Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Úvod

Technical University in Kosice                                                     

Faculty of Mechanical Engineering  

Department of Industrial Engineering and Management                       

Němcovej 32                                             

042 00  Košice

 

 

Kontakt:

           Technická univerzita v Košiciach       

Strojnícka fakulta

 

Katedra priemyselného inžinierstva

a manažmentu

 

16. medzinárodná vedecká konferencia

TRENDY A INOVATÍVNE PRÍSTUPY

V PODNIKOVÝCH PROCESOCH

/zborník príspevkov/

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-8. 11.2013

Košice © 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-553-1548-5

Zborník príspevkov v on-line elektronickej forme

http://www.sjf.tuke.sk/kpiam/sk/zbornik-kpiam

prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.                     

Ing. Monika Fedorčáková, PhD.

Ing. Daniela Onofrejová, PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

1. vyd. 2013, ISBN 978-80-553-1548-5

 

Druh publikácie:

 

Editori:

 

Vydal: