Grantové projekty
Grantové úlohy riešené na katedre: 
  • Ohodnocovacie funkcie indukujúce grafové ofarbenia
VEGA 1/0243/23
prof. RNDr. Martin Bača, CSc.
 
 Členovia katedry participujú na grantových úlohách iných pracovísk:
  • Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra
APVV-19-0153
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
 
  • Výskum inovatívnej metódy monitorovania hlukovej záťaže generovanej nadzemnými elektrickými vedeniami
APVV-21-0120
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
Katedra riadenia podniku a inžinierstva prostredia, SjF TUKE
 
  • Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie
VEGA 1/0532/22
doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
Katedra energetickej techniky, SjF TUKE
 
  • Inovatívne a digitálne technológie vo výrobných a logistických procesoch a systémoch
VEGA 1/0508/22
doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu, SjF TUKE
 
  • Vývoj, optimalizácia a aplikácia stratégií súradnicových meraní geometrických parametrov a štruktúry súčiastok vyrobených 3D tlačou
VEGA 1/0191/24
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, SjF TUKE

  • Systematický rozvoj kompetenčného profilu študentov priemyselného a digitálneho inžinierstva v procese vysokoškolského vzdelávania
KEGA 020TUKE-4/2023
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu, SjF TUKE
 
  • Implementácia vodíkových technológií v osobnej preprave s využitím interaktívnych prvkov do edukačného procesu v študijnom programe energetické stroje a zariadenia
KEGA 012TUKE-4/2022
doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.
Katedra energetickej techniky, SjF TUKE
 
  • Inovačné prístupy implementácie digitálnych zručností študentov v metrológii dĺžok
KEGA 004TUKE-4/2024
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, SjF TUKE
 
  • Podpora rozvoja vedomostí v oblasti implementácie požiadaviek systému manažérstva kvality pre letecký, vesmírny a obranný priemysel
KEGA 026TUKE-4/2023
Ing. Anna Nagyová, PhD.
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, SjF TUKE