História

 

História KVTaR súvisí s postupnou transformáciou a reštrukturalizáciou špecializovaných pracovných tímov zameraných na problematiku robotiky pôvodne kmeňových katedier, ktorá súvisela s historickým vývojom SjF TU (VŠT). Korene výrobnej techniky a robotiky na SjF TU  sa odvíjajú od roku 1973, kedy rozdelením Katedry technológie obrábania vznikla Katedra výrobných procesov a systémov (KVPaS) pod vedením prof. Ing. Jána Budu, DrSc, kde sa začal formovať pracovný tím zaoberajúci sa robotikou. Pod týmto názvom novotransformovaná katedra bola činná až do roku 1981, kedy došlo k zmene jej názvu na Katedra automatizácie a technológie (KAaR), vedením bol poverený doc. Ing. Milan Kováč, CSc. V šk. r. 1982/1983 boli na katedre zriadené štyri oddelenia, z pohľadu nadväznosti je potrebné spomenúť: Oddelenie priemyselných robotov a robotizovaných systémov, pod vedením doc. Ing. Ladislava Hrádockého, CSc. a Oddelenie prvkov a uzlov automatizovaných zariadení, pod vedením doc. Ing. Ivana Gótsa, CSc. - pričom oddelenie bolo umiestnené na Dislokovanom pracovisku SjF VŠT v Prešove.

KAaR v tejto štruktúre bola funkčná až do šk. r. 1985/1986, kedy bola v Prešove zriadená Katedra prístrojovej a automatizačnej techniky  (KPaAT) pod vedením doc. Ing. Dušana Šimšíka, CSc. Katedra mala: Oddelenie prístrojovej a automatizačnej techniky a Oddelenie priemyselných robotov a manipulátorov. Súbežne boli zriadené na SjF Centrálne laboratóriá automatizácie a robototechnológie (CLAR), pod vedením prof. Ing. Ján Budu, DrSc.

Na základe Zmluvy z 26.4.1988 medzi VŠT v Košiciach  (zastúpenou jej rektorom, prof. Ing. Alojzom Pažákom, DrSc. a dekanom SjF prof. Ing. Jánom Budom, DrSc) a koncernom VUKOV  (zastúpeným jeho generálnym riaditeľom prof. Ing. Vladimírom Čopom, DrSc.) bola zriadená 01. 05. 1988 nová katedra SjF VŠT, Katedra priemyselnej robotiky (KPR), ktorá bola dislokovaná v priestoroch VUKOV-a Prešov a organizačne bola súčasťou Detašovaného pracoviska SjF TU  v Prešove. KPR bola jednou z dvoch špecializovaných katedier vo vtedajšom Československu (ďalšia na VŠB FS v Ostrave) orientovaných na problematiku robotiky v celom rozsahu, od konštrukcie robotických zariadení, až po prevádzku robotizovaných systémov. Vedúcim katedry bol menovaný prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc. Pri budovaní a začiatkoch prevádzky KPR aktívne spolupracovali špecialisti z VUKOV-a Prešov, ktorý bol v tomto období gestorským a centrálnym výskumným ústavom pre oblasť robotiky v Československu. V r. 1989 bola KPR premiestnená do objektov VŠT v Prešove a nadväzne na nové funkčné obdobie SjF v šk. r. 1991/1992 sa vedúcim KPR stal doc. Ing. Juraj Smrček, CSc.

V šk. r. 1990/1991 z dôvodu systémového usporiadania študijných odborov v rámci SjF sa pôvodná KAaR rozdelila na dve samostatné katedry, a to na Katedru výrobných inováci  (KVI), pod vedením prof. Ing. Milana Kováča, DrSc. a Katedru automatizovaných výrobných systémov  (KAVS), pod vedením doc. Ing. Ladislava Hrádockého, CSc. KAVS mala štyri oddelenia, vzhľadom na ďalšie väzby je potrebné spomenúť: Oddelenie prvkov a subsystémov automatizovaných výrobných systémov, ktorého vedúcim bol doc. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.

V roku 1996 bolo Detašované pracovisko SjF TU v Prešove transformované na Ústav automatizačnej techniky a robotiky v Prešove (ÚATaR) na čele s riaditeľom prof. Ing. Ivanom Gótsom, CSc. Súčasťou tohto ústavu sa stávajú aj KPaAT pod vedením doc. Ing. Tomáša Salokyho, CSc. a KPR pod vedením doc. Ing. Juraja Smrčeka, PhD. Z rozhodnutia vedenia SjF TU  bol v roku 1998 zrušený ÚVTaR v Prešove, nadväzne boli KPaAT a KPR premiestnené do sídlaSjF TU, do Košíc, pričom KPR bola reštrukturalizovaná na Katedru robotiky  (KR), pod vedením prof. Ing. Mikuláša Hajduka, PhD. KR bola zostavená z pracovníkov KPR a vybraných pracovníkov KVI, KAVS a KPaAT. Organizačne bola katedra usporiadaná ako Oddelenie robototechniky  dislokované v Prešove a Oddelenie robotických systémov  dislokované v Košiciach. Tento stav bol až do 30.06.2001, keď z rozhodnutia dekana SjF sa ukončila výučba v Prešove a Oddelenie robototechniky sa presťahovalo do Košíc. KR v tomto usporiadaní bola činná až do 31.08.2002, keď došlo k zlúčeniu KR a KVT do KVTaR. Následne v roku 2015 bola katedra KVTaR rozdelená na katedry KVT a KR. V roku 2020 došlo k opetovnému spojeniu týchto katedier.

 

historia 2

 Grafický vývoj katedry výrobnej techniky a robotiky