Inžinierské štúdium

INŽINIERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: Strojárstvo
Študijný program: Energetické stroje a zariadenia
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: dva roky

 

Súlad s odborom

Študijný program energetické stroje a zariadenia obsahuje základné znalosti z odboru strojárstvo. V rámci študijného odboru, sú reflektované hlavne poznatky o energetických strojoch a zariadeniach. Študenti nadobudnú znalosti z oblasti tepelnej techniky, alternatívnych zdrojov energie, konštruovania a moderných softvérových prostriedkov. Uvedené vedomosti, zručnosti a kompetentnosti absolventa študijného programu Energetické stroje a zariadenia v druhom stupni štúdia sú v súlade s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru strojárstvo.

 

Charakteristika študijného programu

Inžiniersky študijný program Energetické stroje a zariadenia je zameraný na získanie znalostí z oblasti návrhov, výpočtov, konštrukcie a výroby energetických strojov a zariadení.
Jadro študijného programu sa zakladá na teoreticko-metodologických odborných vedomostiach z vedných disciplín mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla, ktoré spolu s poznatkami z klasickej a alternatívnej energetiky sformujú odborný profil absolventa. Úroveň poznania absolventa obohacujú skúsenosti získané v priebehu praktických cvičení
a vedomosti získané z numerických výpočtov podporených počítačovým modelovaním
(Ansys CFX, CAD systémy), ktoré sú nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s projektovaním, konštrukciou a prevádzkou strojov a zariadení vyrábajúcich, produkujúcich a transformujúcich energiu vo forme určenej k spotrebe (kotle a rôzne spaľovacie zariadenia, čerpadlá a kompresory, kogeneračné jednotky, turbíny, spaľovacie motory a pod.). Koncepcia študijného programu zohľadňuje aktuálne smerovanie energetiky SR a prináša možnosť zapojenia absolventa do výskumných aktivít katedry.

 

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z odboru, hlavne zo základných disciplín ako je termomechanika, mechanika tekutín, prenos tepla a hmoty, konštruovanie, výrobné
a spracovateľské technológie. Má poznatky o výrobe, prevádzke, projektovaní, zvyšovaní efektívnosti energetických systémov a znižovaní ich energetickej náročnosti. Ovláda teoretické základy javov v procesnej technike, teoretické súvislosti javov pri spracovateľských operáciách a procesoch výroby, uskladňovania a zhodnocovania rôznych foriem energie. V závislosti od osobného záujmu v odbore vie získať vedomosti a zručnosti s využívaním laboratórnej prístrojovej techniky, vie zaznamenávať, analyzovať a vyhodnocovať namerané údaje
a vyvodzovať závery na základe získaných poznatkov.

Kvalifikácia druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe energetické stroje a zariadenia je udeľovaná študentom, ktorí:

 • preukážu praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré budú slúžiť ako základ pre prax, resp. výskumnú činnosť,
 • preukážu schopnosť modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických problémov,
 • sú schopní tvorivo používať metódy, nástroje, prístroje a materiály,
 • preukážu schopnosť realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov,
 • sú schopní dospieť optimálnemu riešeniu využívaním metód, techník a systémového prístupu pri riešení problémov.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent druhého stupňa vzdelávania v odbore Strojárstvo a študijnom programe Energetické stroje a zariadenia preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí a schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je schopný pri svojej práci dodržiavať etické princípy. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odbornou verejnosťou, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne rozvíjať, rozpracúvať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov. Dokáže analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické riešenia z oblasti strojárstva a energetiky. Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia:

 • bude schopný využívať pri riešení konštrukčných a inžinierskych úloh moderné softvérové prostriedky (ANSYS, MATLAB, PTC Creo a pod.),
 • bude rozumieť vzájomným súvislostiam spojených s výrobou energie, jej distribúciou, akumuláciou a samotným využívaním,
 • bude schopný analyzovať výhody a nevýhody využívania fosílnych, obnoviteľných
  a alternatívnych zdrojov energie pri súčasnom akceptovaní ekologických aspektov,
 • dokáže analyzovať, navrhovať technické riešenia a realizovať výskumné úlohy s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
 • bude si vedomý úskalí, ktoré prináša výroba energie z jednotlivých zdrojov a bude schopný prinášať nové nápady na riešenie s ohľadom na priamy kontakt s priemyselnou  praxou už počas štúdia,
 • získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, dokáže samostatne zhodnotiť pozitíva i negatíva  vlastného návrhu,
 • bude dostatočne pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy pri získavaní nových poznatkov z oblasti,
 • energetiky, pričom bude využívať najnovšie metódy a dostupné techniky. Rovnako bude schopný uplatniť sa na trhu práce bezprostredne po ukončení druhého stupňa štúdia,
 • nájde uplatnenie vo všetkých strojárskych a energetických podnikoch, a tiež v každej sfére národného hospodárstva, kde sa prevádzkujú energetické stroje a zariadenia,
 • bude mať predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom vývojových tímov, predovšetkým v energetických podnikoch.

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452