Doktorandské štúdium

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: Strojárstvo
Študijný program: Energetické stroje a zariadenia
Forma štúdia: denná/externá
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: štyri/päť rokov

 

Súlad s odborom

Študijný program energetické stroje a zariadenia obsahuje základné znalosti z odboru strojárstvo. V rámci študijného odboru, sú reflektované hlavne poznatky o energetických strojoch a zariadeniach. Študenti nadobudnú znalosti z oblasti tepelnej techniky, alternatívnych zdrojov energie, konštruovania a moderných softvérových prostriedkov. Uvedené vedomosti, zručnosti a kompetentnosti absolventa študijného programu Energetické stroje a zariadenia
v druhom stupni štúdia sú v súlade s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru strojárstvo.

 

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Energetické stroje a zriadenia ponúka možnosť získať tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Problémovo užšie zameraný tretí stupeň štúdia vytvorí predpoklady pre účelové formovanie odborného profilu absolventa, ktorý konkrétnu podobu nadobudne v podmienkach technickej praxe. V súlade s aktuálnymi potrebami národného hospodárstva je táto časť štúdia orientovaná na problematiku konštrukcie prototypových strojov a zariadení, využívanie alternatívnych zdrojov energie (slnečnej, veternej
a geotermálnej energie, energie biomasy, odpadov a pod.), výskum v oblasti vodíkových technológií a termického spracovania odpadov plazmovou technológiou. Absolvent odboru si počas štúdia vybuduje systémový prístup k riešeniu technických problémov, nadobudne znalosti v oblasti projektovania, konštrukcie energetických strojov, využívania moderných výpočtových metód a je pripravený na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť.

Profil absolventa

Absolvent má široké odborné vedomosti z daného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu, vývoja a začleňovanie nových poznatkov do energetických procesov, energetických strojov a zariadení. Kvalifikácia tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe energetické stroje a zariadenia je udeľovaná študentom, ktorí:

 • disponujú odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí odboru, praktickými poznatkami z výskumnej práce, ktoré získali počas stáží na univerzitách
  a výskumných pracoviskách v zahraničí, a ktoré budú slúžiť ako základ pre inovácie, originalitu nápadov v praxi alebo výskumnej oblasti,
 • dokážu navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe,
 • dokážu formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej alebo pracovnej oblasti,
 • dokážu vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam odboru
  a študijného programu,
 • dokážu kvalifikovane posudzovať vedecké alebo praktické návrhy riešenia problémov,
 • dokážu rozvíjať schopnosť komunikovať svoje názory a poznatky pre laickú aj odbornú verejnosť,
 • dokážu získať skúsenosti v prezentovaní výsledkov svojich vedeckých výstupov
  a pedagogických znalostí.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent druhého stupňa vzdelávania v odbore Strojárstvo a študijnom programe Energetické stroje a zariadenia má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti Energetických strojov a zariadení. V príslušnej oblasti výskumu vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v jednotlivých oblastiach energetiky.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj odboru
a študijného programu. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti Energetických strojov
a zariadení.

Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové  výskumné  a pracovné  postupy.  Prakticky ovláda zvolené vedecké metódy a používa ich pri vývoji nových metodík, postupov, technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Využitím počítačovej podpory dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, modelovania, merania, zber a spracovanie údajov.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje
v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia:

 • je schopný systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z technickej praxe,
 • vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí,
 • vyznačuje sa iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu,
 • vyznačuje sa inovatívnym a tvorivým myslením,
 • je schopný odborne prezentovať výsledky vlastného štúdia alebo praxe,
 • je schopný prispieť základným a aplikovaným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom publikovania vedeckých prác v zahraničných a domácich publikáciách.

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452