Projects APVV

Tasks of applied research of the Ministry of Education of the Slovak Republic

No. tasks

The name of the task

Project leader

Years of solution

ITMS 26220220182

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií // TECHNICOM University Science Park for innovative applications with the support of knowledge technologies

prof. Hajduk

2013 - 2015

ITMS:26220120060

Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve // Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve

prof. Hajduk

2010 - 2013

4/007/07

Modulárna paletizačno – robotická bunka // Modular-assembly robotic palletizing cell

prof. Hajduk

2007 - 2009

4/0116/06

Automat pre výsev lesných a poľnohospodárskych kultúr do zásobníkov pre automatizovanú výsadbu // Machine for planting of forest and agricultural crops in trays for automated planting

Ing. Tresa

2006 - 2008

AV/111/2004

Výskum a vývoj automatického sadzača sadeníc pre poľnohospodárstvo a lesníctvo //Research and development of automatic typesetter plants for agriculture and forestry

prof. Smrček

2004 - 2005

AV/903/2002

Zvyšovanie výkonnosti výrobných systémov na báze rekonfigurovateľnosti implementácie REAL-TIME monitoringu a počítačovej integrácie // Improving the performance of production systems based on the reconfigurability of the implementation of REAL-TIME monitoring and computer integration

prof. Hajduk

2002 - 2006

Tasks of applied research APVV

No. tasks

The name of the task

Project leader

Years of solution

APVV-18-0413

Modulárna architektúra štrukturálnych prvkov výrobnej techniky // Modular architecture of structural elements of production technology

prof. Svetlík

2019 - 2323

ITMS 26220220164

Aplikovaný výskum systémov inteligentnej manipulácie priemyselných robotov s neorientovanými 3D objektmi / spoluriešiteľstvo s MIA Engineering s.r.o., Dubnica nad Váhom // Applied research of systems of intelligent manipulation of industrial robots with non-oriented 3D objects / co-solution with MIA Engineering s.r.o., Dubnica nad Váhom

prof. Hajduk

2012 - 2014

26220220141

Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy /OPVaV-2009/2.2/05-SORO, spoluriešiteľstvo / ZTS VVU Košice // Research of modules for intelligent robotic systems /OPVaV-2009/2.2/05-SORO, co-solution / ZTS VVU Košice

prof. Hajduk

2011 - 2014

Reg00169-0001

Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou // A complex modular robotic system of the middle category with higher intelligence

prof. Hajduk

2010 - 2013

VMSP-P-0004-09

Inteligentné riadenie servisného robota, spoluriešiteľstvo,nositeľ projektu ZTS VVU Košice // Intelligent control of a service robot, co-solution, holder of the ZTS VVU Košice project

prof. Hajduk

2009 - 2011

0212-07

Výskum pohonových štruktúr malého mobilného robota pre pohyb vo vysoko viskóznom prostredí, spoluriešiteľstvo,nositeľ projektu ZTS VVU Košice // Research of drive structures of a small mobile robot for movement in a highly viscous environment, co-solution, project leader ZTS VVU Košice

prof. Smrček

2008 - 2010

20-04-P04505

Multifunkčné rotačné polohovacie moduly pre výrobnú a robotickú techniku // Multifunctional rotary positioning modules for manufacturing and robotics technology

prof. Smrček

2005 - 2007