Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Priemyselné Inžinierstvo

1  2  3  4  5   

Peter RUMAN – Marian HURAJT – Tomáš JEZNÝ

HODNOTENIE VPLYVU ELEKTROLYTICkÉHO ZARIADENIA NA VýSKYT SINíC V STOJATÝCH VODáCH

 

Edita SZOMBATHYOVÁ

Organizačné opatrenia ako účinný spôsob znižovania fyzickej záťaže

 

Štefan Valenčík – Adam Žilinský

Aspects of maintenance organizations

 

Štefan Valenčík – Adam Žilinský

Aspects of optimizing maintenance processes

 

Erika LIPTÁKOVÁ

NEWSLETTER - OBĽÚBENÝ NÁSTROJ INTERNETOVÉHO MARKETINGU

 

Monika ČONKOVÁ

Vnímanie vybraných otázok klasického a e-learningového podnikového zaškoľovania v konkrétnej spoločnosti

 

Peter MALEGA

Súčasné trendy v rozvoji riadenia vzťahov so zákazníkmi

 

Peter MALEGA – Veronika HANDZUŠOVÁ

PLM SYSTÉMY A ICH VYUŽÍVANIE V RIADENÍ ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU

 

Jozef SVETLÍK, Patrícia HOĽVOVÁ

Elementárne detaily pri dizajnovom navrhovaní

 

Jozef SVETLÍK, Tomáš STEJSKAL

VERIFIKáCIA UDáVANýCH VýKONOVýCH PARAMETROV domÁceho spotrebiČa

 

Lenka KALAFUSOVÁ – Jaroslava KÁDÁROVÁ

Analýza úrazovosti a možnosti jej predikcie

 

Darina BIALKOVÁ – Daniela REVICKÁ

Metodické postupy pre financovanie projektov malých a stredných podnikov

 

Tomáš STEJSKAL

fluktuácie porúch závislosti od strednej doby medzi poruchami a sledovaného obdobia