Etický kódex študenta

Etický kódex študenta Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je zovšeobecnením základných etických a mravných ľudských hodnôt a pravidiel správania sa, ktorými sa študent riadi počas štúdia. Je súčasťou fakultnej kultúry, ktorá sa riadi hodnotami humanizmu a etickými princípmi platnými pre vysoké školy v zmysle Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a nadväzuje na Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach.

Základné zásady Etického kódexu študenta Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach:

  1. Vzťahy na fakulte sú založené na otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a plnom rešpektovaní princípov humanizmu, slobody a demokracie.
  2. Študenti neporušujú žiadne nariadenia pravidlá a príkazy definované fakultou a ostatnými nariadeniami.
  3. Vo vzťahu k zamestnancom a študentom a iným zainteresovaným stranám sa správajú a úctou a dodržiavajú pravidlá slušného správania a spoločenskej etiky.
  4. Chránia duševný a materiálny majetok fakulty, nedopúšťajú sa krádeže majetku fakulty, majetku jej zamestnancov a študentov.
  5. V priestoroch fakulty nepožívajú alkohol, drogy a ani iné omamné látky a neprichádzajú pod ich vplyvom do priestorov fakulty.
  6. Počas vyučovania rešpektujú vyučujúcich aj spolužiakov, správajú sa voči nim ohľaduplne, nikoho sexuálne neobťažujú, nediskriminujú, neurážajú pre jeho pôvod, národnosť, vierovyznanie, pohlavie, zdravotné postihnutie, rodinný stav a vek, nepoužívajú násilie ani hrozbu násilím.
  7. Počas vyučovacieho procesu rešpektujú Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach a nenarušujú priebeh vyučovania neskorým príchodom, resp. skorým odchodom. Aktívne sa zapájajú do vyučovania a rešpektujú príkazy vyučujúceho. Všetky osobné a fakultné masmediálne prostriedky (osobné počítače, telefóny, fotoaparáty a pod.) používajú na vyučovaní výlučne na účely štúdia a to so súhlasom vyučujúceho.
  8. Dodržiavajú zásady osobnej a všeobecnej hygieny. Prednášok, cvičení a seminárov ako aj skúšok sa zúčastňujú v čistom a primeranom oblečení.
  9. Pri vypracovaní zadaných úloh, projektov a záverečných prác dodržiavajú nariadenia a predpisy fakulty, neporušujú autorské práva. Pri skúškach a ostatných študijných povinnostiach sa spoliehajú na vlastné vedomosti a nepodvádzajú akoukoľvek formou.

Etický kódex je určený pre študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorí študujú v prvom, druhom alebo treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej alebo v externej forme. Priestupky voči etickému kódexu rieši Disciplinárna komisia SjF TUKE v súlade s Disciplinárnym poriadkom TUKE. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej akademickej obce po schválení Akademickým senátom fakulty dekan. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. Disciplinárna komisia fakulty má 6 členov. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie univerzity.

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452