Laboratóriá

UČEBŇA (PK8/103A)

Zodp. osoba: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, 1. posch., južná strana

Učebňa je vybavená audiovizuálnou technikou a školskou tabuľou. V učebni sa realizujú prednášky s predmetov vyučovaných pracovníkmi Katedry priemyselnej automatizácie a mechatroniky, ako aj Katedry výrobnej techniky a robotiky.

Učebňa je vybavená školskými lavicami, ktoré umožňuje zmenu konfigurácie ich vzájomného usporiadania. V učebni sa realizujú aj štátne skúšky.

 103A

 

Vyučovane predmety

 • Programovanie robotov – 2. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotické systémy – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Teória stavby robotických zariadení - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Servisná robotika I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Aplikácia robotických systémov v priemysle - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

Učebňa je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita učebne je 25 študentov.

 

Back Späť na zoznam učební

LABORATÓRIUM pneumatických systémov (PK8/003)

Zodp. osoba: Ing. Peter Tuleja, PhD.
  doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.

 

Umiestnenie: Park Komenského 8, 1. prízemie, južná strana

 

Pneumatický systém je sústava vzájomne prepojených komponentov premieňajúcich energiu stlačeného vzduch na prácu mechanizmov v automatizovaných zariadeniach. Príklady využitia stlačeného vzduchu je možné nájsť v priemyselnej výrobe, v domácej garáži alebo v zubnej ordinácii. Prácu vykonávajú formou lineárneho alebo rotačného pohybu spotrebiče (pohony). Aby bolo možné energiu stlačeného vzduchu využiť, je potrebné tento najprv zbaviť mechanických nečistôt (filtrácia), atmosférickej vlhkosti (vysúšanie) a prípadnej prítomnosti kompresorového oleja. Celý proces tzv. úpravy stlačeného vzduchu sa aplikuje s cieľom ochrany pohonov, ventilov a ostatných komponentov obsiahnutých v pneumatickom obvode. Hlavnými prednosťami pneumatických mechanizmov sú najmä jednoduchosť, spoľahlivosť, pomerne nízke nároky na údržbu a jednoduchá aplikovateľnosť.

 

Zameranie laboratória

Laboratórium svojím vybavením dáva možnosti pre výskum a výučbu pneumatických mechanizmov a systémov, pričom umožňuje aj aktivity využívajúce ďalšie zariadenia (senzory, aktuátory, riadiace systémy), ktoré sa používajú v automatizovaných systémoch. Parciálne je laboratórium využívané aj pri školeniach pracovníkov firiem, ktoré využívajú stlačený vzduch vo svojich prevádzkach.

Ciele laboratória

Výučba a výskum v laboratóriu sú orientované do praktickej roviny tak, aby študenti aj zamestnanci (aj z technickej praxe) zvládli požiadavky, ktoré sú kladené na automatizáciu a riadenie základných až stredne náročných automatizačných úloh, už od prvého dňa nástupu do praxe. Týka sa to najmä

 • zvládnutia základných rutín pri zostavovaní pneumatickej schémy a jej aplikácii pri zapájaní pneumatického obvodu;
 • zvládnutia základných rutín pri zostavovaní programov pre kontrolér pri jednoduchých až mierne zložitých automatizovaných činností;
 • zvládnutia základných rutín pri vykonávaní identifikácie a následného odstraňovania porúch zapojeného pneumatického obvodu;
 • zvládnutia základných rutín pri zapájaní a oživovaní elektropneumatických aplikácií;
 • zvládnutia základných rutín pri tvorbe vlastných projektov vyplývajúcich z riešenia záverčných prác.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 

 • Pneumatické trenažéry SMC PNEUTRAINER 200;
 • Automatizované tréningové pracoviská;
 • Modely pneumatických mechanizmov pre rôzne aplikácie (2-osé pneumatické mechanizmy s periférnymi mechanizmami a s vlastným kontrolérom);
 • PLC LOGO! (rôzne varianty);
 • PLC Unitronics SAMBA 7“

Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky. Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • SMC Pneu Draw;
 • LOGO! Soft Comfort;
 • Unitronics Visi Logic

 

L3 1

 

L3 2

 

L3 3

 

Vyučovane predmety

Automatizácia a robotika – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF

Tekutinové mechanizmy - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

Semestrálny projekt - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

Semestrálny projekt - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

Mechatronika robotov - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

 

Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je 12 študentov.

Back Späť na zoznam laboratórií

 

LABORATÓRIUM mechatroniky a servisnej robotiky (PK8/110)

Zodp. osoba: doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, 1. poschodie, severná strana


Laboratórium je určené na edukáciu a výskum v oblasti servisnej robotiky. Umožňuje zvládnutie základných rutín pri návrhu a konštrukcii mobilných robotických štruktúr ako aj problémov pri riešení projektov spojených s ich nasadzovaním. Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky.

 

 

Laboratórium je realizované vďaka podpore projektu KEGA: 004TUKE-4/2021Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky

110 01a

110 01c

110 01d

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané predovšetkým na riadenie a programovanie robotov, koncových efektorov robotov a periférnych zariadení robotizovaných pracovísk. Študenti si môžu prehĺbiť a overiť teoretické znalosti z oblasti priemyselnej robotiky. Semináre a cvičenia pre študentov prebiehajú v rámci predmetov Riadenie a programovanie robotov I. a II. a Programovanie robotov. Laboratórium je využívane aj na školenia pracovníkov s firiem, ktoré využívajú priemyselné a kolaboratívne roboty na svojich prevádzkach. Priestory laboratória slúžia aj pre študentov podieľajúcich sa na vývoji a výrobe pneumobilu pre medzinárodnú súťaž.

Ciele laboratória

 • Predstaviť študentom rôzne mobility servisných robotov, ich biologické vzory a principy pohybu.
 • Získať poznatky o možnostiach aplikácie servisných a osobných robotov.
 • Overiť si na vybraných robotoch získane kompetencie z predmetov zaoberajúcich sa mechatronikou a servisnou robotikou.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 • 1. Multiagentný systém - názorné ukážky funkčnej mobilnej robotiky predstavujúcej multiagentného riadenia v priestore.
 • 6 kolesových podvozkov
 • 4 pásové podvozky
 • 8 dvojkolesových robotov
 • Robotickýfutbal
 • Humanoidné robory Bioloid
 • Robotické lego
 • Biologicky inšpirované modely robotov
 • Mikropotrubné roboty
 • Sústava snímačov a lokalizačný systém
 • Riadiace systémy na báze Arduino

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Matlab používa sa na simuláciu dejov pri navrhovaní mechatronických sústav a servisných robotov.
 • Flowcode - je využívaný na programovanie jednočipových procesorov na báze Arduino a Rabsberry pi
 • Arduino IDE - je využívaný na programovanie jednočipových procesorov na báze arduino

Vyučovane predmety

 • Robotické systémy – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Servisná robotika I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov II. - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Mechatronika robotov - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je 12 študentov.

Back Späť na zoznam laboratórií


LABORATÓRIUM PRIEMYSELNEJ ROBOTIKY (PK8/004)

Zodp. osoba: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, suterén, severná strana

Nasadzovanie priemyselných a kolaboratívnych robotov v rôznych odvetviach priemyslu ma stúpajúcu tendenciu. Preto je potrebne pripravovať študentov technických smerov tak, aby boli schopný s robotmi pracovať. Laboratórium bolo vybudované za účelom edukačných a výskumných aktivít, ktorých výstupy sú orientované na aplikáciu robotickej techniky v technickej praxi. Umožňuje zvládnutie základných rutín pri programovaní základných kinematických robotických štruktúr (sériové aj paralelné) ako aj problémov pri riešení projektov spojených s nasadzovaním robotických štruktúr. Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky.

 

L4

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané predovšetkým na riadenie a programovanie robotov, koncových efektorov robotov a periférnych zariadení robotizovaných pracovísk. Študenti si môžu prehĺbiť a overiť teoretické znalosti z oblasti priemyselnej robotiky. Semináre a cvičenia pre študentov prebiehajú v rámci predmetov Riadenie a programovanie robotov I. a II. a Programovanie robotov. Laboratórium je využívane aj na školenia pracovníkov s firiem, ktoré využívajú priemyselné a kolaboratívne roboty na svojich prevádzkach. Priestory laboratória slúžia aj pre študentov podieľajúcich sa na vývoji a výrobe pneumobilu pre medzinárodnú súťaž.

Ciele laboratória

 • Predstaviť študentom rôzne kinematické štruktúry robotov, ich konštrukčné riešenia na báze sériových a paralelných mechanizmov.
 • Získať poznatky o možnostiach aplikácie priemyselných a kolaboratívných robotov v technickej praxi.
 • Prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri on-line programovaní robotov od piatich rôznych výrobcov robotov.
 • Overiť si na vybraných robotoch získane kompetencie z predmetov zaoberajúcich sa off-line programovaním.
 • Rozvíjať schopnosti a zvyšovať kompetencie pracovníkov s praxe pri programovaní robotov.

Prístrojové vybavenie laboratória

 • Experimentálne pracovisko vybavené paralelným robotom - robot ABB IRB 360-3/1130, riadiaci systém ABB - IRC5, podtlakové chápadlo, pásový dopravník, modulárny paletový dopravník.
 • Experimentálne pracovisko vybavené dvojramenným robotom - robot Yaskawa/Motoman SDA 10F, riadiaci systém Yaskawa/Motoman – FS 100, elektrické chápadlo SCHUNK PG 070 a EZN 64.
 • Experimentálne pracovisko vybavené zváracím robotom - robot OTC Daihen Almega AX-MV6, riadiaci systém OTC Daihen, zvárací horák CO2, zvárací agregát DM400.
 • Experimentálne pracovisko vybavené angulárnym robotom – robot Kuka KR6 R900 sixx, riadiaci systém KR C4 compact, dvojčeľusťové pneumatické chápadlo SMC.
 • Experimentálne pracovisko vybavené kolaboratívnym robotom  - robot Fanuc CRX 10iA, riadiaci systém R30 iB Mini Plus, kolaboratívne chápadlo Schunk EGP C40.
 • Inteligentný montážny systém - pracovisko na báze pneumatických modulov riadených PLC, zabezpečujúce automatickú montáž troch komponentov.

Softvérové vybavenie laboratória

 • Softvér RoboDK používame na simuláciu a off-line programovanie priemyselných robotov od rôzných výrobcov. Ďalšie informácie o softvéri nájdete na webovej stránke RoboDK: https://robodk.com/
 • Softvér ABB Robot Studio používame na simuláciu a off-line programovanie priemyselných robotov ABB.

Vyučovane predmety

 • Programovanie robotov – 2. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Základy robotiky a robototechnológií – 2. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotické systémy – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Teória stavby robotických zariadení - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov II. - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Mechatronika robotov - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je 12 študentov.

Softvér RoboDK používame na simuláciu a offline programovanie priemyselných robotov.

počítačová UČEBŇA (bn32/001)

Zodp. osoba: doc. Ing.Rudolf Jánoš, PhD.

Umiestnenie: Boženy Nemcovej 32, miestnosť 001 (1. podzemné podlažie)

Učebňa sa využíva prevažne na výučbu a tréning využitia a aplikácie CA metód a prostriedkov pri navrhovaní, konštrukcii projektovaní výrobnej a robotickej techniky.Tréning a výučba praktických postupov súvisiacich s modelovaním výrobnej a robotickej techniky, kinematickou a dynamickou analýzou, optimalizáciu súčiastok, simuláciu výroby súčiastok, kontrolu vyrobiteľnosti súčiastok, tvorbou výkresovej dokumentácie, virtuálnou analýzou ergonomických vlastností zariadení (SolidWorks, Creo, Catia).

Softvérové vybavenie dovoľuje aj výučbu a tréning aplikácie CA metód v oblasti riadenia a programovania výrobných strojov, robotických zariadení a automatizovaných liniek (InTouch, Technomatics, Matlab, Flowcode). Učebňa poskytuje priestor aj pre výučbu prezentačných techník, tvorbu a úpravu prezentačných materiálov (Corel, Photoshop). Učebňa je vybavená aj sofrwérom pre offline programovanie robotov (ABB Robotstudio, Roboguide).

Okrem výučby sa využíva pre prácu študentov na semestrálnych projektoch, zadaniach, záverečných a diplomových prácach ako aj na riešenie projektových a grantových úloh.

Vybavenie učebne
 • 10 pracovných staníc
 • 1 počítač server
 • dataprojektor
 • web kamera

   

  Vyučovane predmety

 • CA metódy navrhovania konštrukcií I. – 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • CA metódy navrhovania konštrukcií II. – 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Servisná robotika II. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Modelovanie a simulácia v CA systémoch - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

 

Kapacita učebne je 10 študentov.