Laboratória katedry

Laboratórium počítačového modelovania (B425)

Zodp. osoba: doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Laboratórium počítačového modelovania (B425)


Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na využitie výpočtových metód mechaniky pri tvorbe a analýze počítačových modelov mechanických sústav. Prioritne je laboratórium využívané na vzdelávacie účely a odbornú prípravu študentov z viacerých št. odborov Strojníckej fakulty. V rámci tejto prípravy študenti získavajú praktické skúsenosti z práce so softvérovými prostriedkami z oblasti CAE, CAD a informačných technológií, ktoré sú bežne využívané v inžinierskej praxi. V závislosti od vyučovaného predmetu sa študenti učia:

  • vytvárať plošné a objemové modely súčiastok alebo zostáv,
  • vytvárať matematické a numerické modely mechanických sústav,
  • vykonávať statické, kinematické a dynamické simulácie sústav tuhých telies,
  • analyzovať napäťovo-deformačné stavy s využitím metódy konečných prvkov.

Softvérové vybavenie laboratória

  • Siemens NX 8.5 + NX Nastran
  • SolidWorks 2011
  • Matlab R2012
  • MSC.Adams, MSC.Nastran, MSC.Dytran, MSC.Mark


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam