Aj napriek rýchlemu rozvoju a širokému uplatneniu metód numerickej mechaniky v oblasti riešenia rôznych inžinierskych úloh a technických problémov, experimentálna mechanika je stále dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou mechaniky. Navyše, vďaka pokroku, ktorý sa dosahuje v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky, vývoj prístrojového vybavenia a softvérových prostriedkov pri snímaní, spracovaní a vyhodnocovaní nameraných výsledkov poukazuje na návrat k experimentálnym metódam. Do popredia sa pritom dostávajú i nové, často nekonvenčné meracie techniky a postupy, ktoré na meranie využívajú rôzne fyzikálne deje. Experimentálne metódy mechaniky sú využívané nielen vedeckými ale i vývojovo-výskumnými centrami pôsobiacimi v oblasti automobilového, strojárskeho, leteckého alebo vojenského priemyslu. Uplatnenie nachádzajú i pri vývoji elektrotechnických komponentov či bielej techniky. Slúžia nielen na spresňovanie počítačových modelov a verifikáciu výsledkov numerických výpočtov, ale často krát sú jedinou možnosťou, ako získať potrebné informácie o vlastnostiach a správaní reálneho objektu v priebehu prevádzky.

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva zabezpečuje v I. a II. stupni štúdia výučbu viacerých predmetov z oblasti experimentálnej mechaniky. V nich sa študenti oboznámia s princípmi a postupmi jednotlivých metód, naučia sa kedy a ako ich správne aplikovať, ako tvoriť meracie reťazce, a ako vyhodnocovať a interpretovať namerané výsledky. Praktická časť výučby prebieha v laboratóriách, ktoré sú vybavené najmodernejšími meracími prístrojmi využívanými pri experimentálnej analýze napätosti, deformácie, kmitania, pohybu atď.

 

EM

 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE LABORATÓRIÍ KAMaSI

    •   3D digitálna obrazová korelácia s vysokým rozlíšením (DIC)
         Merací systém: Q-400 Dantec Dynamics
         Aplikácia: Celopoľové bezkontaktné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri statickom zaťažení.
    •   3D vysokorýchlostná digitálna obrazová korelácia (3D DIC High-Speed)
         Merací systém: Q-450 Dantec Dynamics
         Aplikácia: Celopoľové bezkontaktné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri dynamickom zaťažení a za pohybu
vrátane rázu.
Analýza kmitania a prevádzková modálna analýza.
Meranie rýchlych dejov vysokorýchlostnými kamerami (až 50000 záberov za sekundu).
    •   3D elektronická speckle interferometria (ESPI)
         Merací systém: Q-300 Dantec Dynamics
         Aplikácia: Celopoľové vysoko presné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri statickom alebo tepelnom zaťažení.
    •   Vibrometria
         Merací systém: Bruel&Kjaer Pulse LAN-XI, Pulse Labshop, Pulse Reflex
         Snímače: laserový vibrometer Polytec PDV-100, jedno- a trojzložkové akcelerometre,
         Aplikácia: Experimentálna modálna analýza, prevádzková analýza kmitania, vibrodiagnostika.
    •   Odporová tenzometria
         Merací systém: tenzometrické aparatúry HBM Quantum, Genesis, Spider 8
         Odvŕtavacie zariadania: RS 200, SINT MTS 3000, Ring-Core
         Aplikácia: Určenie smerov a veľkosti hlavných pomerných deformácií a napätí pri statickom a dynamickom zaťažení vrátane rázov.
Kvantifikácia zvyškových napätí.
    •   Reflexná fotoelasticimetria – Photostress®
         Merací systém: odrazové polariskopy FL-Z/2, 030, 040
         Aplikácia: Vizuálizácia a kvantifikácia deformačných a napäťových polí na povrchu zaťažených fotoelasticky povrstvených
konštrukčných prvkoch.
    •   Transmisná fotoelasticimetria
         Merací systém: transmisný polariskop - model 060
         Aplikácia: Vizuálizácia a kvantifikácia deformačných polí na modeloch mechanických prvkov vyrobených z transparentného
fotoelasticimetrického materiálu.

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam