Bakalárske štúdium

Št. program: Strojné inžinierstvo

Forma štúdia: denná

Jazyk štúdia: slovenský, anglický

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

 

PROFIL ABSOLVENTA
    
Strojné inžinierstvoPrvý stupeň študijného programu Strojné inžinierstvo v rámci študijného odboru Strojárstvo je vytvorený za účelom výchovy študentov pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania a prevažná väčšina absolventov aj pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu v druhom stupni. Štruktúra prírodovedného, technického a jazykového základu vytvára predpoklady pre úspešné pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.

Absolvent prvého stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo má znalosti z teórie strojárskych systémov a z ich aplikovania na výpočtové, konštrukčné a technologické problémy, vie navrhovať , vyvíjať, implementovať, rozširovať a prevádzkovať moderné strojárske zariadenia, pričom je schopný spolupracovať s manažérmi a špecialistami z iných profesií. Absolvent tiež nadobúda teoretické a metodické znalosti z oblastí vzťahujúcich sa k technike, strojom a k strojárstvu, zdokonalí sa vo využívaní výpočtovej techniky hlavne v oblasti počítačového konštruovania a využívania CAD a CAE systémov. Absolvent získava aj praktické schopnosti a zručnosti z práce v oblasti konštruovania a dokumentovania strojárskych systémov, dokáže účinne a efektívne pracovať ako člen vývojového a výrobného tímu s dostatočnými znalosťami v odbornej, organizačnej a manažérskej oblasti. Je schopný posudzovať kvalitu práce a výrobkov, má prípravu na líniového manažéra vo vyššie uvedených oblastiach. Absolvent sa zdokonalí v znalosti cudzích jazykov, získa vedomosti z oblasti práva aj ochrany životného prostredia. Absolvent študijného programu Strojné inžinierstvo má predpoklady pre absolvovanie inžinierskeho štúdia vo všetkých študijných programoch druhého stupňa štúdia na Strojníckej fakulte.

Hodnotenie úrovne vzdelávacieho procesu a zabezpečenie jeho kvality v študijnom programe Strojné inžinierstvo je predmetom pravidelných rokovaní vedení fakulty, kolégia dekana, vedeckej rady i akademického senátu. Požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia sú ako v predmetoch štúdia, tak i celkovo dostatočne selektívne a v plnej miere zabezpečujú,  že študent ktorý nezískal dostatočné vedomosti, schopnosti a zručnosti nezíska titul Bc. Na absolventov s najslabším prospechom sú kladené také požiadavky, aby ich úroveň bola štandardná.

Náročnosť požiadaviek pre úspešné absolvovanie predmetov z hľadiska kvality je garantovaná osobnosťami fakulty, ale i odozvou iných strojníckych fakúlt najmä pri prestupoch študentov, či už v našej republike, ale i v zahraničí, kde naši študenti majú spravidla uznávané všetky vykonané skúšky, prípadne ročníky a semestre.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA
    
Prvý stupeň študijného programu Strojné inžinierstvo v študijnom odbore Strojárstvo je primárne vytvorený za účelom výchovy študentov pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. To zabezpečuje štruktúra prírodovedného,  technického a tiež aj jazykového základu. Tento všeobecný záber je koncipovaný tak, aby poskytol študentom čo najširšie všeobecné technické vzdelanie v oblasti strojárstva. Jeho výhodou je, že absolventi nie sú úzko profilovaní, čo im umožňuje širšie uplatnenie na trhu práce. Zamestnávatelia totiž často požadujú hlavne všeobecne vzdelaných technických pracovníkov, pričom užšiu špecializáciu vykoná samotný zamestnávateľ formou školení v danom podniku. Širší odborný a teoretický základ môže byť výhodou i pri ďalšom štúdiu na inej vysokej škole či fakulte u nás i v zahraničí. Ďalšou výhodou všeobecne koncipovaného bakalárskeho študijného programu Strojné inžinierstvo je i skutočnosť, že študenti si môžu odložiť konečné rozhodnutie o výbere magisterského štúdia po získaní ďalších skúseností a poznatkov.

Po absolvovaní bakalárskeho štúdia sa však môžu absolventi študijného programu Strojné inžinierstvo aj okamžite uplatniť v praxi, hľadať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to nie iba v čisto strojárskych podnikoch ale aj v skoro všetkých technických a priemyselných podnikoch. Majú predpoklady nájsť úspešné uplatnenie aj v službách a obchode.

 

Stránka uchádzača o štúdium: https://sjf.tuke.sk/uchadzac/studijne-programy/strojne-inzinierstvo-si/

Dodatočné informácie: https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/strojne-inzinierstvo1

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam