Projekty VEGA a KEGA

Projekty VEGA

Č. úlohy

Názov úlohy

Vedúci projektu

Roky riešenia

1/0294/24 Výskum a vývoj multirobotického systému s distribuovanou inteligenciou v cloude
prof. Sukop 2024 - 2027
1/0215/23 Výskum a vývoj robotizovaných pracovísk vybavených priemyselnými a kolaboratívnymi robotmi doc. Semjon 2023 - 2026
1/0124/15 Výskum a vývoj pokročilých metód virtuálneho prototypovania výrobných strojov prof. Svetlík 2015 - 2018

1/0854/12

Výskum a vývoj nových kinematických štruktúr na báze rotačných modulov pre využitie v stavbe výrobných strojov a robotov

prof. Demeč

2012 - 2014

1/0810/11

Princípy profilácie a kooperácie multirobotických systémov

prof. Hajduk

2011 - 2014

1/0478/10

Výskum zvyšovania presnosti obrábacích strojov s využitím numerických simulácií dynamiky procesu obrábania

prof. Demeč

2010 - 2011

1/0678/08

Rozvoj princípov modulárnosti pre stavbu rekonfigurovateľných výrobných systémov // Development of principles of modularity for construction of reconfigurable manufacturing systems

prof. Hajduk

2008 – 2010

1/4162/07

Výskum pracovnej presnosti obrábacích strojov v etape ich virtuálneho prototypovania // Research working precision machine tools in their virtual prototyping stage

prof. Demeč

2007 - 2009

1/7488/20

Kinematika paralelného mechanizmu a jej využitie v robotickej a výrobnej technike // Kinematics of parallel mechanisms and its use in robotic technology and production

prof. Smrček

2006 - 2008

1/3228/06

Rozvoj modulárnych princípov stavby manipulačných systémov // Development of modular construction principles of handling systems

doc. Daneshjo

2006 – 2008

1/3227/06

Princípy premeny a rozvoja funkcii stavebných modulov strojových systémov // Principles of conversion and development functions, building blocks machine systems

doc. Valenčík

2006 – 2008

1/2192/05

e-výroba : zákonitosti konfigurácie výrobných systémov pre globálnu výrobu // e-Manufacturing: the configuration patterns of production systems for the global production

prof. Hajduk

2005 – 2007

1/1103/04

Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov // Virtual prototyping machine tools

prof. Demeč

2004 - 2006

1/0415/03

Metódy a prostriedky pre navrhovanie servisných robotov // Methods and tools for designing service robots

prof. Smrček

2003 - 2005

1/9392/02

Zákonitosti integrácie Web-CIM a implementáciou metód počítačovej inteligencie // Patterns of integration of Web-CIM implementation and computational intelligence methods

prof. Hajduk

2002 - 2004

1/7488/20

Servisné robotické systémy, systemológia stavby, metodika navrhovania pre nepriemyselné aplikácie

prof. Smrček

2000 - 2002

1/7487/20

Progresívne moduly na báze ložiskových reduktorov pre inovačný retrofit zložitých strojárskych výrobkov //Progressive modules based on focal reducers for innovative retrofit of complex engineering products

prof. Čop

2000 - 2002

 

 

Projekty KEGA

Č. úlohy

Názov úlohy

Vedúci projektu

Roky riešenia

043TUKE-4/2024 Kreovanie perspektívnych vzdelávacích nástrojov pre oblasť aditívnej výroby s implementáciou progresívnych prvkov virtuálnej reality prof. Svetlík 2024 - 2026

020TUKE-4/2022

Vývoj a implementácia nových prístupov vo výuke priemyselnej a kolaboratívnej robotiky

 doc. Semjon 2022 - 2024

054TUKE-4/2022

Inovácia študijných programov výrobnej techniky zameraná

na internacionalizáciu vzdelávania s využitím metód virtuálnej alebo rozšírenej reality

doc. Kráľ

2022 - 2024

004TUKE-4/2021

Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky

doc. Jánoš

2021 - 2023

010TUKE-4/2020

Implementácia nových znalosti do procesu výučby robotiky v intenciách Industry 4

prof. Hajduk

2020 - 2021

052TUKE-4/2015

Multifunkčný ateliér pre výučbu dizajnu

prof. Svetlík

2015 - 2018

059TUKE-4/2014

Rozvoj kvality života, tvorivosti a motoriky hendikepovaných a starších osôb s podporou robotických zariadení

prof. Hajduk

2014 - 2016

023TUKE-4/2012

Tvorba komplexného edukačne-didaktického materiálu pre predmet Výrobná technika s využitím kombinácie klasických a moderných informačných technológií a e-learningu

prof. Demeč

2012 - 2014

047TUKE-4/2011

e-learning robotiky s implementáciou virtuálneho laboratória s diaľkovým riadením reálnych zariadení na báze internetu

prof. Hajduk

2011 - 2013

3/6344/08

Pilotný projekt inovácií formy a obsahu výuky v štud. programe Robotická technika na báze Web technológii, využívania ICT a simulačných modelov v prostredí virtuálnej reality // Pilot project on innovation of form and content of teaching in the curriculum of robotic technology-based Web technologies, the use of ICT and simulation models in the virtual reality environment

prof. Hajduk

2008 - 2010

3/6347/08

Tréningové laboratórium stavby výrobných strojov a zariadení // Training laboratory building production machinery and equipment

prof. Demeč

2008 - 2010

3/3157/05

ROBOTIKA. Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, riešenia. Vysokoškolská učebnica, odborná publikácia.

prof. Smrček

2005 - 2007

3/3130/05

Inteligentné Web-based prostredie pre OFF-LINE programovanie robotov // Intelligent Web-based environment for off-line programming of robots

prof. Hajduk

2005 - 2007

3/3064/05

Príprava a realizácia multimediálnych vyučbových a študijných materiálov pre odbor Výrobná technika s využitím technológii a prostriedkov virtuálnej reality // Preparation and implementation of multimedia teaching and study materials for the field of production technology using the technology and means of virtual reality

prof. Demeč

2005 - 2007