História katedry
katedra chodbaKatedra technickej mechaniky vznikla v roku 1952 súčasne so vznikom Fakulty ťažkého strojárstva pri založení VŠT v Košiciach. Vedením katedry bol poverený doc. Ing. Vladimír Salva. Vedúcimi katedry boli prof. Ing. Alexander Doktor (1953-1966, 1968-1972), doc. Ing. František Eisinger, CSc.(1966 – 1968), prof. Ing. Andrej Medvec, DrSc. (1972-1985), Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (1986-1990). V období 1990-1993 vedúcimi Katedry technickej mechaniky a pružnosti bol prof. Ing. Gejza Eggenberger, DrSc. a v rokoch 1993-1996 doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc. Od roku 1996 do roku 1999 bol vedúcim katedry Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. Povereným vedúcim Katedry aplikovanej mechaniky v rokoch 1999-2002 bol doc. Ing. Vladimír Jurica, CSc., keďže Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. v tom čase vykonával druhé funkčné obdobie dekana Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Katedra sa rozšírila o nový odbor mechatronika, s čím súvisí zmena názvu katedry. V rokoch 2003 - 2013 bol vedúcim Katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky opäť Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. V rokoch 2013 - 2015 bol vedúcim katedry prof. Ing. František Šimčák, CSc.. Od roku 2015 je vedúcim katedry prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. V septembri 2015 došlo v spojitosti s novou akreditáciou k zmene štruktúry fakulty a tým aj k zmene názvu katedry, ktorá dnes nesie názov podľa študíjnych programov, ktoré garantuje.

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam