História katedry
Strojnícka fakulta vznikla so založením Vysokej školy technickej v Košiciach ako Fakulta ťažkého strojárenstva v roku 1952. Život na fakulte sa začal od septembra 1952 rozvíjať na štyroch katedrách: Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie, Katedre fyziky, Katedre mechaniky a na Katedre všeobecného strojníctva. Prvým vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie bol prof. RNDr. František Jurga a tvorilo ju 10 pracovníkov.
 
V akademickom roku 1962/63 vznikajú rozdelením pôvodnej katedry dve samostatné katedry – Katedra matematiky a Katedra deskriptívnej geometrie. Katedru matematiky naďalej viedol prof. Jurga. Od roku 1963 sa vedúcim katedry stal prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.
 
K mimoriadnym dynamickým zmenám v štruktúre dochádza od začiatku sedemdesiatych rokov. Katedra matematiky, ako jedna z teoretických katedier Strojníckej fakulty, zabezpečuje výučbu i na ostatných fakultách VŠT v Košiciach až do roku 1981, kedy prechádza priamo pod správu rektorátu VŠT. Naspäť na fakultu sa katedra vracia až po roku 1989. Od roku 1997 je premenovaná na Katedru aplikovanej matematiky. Od roku 2011 nesie názov Katedra aplikovanej matematiky a informatiky.
 
V roku 1971 bol vedením katedry poverený doc. RNDr. Pavol Galajda, CSc. V ostatnom období katedru viedol prof. RNDr. Ján Badida, CSc., prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., doc. RNDr. Melichar Kopas, CSc. a prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc. V súčasnosti je vedúcim katedry prof. RNDr. Martin Bača, CSc.