Výrobná technika

Garant študijného programu: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Forma štúdia: denná / externá

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky / 5 rokov

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU VÝROBNÁ TECHNIKA

PROFIL ABSOLVENTA

      Štúdium je zamerané na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov vedeckého výskumu, vývoja a praxe vo všetkých odboroch a pracoviskách kde sa aplikujú vedecké poznatky stavby výrobnej techniky.

      Absolvent študijného programu Výrobná technika v študijnom odbore Výrobná technika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, priemyselných a servisných robotov, ale aj výrobných strojov a systémov pre nestrojárske odvetvia hospodárstva.

     Absolvent doktorandského študijného programu Výrobná technika má hlboké teoretické vedomosti z aplikovanej matematiky, aplikovanej mechaniky, mechatroniky, biomechaniky, teórie riadenia strojov a umelej inteligencie, teórie experimentov a ďalších disciplín svojho odboru, ktoré mu umožňujú vedecky hľadať a prinášať nové vlastné riešenia problémov a poznatky pre rozvoj odboru Výrobná technika i pre praktické využitie vo výrobnej technike, robotike i iných odvetviach hospodárstva, kde sa výrobná technika, robotické zariadenia a výrobné systémy využívajú.

     Absolvent doktorandského študijného programu Výrobná technika má osvojené zásady vedeckej práce, ovláda formulovanie problémov, ich analýzu, hľadanie nových riešení. Vie matematicky modelovať a simulovať vlastnosti nových riešení v 3D – modeloch , ovláda metódy plánovania vedeckých experimentov a konkrétne metodiky experimentálnej verifikácie výsledkov získaných pomocou analytických metód. Má osvojené aj etické zásady a pravidlá vedeckej práce a prezentácie výsledkov svojej činnosti.

      Konkrétna špecializácia absolventa je závislá od témy dizertačnej práce a vzhľadom na šírku záberu odboru Výrobná technika môže byť smerovaná do výskumu a vývoja nových výrobných strojov (obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych, potravinárskych,...), robotov a iných výrobných zariadení, ich komponentov a modulov i celých výrobných systémov využívajúcich výrobnú techniku, ako aj do problematiky ich diagnostiky, prevádzky, údržby a riadenia.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

      Absolvent študijného programu Výrobná technika (3. stupeň) nájde uplatnenie vo výskumnej i výrobnej sfére vo všetkých odboroch strojárenstva zameraných na projektovanie, navrhovanie a konštruovanie, ako aj technickú diagnostiku a využívanie výrobných strojov, robotov a výrobných systémov. Uplatní sa aj pri tvorbe softvéru zameraného na virtuálne prototypovanie, expertné systémy a modelovanie a simuláciu vlastností výrobných strojov, robotov a výrobných systémov a tiež v malých a stredných súkromných firmách zaoberajúcich sa predajom, projekciou a komplexnou dodávkou výrobných strojov, robotov a výrobných zariadení a systémov.

       Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie napr. v nasledujúcich firmách:

 • Manex Košice - vývoj a výroba automatizačnej manipulačnej a baliacej techniky,
 • BWG Prešov - projekcia a konštrukcia automatizovaných liniek spracovania plechov pre automobilový priemysel,
 • OSRAM Slovakia Nove Zámky - vývoj a výroba jednoúčelových strojov a zariadení pre výrobu žiaroviek,
 • Whirlpool Slovakia Poprad - vývoj a výroba pračiek,
 • Embraco Slovakia Spišská Nová Ves - vývoj a výroba kompresorov pre bielu techniku,
 • Ford Getrag Slovakia Kechnec - výroba prevodoviek pre automobilový priemysel,
 • SPINEA Prešov - výroba presných prevodoviek,
 • PSA Trnava - výroba automobilov,
 • H.M.Transtech Prešov - vývoj a výroba automatizovaných pracovísk na spracovanie plechov,
 • BSH Drives and Pumps Michalovce - vývoj a výroba elektromotorov pre bielu techniku,
 • Johnson Controls Trenčin - vývoj a výroba komponentov pre automobilový priemysel.

     Absolventi študijného programu Výrobné stroje a zariadenia sa uplatnia aj vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti. Prioritne v oblasti univerzitných a vedecko-výskumných pracovísk.