Oznamy pre študentov

Oznamujeme študentom, že v stredu 10.04.2019 sa o 8:30 v zasadačke KAMaSI (B416) uskutoční Katedrové kolo ŠVOČ 2018/2019. Účasť je povinná pre všetkých študentov SI a AM v končiacich ročníkoch v prvom i druhom stupni VŠ štúdia, t.j. 3. Bc. SI, 2. Ing. SI a 2. Ing. AM. Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.

Vytlačené práce (v lište alebo hrebeňovej väzbe) v rozsahu 15 – 20 strán  je potrebné odovzdať doc. Ing. Ingrid Delyovej, PhD.  alebo na sekretariáte katedry najneskôr do 09.04.2016 do 14:00 hod.

Prezentácie bude možné nahrať 10.04. pred začiatkom katedrového kola ŠVOČ. Časový rozsah prezentácie by mal mať dĺžku 5 až 7 minút! Najlepšie práce postúpia do fakultného kola.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam