Prípravný kurz

kurz

Dobré znalosti z matematiky sú základným predpokladom pre úspešné štúdium na fakultách Technickej univerzity v Košiciach. Katedra aplikovanej matematiky a informatiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach každoročne v septembri organizuje

PRÍPRAVNÝ KURZ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY

pre študentov 1. ročníka Strojníckej fakulty, pre študentov 1. ročníka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzityKošiciach. Kurz ponúkame aj pre verejnosť. Kurz je zameraný na prehĺbenie a doplnenie stredoškolských vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie štúdia matematických disciplín na fakultách Technickej univerzity. Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že v prvom semestri štúdia patrí skúška z matematiky z pohľadu študenta medzi náročnejšie. Cieľom kurzu je uľahčiť študentom štart do štúdia, zopakovať a doplniť ich znalosti z vybraných oblastí stredoškolskej matematiky na úroveň potrebnú k zahájeniu vysokoškolského štúdia matematiky. Lektormi kurzu sú skúsení pedagógovia katedry.
 
Tematické okruhy kurzu:
Operácie so zlomkami, úpravy algebrických výrazov, rozklady polynómov, rovnice (lineárne, kvadratické, exponenciálne, logaritmické), nerovnice, sústavy rovníc, funkcie a ich vlastnosti, komplexné čísla, základné vzťahy a rovnice z goniometrie, analytická geometria v rovine, matice, základy derivovania.
Náplň kurzu môže byť prispôsobená požiadavkám účastníkov kurzu.
 
Časový rozsah kurzu: 
Kurz prebieha od 8:00 do 12:15, v 5 vyučovacích hodinách denne, v celkovom rozsahu 20 vyučovacích hodín. Kurz prebieha v priestoroch Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, Košice.
 
Pre bližšie informácie týkajúce sa kurzu a prihlásenie sa na aktuálny kurz klinite na link
        Kurz pre študentov SjF
        Kurz pre študentov FMMR
        Kurz pre verejnosť