Doktorandské štúdium

Št. program: Aplikovaná mechanika

Forma štúdia: denná / externá

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky / 5 rokov

Jazyk štúdia: slovenský, anglický

PROFIL ABSOLVENTA

Štúdium je zamerané na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov vedeckého výskumu, vývoja a praxe vo všetkých odboroch a pracoviskách kde sa aplikujú vedecké poznatky mechaniky. Ich vedecká erudícia je vzťahovaná najmä na tieto oblasti mechaniky:

Počítačová mechanika
Vývoj a zdokonaľovanie analytických a numerických výpočtových metód (metóda konečných prvkov, metóda hraničných prvkov, bezsieťové metódy), teória modelovania a analýzy mechanických sústav a konštrukcií, konštitutívne vzťahy s dôrazom na lineárne i nelineárne správanie sa materiálu, podmienky medzných stavov materiálov a telies, mechanika kompozitov, smart a MEMS materiály, analýzy napätosti, viazaných deformácií a dynamickej odozvy vybraných tried telies vrátane zložených telies, inverzné úlohy mechaniky telies a identifikácia materiálových, technologických a iných parametrov, modelovanie napätosti a deformácie vybraných technologických procesov (napr. tvárnenie plechov, kovanie, pretláčanie, zváranie, zmena stavu, stabilita konštrukcií), optimalizácia a kontaktné úlohy, interakcia konštrukcií a prostredia, expertné systémy, mechanika mikro - a nanosystémov, dynamika interaktívnych a mechatronických sústav, dynamika vozidiel a strojných zariadení, riešenie vybraných problémov vibroakustiky, stabilita a dynamika stavebných konštrukcií, biomechanika, aplikácia numerických metód na žiarenie a šírenie svetla, riešenie viazaných elektro-termo-mechanických úloh, lomová mechanika, životnosť a spoľahlivosť konštrukcií.

Aplikovaná mechanika kvapalín a plynov
Teória prúdenia stlačiteľných i nestlačiteľných tekutín, prúdenie plynov a pár, nestacionárne prúdenie a ráz, prúdenie v hydraulických a energetických strojoch a zariadeniach, interakcia konštrukcií a kvapalín, počítačové metódy riešenia mechaniky kvapalín a plynov.

Aplikovaná termomechanika
Prenos tepla a látky, termodynamické problémy hutníckych, zlievarenských stavebných a elektrotechnických technológií a tepelného spracovania, spriahnuté problémy prenosu tepla a mechaniky konštrukcií, aplikácie v oblasti návrhu tepelných a elektrických strojov, stavebných konštrukcií a zariadení, aplikácia riešenia tepelných polí a ich účinkov v silnoprúdových prvkoch a zariadeniach, výroby a rozvodu elektrickej energie (klasická i jadrová energetika) a vo svetelnej technike. Počítačové metódy riešenia prenosu tepla a hmoty.

Experimentálna mechanika
Rozvoj a aplikácia existujúcich metód a vývoj nových metód, mechanické, optické a akustické metódy overovania fyzikálnych charakteristík materiálov a konštrukcií, testovanie mechanických modelov a konštrukcií in situ, interaktívna diagnostika mechanických javov experimentálnymi a numerickými metódami, rozvoj experimentálnych metód overovania ochrany človeka a konštrukcií pred hlukom a vibráciami od dopravy a technológie.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Aplikovaná mechanikaStrojárstvo historicky patrí k najstarším a najprepracovanejším odborom technických vied. Má výnimočné postavenie až dodnes aj v tom, že každý z technických (aj mnohých netechnických) odborov potrebuje pre svoj rozvoj odborné znalosti z tohto odboru. Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika má možnosť uplatnenia vo všetkých strojárskych podnikoch pričom je adaptabilný tak, že sa môže bez väčších problémov uplatniť aj v príbuzných odboroch (hutníctvo, elektrotechnika, doprava, energetika a pod.) Môže pracovať vo výskumných a vývojových zariadeniach, projekčných kanceláriách, technických a priemyselných podnikoch, poradenských firmách ako aj v obchodných firmách zaoberajúcich sa nákupom a predajom strojov a zariadení. Keďže má znalosti z podnikania, organizácie a riadenia výroby ako aj z manažérskych činností uplatní sa tiež v technickej oblasti verejného sektora (technické služby, životné prostredie a pod.) Jeho vysoký odborný potenciál ho však predurčuje pre prácu v oblasti vývoja, navrhovania, konštruovania a výpočtov, pričom najväčšie možnosti jeho uplatnenia sú v odvetviach ako je automobilový priemysel, letecký priemysel, lodný priemysel, výroba a návrh robotických systémov, bielej techniky, jednoúčelových zariadení, nosných konštrukcií a špeciálnych strojov pre ťažký a ľahký strojársky priemysel.
Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie napr. v nasledujúcich firmách:

  • automobilový priemysel: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, resp. v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich, Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce, Škoda Auto Mladá Boleslav,
  • ťažké strojárstvo: ZŤS VVÚ Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, SES Tlmače,
  • hutnícka výroba: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová,
  • energetické podniky: SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany,  Jablonov nad Turňou,
  • podniky vyrábajúce domáce spotrebiče: Whirlpool Poprad, BSH Siemens Michalovce,
  • spracovateľský priemysel: SCP Ružomberok,
  • ostatné firmy: KIMEX Košice, SPINEA Prešov, H. M. Transtech Prešov, VAP Prešov, REGADA Prešov, MOROTECH Slovakia Sučany, SENZOR Košice, CA-Up International Prešov, SMC Priemyselná automatizácia Bratislava, SVIKON Svidník, CHEMEX Humenné, MOLEX Kechnec, Chemosvit Svit, SPP Košice, Chirana Medical Stará Turá, Festa Fiľakovo, BAR Slovakia Košice, 3 J Soft Poprad, Künze Slovakia, NORD Pohony, Black&Decker - De Walt, ČKD Praha DIZ, Vihorlat Snina, Křižík Prešov, PRK Košice, ZŤS VaV Dubnica nad Váhom, ZF-group North America,
  • a mnohé ďalšie.

 

Stránka uchádzača o štúdiumhttps://sjf.tuke.sk/uchadzac/studijne-programy/aplikovana-mechanika/

Dodatočné informácie: https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/aplikovana-mechanika7d

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam