnice experimentálnych metód mechaniky
2005-2007

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

KEGA
3/0095/02

Príručka pružnosti a pevnosti. Vysokoškolská učebnica pre technické univerzity.
2002-2003

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

KEGA
175/2001

Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti II. Vysokoškolská učebnica pre technické univerzity
2001

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/0407/03

Vývoj počítačových metód a algoritmov pre numerickú simuláciu a optimalizáciu mechanických sústav
2003-2005

Štefan Segľa
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/2187/05

Vývoj, verifikácia a využitie moderných experimentálnych metód mechaniky
2005-2007

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/1111/04

Náhodné procesy a medzné stavy mechanických systémov
2004-2006

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/1073/04

Zvyšovanie únosnosti tenkostenných konštrukčných prvkov s využitím inovovaných ocelí, konštrukčných riešení a technológií výroby
2004-2006

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/9397/02

Adaptívne metódy výpočtov a experimentálneho overenia únosnosti nosných prvkov ľahkých a ultraľahkých konštrukčných systémov
2002-2004

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/8033/01

Interakcia a medzné stavy nelineárnych sústav
2001-2003

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/6198/99

Teoretické a experimentálne metódy výskumu a vývoja ultraľahkých systémov
1999-2001

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

 

 

Aktuálne projekty

Číslo projektu

Názov projektu | Doba riešenia

Vedúci projektu

VEGA
1/0500/20

Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
01/2020-12/2023

Jozef Bocko
prof., Ing., CSc.

VEGA
1/0290/18

Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky
01/2018-12/2021

Peter Frankovský
doc., Ing., PhD.

VEGA
1/0355/18

Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály
01/2018-12/2021

Róbert Huňady
doc., Ing., PhD.

KEGA
018TUKE-4/2020

Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
01/2020-12/2022

Jozef Bocko
prof., Ing., CSc.

KEGA
027TUKE-4/2020

Implementácia nových postupov a edukačných metód v oblasti optických metód experimentálnej mechaniky pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
01/2020-12/2022

Peter Frankovský
doc., Ing., PhD.

Skončené projekty

Číslo projektu

Názov projektu | Doba riešenia

Vedúci projektu

VEGA
1/0731/16

Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav
01/2016-12/2019

Jozef Bocko
prof., Ing., CSc.

 

VEGA
1/0751/16

Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky
01/2016-12/2019

Miroslav Pástor
doc., Ing., PhD.

 

APVV
15-0435

Kvantifikácia zvyškových napätí v prvkoch mechanických, mechatronických a biomechanických sústav
07/2016-12/2019

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

 

KEGA
054TUKE-4/2014

Využitie moderných numerických metód mechaniky ako základu vedeckého konštruovania pre rozvoj vedomostnej bázy študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
01/2014-12/2016

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

 

KEGA
090TUKE-4/2015

Zdokonalenie portálu vedecko-výskumnej platformy "Acta Mechanica Slovaca"
01/2015-12/2017

Miroslav Pástor
doc. Ing., CSc.

 

VEGA
1/0393/14

Analýza príčin porúch prvkov mechanických sústav kvantifikáciou polí deformácií a napätí
01/2014-12/2017

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

 

VEGA
2/0098/14
(spol. projekt SjF TUKE a SAV)

Modelovanie napäťových stavov pri nanoindentácii a mechanickom zaťažení v kompozitných systémoch (MONACO)
01/2014-12/2016

František Lofaj (SAV)
doc., RNDr., DrSc.

 

PMP
SjF FGV/2013/6

Vývoj programových prostriedkov pre rozvoj digitálnej obrazovej korelácie
2013-2015

Róbert Huňady
doc., Ing., PhD.

KEGA
021-TUKE-4/2013

Využitie moderných optických metód experimentálnej mechaniky pre rozvoj vedomostnej bázy študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
2013-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

APVV
0091-11

Využitie metód experimentálneho a numerického modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácie mechanických a mechatronických sústav
2012-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/0937/12

Vývoj netradičných experimentálnych metód pre mechanické a mechatronické sústavy
2012-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/1205/12

Numerické modelovanie mechatronických sústav
2012-2015

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/0090/12

Vplyv imperfekcií na odolnosť konštrukčných prvkov a nosných konštrukcií strojov
2012-2014

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

EU - OP Výskum a vývoj
ITMS: 26220220141

Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy
2011-2014

 

VEGA
1/0289/11

Využitie experimentálnych metód pri vývoji metodík identifikácie a predikcie porúch nosných prvkov mechanických sústav
2011-2013

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

EU - OP Výskum a vývoj
ITMS: 26220120060

Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humanitárnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve
2010-2013

 

EU - OP Výskum a vývoj
Stimuly - Projekt aplikovaného výskumu

Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou
09/2010-08/2013

 

VEGA
1/0453/10

Vybrané problémy mechanických sústav
2010-2011

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/0265/10

Zvyšovanie únosnosti konštrukčných prvkov aplikáciou numerických a experimentálnych metód mechaniky
2010-2011

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

KEGA
049-030TUKE-4/2010

Degradačné procesy a predikcia životnosti
2009-2011

Oskar Ostertag
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/0004/08

Inovácia metodík experimentálneho a numerického modelovania mechanických a mechatronických sústav s cieľom vybudovania centra excelentnosti experimentálnych metód mechaniky
2008-2010

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/4160/07

Nelinearity a imperfekcie mechanických sústav
2007-2009

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/4163/07

Analýza pružných a plastických vlastností tenkostenných nosných prvkov pri rovinnej napätosti
2007-2009

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/3156/06

Analýza a optimalizácia mechanizmov a manipulátorov používaných v zdravotníckych službách
2006-2008

Štefan Segľa
prof. Ing., CSc.

GIRTCT 2001- 05034 FENET
5.RP GT C2- 2000-33057
(medzinárodný projekt)

Tématická sieť pre podporu priemyselných aplikácií metodiky konečných prvkov
2001-2005

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

MVTP
SFB – 298 SRN/SR
(medzinárodný projekt)

Deformation und Versagen metallischer und glanurarer Strukturen
2001-2002

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.

MŠ SR 2002

Inovácie laboratórií ultraľahkých konštrukcií
2003

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

Štátny program výskumu a vývoja

Vývoj softvérovych a hardverových prostriedkov pre oblasť materiálovej a únavovej analýzy a predikciu havarijných stavov
2003-2005

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

KEGA

Vytvorenie výskumných predpokladov a vypracovanie modernej vysokoškolskej učebnice experimentálnych metód mechaniky
2005-2007

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

KEGA
3/0095/02

Príručka pružnosti a pevnosti. Vysokoškolská učebnica pre technické univerzity.
2002-2003

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

KEGA
175/2001

Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti II. Vysokoškolská učebnica pre technické univerzity
2001

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/0407/03

Vývoj počítačových metód a algoritmov pre numerickú simuláciu a optimalizáciu mechanických sústav
2003-2005

Štefan Segľa
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/2187/05

Vývoj, verifikácia a využitie moderných experimentálnych metód mechaniky
2005-2007

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/1111/04

Náhodné procesy a medzné stavy mechanických systémov
2004-2006

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/1073/04

Zvyšovanie únosnosti tenkostenných konštrukčných prvkov s využitím inovovaných ocelí, konštrukčných riešení a technológií výroby
2004-2006

František Šimčák
prof. Ing., CSc.

VEGA
1/9397/02

Adaptívne metódy výpočtov a experimentálneho overenia únosnosti nosných prvkov ľahkých a ultraľahkých konštrukčných systémov
2002-2004

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

VEGA
1/8033/01

Interakcia a medzné stavy nelineárnych sústav
2001-2003

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.

VEGA
1/6198/99

Teoretické a experimentálne metódy výskumu a vývoja ultraľahkých systémov
1999-2001

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam