Grantové projekty
 

PROJEKTY A GRANTY

AKTUÁLNE PROJEKTY

 

Číslo projektu

Názov projektu | Doba riešenia

Vedúci projektu

Projekty APVV

APVV-21-0274

Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových
zariadení zeleným vodíkom

07/2022 - 06/2025

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.                                                    

APVV-20-0205

Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určenýchna efektívne uskladnenie
vodíka v  energetických aplikáciách

07/2021 - 06/2024

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.

Projekty VEGA

VEGA
1/0224/23

Výskum a implementácia nízkotlakového vodíkového uskladňovacieho systému do pohonu
priemyselných a poľnohospodárskych dopravných prostriedkov

01/2023 - 12/2025

Marián Lazár
doc. Ing., PhD.

VEGA
1/0532/22

 

Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie

01/2022 - 12/2024

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.

Projekty KEGA

KEGA

012TUKE-4/2022

Implementácia vodíkových technológií v osobnej preprave s využitím interaktívnych prvkov do edukačného
procesu v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia

01/2022 - 12/2024

Natália Jasminská
doc., Ing., PhD.

 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

Projekty APVV

PP-COVID-20-0025

 

Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických
materiálov

09/2020 - 12/2021

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.

APVV-15-02-02

Vývoj zariadenia pre efektívnu kompresiu a uskladnenie vodíka pomocou novýchmetalhydridových
zliatin

07/2016 - 06/2019

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.

 

Projekty VEGA

VEGA
1/0626/20

Výskum možnosti zníženia energetickej náročnosti procesu chladenia metalhydridových zásobníkov
pri absorpčnom uskladnení vodíka

01/2020 - 12/2022

Marián Lazár
doc. Ing., PhD.

VEGA
1/0108/19

Výskum možnosti využitia metalhydridových zliatin pre vysokoúčinnúseparáciu vodíka zo syntéznych
plynov vznikajúcich pri spracovaní odpadov plazmovou technológiou

01/2019 - 12/2021

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.

VEGA
1/0752/16

Výskum funkcie, činnosti a riadenia nového typu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným
a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka

01/2016 - 12/2018

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.

VEGA
1/0004/14

Výskum možností stabilizácie vlastností popolčeka z vybraných druhov odpadov a redukcie jeho objemu
technológiou plazmového tavenia

01/2014 - 12/2016

Mária Čarnogurská
prof., Ing., CSc.

VEGA

1/0686/13

Výskum účinnosti nových metód adsorpčného a absorpčného uskladnenia vodíka

1/2013 - 12/2015

Tomáš Brestovič
prof., Ing., PhD.

VEGA

1/0009/11

Výskum príčin znižovania chladiaceho výkonu u chladičov zemného plynu, vývoj metodiky na ich primárnu
diagnostiku a následnú elimináciu

2011 - 2013

Mária Čarnogurská
prof., Ing., CSc.

VEGA

1/0421/09

Monitoring skládok TKO v Slovenskej republike za účelom ich energetického zhodnotenia

2009 - 2011

Peter Horbaj
prof., Ing., PhD.

VEGA

1/0010/08

Výskum zvyšovania efektívnosti chladiacich a vyhrievacích systémovvyužívaných v bielej technike
a optimalizácia ich činnosti z pohľadu aerodynamiky a akustiky

2008 - 2010

Mária Čarnogurská
prof., Ing., CSc.

VEGA

1/3233/06

Termodynamické štúdium výroby syntézneho plynu vysokoteplotným splyňovaním odpadov a biomasy
v plazmovom reaktore

2006 - 2008

Ivan Imriš
prof., Ing., DrSc.

Projekty KEGA

KEGA

005TUKE-4/2019

Transfer poznatkov z výskumu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným
a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka do študijného programu
Energetické stroje a zariadenia

01/2019 - 12/2021

Natália Jasminská
doc., Ing., PhD.

KEGA

003TUKE-4/2016

Nové technológie spracovania nebezpečných odpadov a ich implementácia do edukačného
procesu v odbore Energetické stroje a zariadenia

01/2016 - 12/2018

Mária Čarnogurská
prof., Ing., CSc.

KEGA

005TUKE-4/2016

Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia
do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania v odbore Energetické stroje a zariadenia

01/2016 - 12/2018

Natália Jasminská
doc., Ing., PhD.

KEGA

041TUKE-4/2013

Vodík a vodíkové technológie

01/2013 - 12/2015

Natália Jasminská
doc., Ing., PhD.

KEGA

045-015-TUKE-4/2010

Aplikácia dimenzionálnej analýzy pri modelovaní javov v oblasti energetiky

2010 - 2011

Mária Čarnogurská
prof., Ing., CSc.

Projekty zo štrukturálnych fondov EU

Agentúra MŠ VVaŠ SR

pre ŠF EÚ

ITMS: 26110230018

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Aktivita 1.4 „Vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku
pre podporu medzinárodnej spolupráce a mobility“

Peter Horbaj
prof., Ing., PhD.

Agentúra MŠ VVaŠ SR

pre ŠF EÚ

ITMS: 26220220064

Technológie pre využitie vodíka alternatívneho paliva budúcnosti

Celouniverzitný – Aktivita 1.2

2010 - 2012

Peter Horbaj
prof., Ing., PhD.

Agentúra MŠ VVaŠ SR

pre ŠF EÚ

ITMS: 26220220044

Nové technológie pre energetické zhodnotenie odpadov v plazmovom reaktore

2010 - 2012

Peter Horbaj
prof., Ing., PhD.

Ostatné projekty

AV MŠ SR

4/0004/07

Výskum zvyšovania efektívnosti chladiacich a vyhrievacích systémov
a optimalizácia ventilátorov z pohľadu aerodynamiky a akustiky
- prioritne v oblasti domácich spotrebičov

2007 - 2009

Mária Čarnogurská
prof., Ing., CSc.

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452