Aktuality

Po piatich rokoch spolupráce našej fakulty so spol. Škoda Auto je vhodný čas bilancovať jej doterajšie výsledky. Spoločnosť Škoda Auto sa významným spôsobom podieľa na odbornej príprave našich študentov, za čo jej patrí naša vďaka a uznanie. Vďaka aktivitám, ktoré spol. Škoda Auto zastrešuje, majú naši študenti možnosť zapojiť sa do riešenia študentských projektov, zúčastniť sa každoročnej exkurzie "do sveta automotive", absolvovať letnú platenú stáž priamo na oddeleniach technického vývoja, vybrať si tému svojej diplomovej práce a po úspešnom ukončení štúdia získať možnosť pracovného uplatnenia vo svojom odbore. Každá z ponúkaných možností je skvelou príležitosťou pre osobný odborný rast a medzi našimi študentmi sa teší veľkej obľube.


Skoda Auto Logo

Vážený pán Dekan,

skončilo sa dovolenkové obdobie a začína sa nový akademický rok. Ako každoročne pripadla mi úloha zhodnotiť aktivity v rámci spolupráce ŠKODA Auto a SjF TUKE za uplynulé obdobie. Spolupráca sa niesla v duchu študentského projektu "Disk", ktorá má už svoju pevnú štruktúru.
V novembri 2016 sme uskutočnili so svojimi partnermi (Aufeer Design, DG Engineering) workshop na pôde SjF TUKE spojený s odbornými prednáškami a zadaním témy projektu na akademický rok 2016/17.
V apríli 2017 nasledovala exkurzia, ktorej sa zúčastnilo 34 študentov a 6 pedagógov zo SjF TU v Košiciach. Na exkurzii prebehla obhajoba študentských prác pred našimi odborníkmi, kde 10 tímov prezentovalo svoje projekty. Musím konštatovať, že výsledky práce študentov sú z roka na rok kvalitnejšie, čo je aj odrazom práce pedagógov, kde musím vyzdvihnúť oblasti CAD modelovania a FEM, ktorí sa na vedení študentov podieľajú.
Okrem zorganizovania a sponzoringu exkurzie, sme v rámci našich možnosti podporili nákup univerzálneho diagnostického zariadenia TEXA a v tomto období prebieha schvaľovanie Vašej žiadosti o finančný príspevok na upgrade výpočtového laboratória Katedry konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva SjF. Laboratórium by malo slúžiť hlavne na výuku produktov CATIA a ICEM Surf, ktorého výukové licencie sme pre Vás v rámci spolupráce zabezpečili.
Päť študentov z Vašej fakulty úspešne vypracovalo a obhájilo diplomové práce zadané ŠKODA Auto na rok 2016/2017. Všetkým bolo ponúknuté zamestnanie v odbore automotive.
Za najväčší medzník však považujem organizáciu letnej stáže pre študentov, ktorí sa zúčastnili projektu v období júl až september 2017. Vzhľadom na vysoký počet stážistov, boli študenti nie len na konštrukčných oddeleniach ŠKODA Auto a.s. ale aj na pracoviskách našich partnerov a to: Aufeer Design, IDIADA, Evektor a DG. Engineering. Dohromady sa stáže zúčastnilo 18 študentov. Pre niektorých by sme radi vypísali témy diplomových prác. Po výpočte všetkých týchto aktivít musím povedať, že dosiahnuté úspechy by neboli možné bez skutočného nasadenia odborníkov z našej strany a pedagógov z Vašej strany. Touto cestou všetkým vyjadrujem úprimnú vďaku s nádejou na ďalšiu spoluprácu.
Ďalej mi pripadla úloha v krátkosti zhodnotiť štatisticky nie len obdobie minulého roku ale aj päťročné obdobie spolupráce ako celok. Päť rokov je doba, kedy sa robia analýzy a závery, či boli vízie, plány a predsavzatia naplnené. Taktiež sa určujú ďalšie strategické ciele do budúcna.
Podpora vzdelávania a pomoc školám patrí k firemnej kultúre našej automobilky. O reálnosti plánov aj napĺňaní cieľov v tejto oblasti svedčí fakt, že minulý rok sme modelovo vstúpili do kategórie SUV automobilov modelom Kodiaq a tento rok sme našu ponuku rozšírili o model Karoq. Vývoj týchto modelov je výsledkom našej konštrukcie a na niektorých modeloch mohli participovať aj Vaši študenti počas praxe. Počas piatich rokov spolupráce sme s našimi partnermi podporili exkurziu pre 270 študentov SjF TUKE, 51 študentov sa zúčastnilo letnej stáže a dvaja doktorandi si v Mladej Boleslave vykonali doktorandskú stáž u našich partnerov. Na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi ŠKODA Auto a SjF TU v Košiciach podpísanej v roku 2013 a projektov pre podporu škôl sme mohli Vašu fakultu podporiť formou sponzorských darov (o celkovom objeme 25 000.-€), ktoré boli určené na vybavenie laboratórií.
Za najväčší prínos spolupráce považujeme vytvorenie dvoch mladoboleslavských pobočiek našich partnerov v Košiciach a na ďalších miestach na Slovensku (Aufeer Design a DG Engineering), v ktorých v súčasnosti pracuje dovedna 12 ľudí. Aj ďalší partneri prejavujú záujem o vytvorenie pracovísk v Košiciach. Tento počin svedčí o podpore vytvorenia nových pracovných miest vo Vašom regióne. Riadime sa zásadou, že zamestnanec podáva najlepšie výkony ak je v kruhu svojich najbližších. Tí, ktorí majú záujem získať nové skúsenosti priamo v automobilke, tak môžu učiniť v podobe krátkodobých alebo dlhodobých pobytov v centre v Mladej Boleslave, stále s možnosťou návratu, bez rizika zmeny zamestnávateľa.
A aké sú ďalšie plány? My veríme v úspešnosť našich produktov a tiež v to, že automobilka bude naďalej napredovať. Čaká nás veľa nových výziev v oblasti elektromobility a autonómneho riadenia automobilov. Škoda Auto posiluje svoju pozíciu v koncerne, kde prevzala zodpovednosť za uzly pre VWG a celý svet vrátane regiónov, kde doteraz nepôsobila. Z toho budú profitovať aj naši dodávatelia a povedie to k nárastu potreby inžinierov nielen v ČR ale aj v pobočkách na Slovensku. K naplneniu týchto cieľov budeme stále potrebovať úspešných mladých ľudí. Preto by sme radi pokračovali v doterajšej spolupráci, zopakovaním si celého cyklu úspešne nastaveného programu, ktorého už piaty ročník by sme radi uviedli na pôde Vašej fakulty v novembri 2017.
V závere by sme radi poďakovali Vám aj zamestnancom a študentom fakulty. Ďakujem za Vašu podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravem

Ing. Jiří OTA
Vedoucí oddělení EBS, Aerodynamika, výpočty a strak, Technický vývoj Škoda Auto

Ing. Maroš GERDA
Koordinátor projektu vyhlazování, Technický vývoj Škoda Auto

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam