Ponuka služieb a možnosti spolupráce
Ulohy riesene s praxou

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti prioritne venuje využitiu experimentálnych a numerických metód mechaniky. Významná pozornosť je pritom venovaná ich praktickému nasadeniu a to nielen v oblasti aplikovaného výskumu, ale aj pri riešení rôznych úloh v spolupráci s praxou. Medzi najvýznamnejšie aktivity realizované v posledných rokoch patrí: Analýza zostatkovej životnosti stojana konvertora (US Steel), Analýza praskania plochých pružín rámov zariadenia plynulého odlievania (US Steel), Analýza príčin havárie ventilátora odsávania (US Steel), Komplexná analýza zostatkovej životnosti kontajnera pre prevoz vyhoreného jadrového paliva (VÚJE), Modálna a prevádzková analýza kmitania transportného komplexu (VÚJE), Riešenie problému nadmerného kmitania sacieho potrubia (Eustream), Analýza príčin nadmerného kmitania výtlačného potrubia plynového kompresora (Eustream) a ďalšie. Rozsah našich odborných kompetencií je pritom široký.

PONÚKAME

    •   odborné poradenstvo a konzultácie,
    •   odborné školenia a prednášky,
    •   expertízne činnosti a analýzy,
    •   počítačové simulácie a výpočty.

FORMY SPOLUPRÁCE

    •   krátkodobá spolupráca (na základe objednávky),
    •   dlhodobá spolupráca – participácia na vedecko-výskumných projektoch.

OBLASTI ZAMERANIA

    •   statická a dynamická analýza prvkov mechanických a mechatronických sústav,
    •   pevnostná analýza prvkov nosných konštrukcií a strojných zariadení,
    •   analýza napätosti a deformácií pri dynamických dejoch,
    •   redistribúcia zvyškových napätí,
    •   určovanie mechanických vlastností materiálových vzoriek,
    •   skúšanie mechanických prvkov a uzlov z klasických a novodobých materiálov,
    •   posudzovanie technického stavu a hodnotenie životnosti strojov a konštrukcií,
    •   modálna analýza a analýza kmitania,
    •   vibrodiagnostika,
    •   rozvoj experimentálnych metód mechaniky.

MERACIE TECHNIKY

    •   3D digitálna obrazová korelácia s vysokým rozlíšením (DIC)
         Merací systém: Q-400 Dantec Dynamics
         Aplikácia: Celopoľové bezkontaktné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri statickom zaťažení.
Testovanie komponentov. Materiálové skúšky. Napäťovo-deformačné analýzy.

    •   3D vysokorýchlostná digitálna obrazová korelácia (3D DIC High-Speed)
         Merací systém: Q-450 Dantec Dynamics
         Aplikácia: Celopoľové bezkontaktné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri dynamickom zaťažení a za pohybu
vrátane rázu.
Analýza kmitania a prevádzková modálna analýza.
Meranie rýchlych dejov vysokorýchlostnými kamerami (až 50000 záberov za sekundu).

    •   3D elektronická speckle interferometria (ESPI)
         Merací systém: Q-300 Dantec Dynamics
         Aplikácia: Celopoľové vysoko presné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri statickom a tepelnom zaťažení.
Testovanie komponentov. Materiálové skúšky. Napäťovo-deformačné analýzy.

    •   Vibrometria
         Merací systém: Bruel&Kjaer Pulse LAN-XI, Pulse Labshop, Pulse Reflex
         Snímače: laserový vibrometer Polytec PDV-100, jedno- a trojzložkové akcelerometre,
         Aplikácia: Experimentálna modálna analýza (EMA, OMA), prevádzková analýza kmitania (ODS), vibrodiagnostika.

    •   Odporová tenzometria
         Merací systém: tenzometrické aparatúry HBM Quantum, Genesis, Spider 8
         Odvŕtavacie zariadania: RS 200, SINT MTS 3000, Ring-Core
         Aplikácia: Určenie smerov a veľkosti hlavných pomerných deformácií a napätí pri statickom a dynamickom zaťažení vrátane rázov.
Kvantifikácia zvyškových napätí. Testovanie komponentov.

    •   Reflexná fotoelasticimetria – Photostress®
         Merací systém: odrazové polariskopy FL-Z/2, 030, 040
         Aplikácia: Vizuálizácia a kvantifikácia deformačných a napäťových polí na povrchu zaťažených fotoelasticky povrstvených
konštrukčných prvkoch.

    •   Transmisná fotoelasticimetria
         Merací systém: transmisný polariskop - model 060
         Aplikácia: Vizuálizácia a kvantifikácia deformačných polí na 3D modeloch mechanických prvkov vyrobených z transparentného
fotoelasticimetrického materiálu.

VÝPOČTOVÉ ANALÝZY

    •   Metóda konečných prvkov (lineárna statická analýza, dynamická analýza, frekvenčná analýza, nelineárna analýza, vzper, únava, atď.)
    •   Kinematická a dynamická analýza mechanizmov a manipulátorov
    •   Analýza kmitania mechanických sústav

REFERENCIE

spolupraca
Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam