Vedecká spolupráca s praxou

ÚLOHY RIEŠENÉ V SPOLUPRÁCI S PRAXOU

 

2023

Odborné stanovisko v rámci konania č. 9477-6000/2022-OD na predmet zákazky „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“.
Úrad pre verejné obstarávanie

Riešenie úloh výskumu a vývoja zameraného na vývoj technologického riešenia na báze metalhydridového uskladňovacieho systému vodíka s palivovým článkom pre vibrácie lodí na vodíkový pohon. Košický samosprávny kraj

 

2022

Regulácia dodávky priemyselnej vody pre U.S.Steel Košice

 

2020

Základný výpočet spracovaný v programe MS Excel s grafickým zobrazením priebehu ochladzovania tekutiny v nádrži v závislosti na čase. Tatravagónka Poprad, a. s.

Výpočet rozšírený o poznatky z numerických simulácií tepelných mostov cisternového vozňa – ETAPA 2. Tatravagónka Poprad, a. s.

Výpočet vnútorného rozloženia teplotného poľa a prúdenia tekutiny pri voľnej konvekcii v cisternovom vozni – ETAPA 3. Tatravagónka Poprad, a. s.

 

2019

Výskum vplyvu prúdenia vzduchu a tlakových účinkov podtlakového systému na prenášanie dyhy v triediacom zariadení. ZŤS VVÚ Košice a. s.

 

2018

Výskum vákuového sušenia obalového súboru a jeho následného tlakovania héliom, ZTS VVÚ Košice a.s., Košice

 

2017

Výskum tepelno-energetických a hlukových parametrov prevádzky kompresora Mehrer TZW 60/S6. OEZ Energo s.r.o., Vrútky

 

2015

Návrh metodiky spätného stanovenia zvyškového výkonu PK na základe analýzy teplotných polí kontajnera C-30. VUJE, a.s. Trnava

Riešenie prúdových pomerov v zariadení podľa dodanej konštrukcie Bronx Process Technologies s. r. o. Košice

 

2014

Štúdia o používanom chladení tokajských vín vo vinárstve VECSEY CHATEAU, MVR s.r.o. Košice – víno SEtreda nad Bodrogom

Riešenie prúdových pomerov v zariadení podľa dodanej dokumentácie.
PC Project Consulting, Prešov

 

2012

Vyhodnotenie účinnosti čistenia filtrov, Eustream, a.s. Veľké Kapušany

 

2011

Meranie chladičov CH_140 na KS01, Eustream, a.s. Veľké Kapušany

Návrh úpravy tlakového vzduchu pre účely merania v prevádzkach BUKOCEL, a. s. Bukóza Vranov, a.s.

Výskum tlakových pomerov na filtračných jednotkách a definovanie cyklu výmeny vložiek vo filterseparátoroch na KS01, Eustream, a.s.

 

2010

Experimentálne overenie metodiky na vyjadrenie hrúbky nánosu u CH_R po jeho vyčistení, Eustream, a.s.

Stanovenie tepelno-technických parametrov čistého chladiča CH_R, Eustream, a.s.

Analýza a experimentálny výskum tlakových pomerov na čistých a zanesených filtračných jednotkách na KS01, Eustream, a.s.

Optimalizácia spolupráce vybraných strojov pri zabezpečení požiadavky nízkych prepravných množstiev

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452