Laboratóriá a učebne

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

 

KEGA 001TUKE-4/2020

Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu.

(2020-2022)

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

V súčasnosti prebiehajúci proces transformácie smerom k automatizovaným strojom a službámvedie ku koordinácii a prepojeniu distribuovaných komplexných systémov. Na tento účel sa dopriemyselných produktov a systémov zapája viac softvérovo zabudovaných systémov. Preto by malibyť prediktívne metódy tvorené inteligentnými algoritmami na podporu elektronickej infraštruktúry.Synergia vyplývajúca z integrácie pokroku v oblasti informačných technológií, služieb a výrobyje synonymom konceptu Industry 4.0. Hodnotové reťazce si vyžadujú štandardizáciu výrobných aobchodných procesov a užšie vzťahy medzi zainteresovanými stranami. Výskum, vývoj a aktívnyprístup v súvislosti s inováciami sú základom pre implementáciu infraštruktúry Industry 4.0 dopodnikov. Nevyhnutnosťou je reflektovať na tieto výzvy predovšetkým v oblasti vzdelávania s cieľompripraviť kompetentných špecialistov. Silným trendom z hľadiska zvyšovania kvality, modernizáciea atraktivity výučby je zavádzanie prvkov digitalizácie do procesu vzdelávania a budovanie kvalitnýchinteraktívnych vzdelávacích a tréningových centier.

 

KEGA 002TUKE-4/2020

Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológii pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti.

(2020-2022)

Vedúci projektu: doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.

Anotácia:

Zámerom riešenia projektu je osvojenie poznatkov z oblasti moderných technických a softvérových prostriedkov a inovatívnych technik projektovania a tvorby virtuálnych scén výrobných pracovísk a systémov. Transformácia týchto poznatkov do tzv. “aktívnych zážitkových foriem vzdelávania“ v predmetoch zameraných na metodiky projektovania strojárskych výrob a budovanie výrob budúcnosti do vzdelávacieho procesu v študijných programoch v odboroch „Priemyselné inžinierstvo“ a „Automobilová výroba“. Úsilím je podporiť inovatívne myslenie študentov a rozvoj ich praktických zručnosti podporujúcich ich pružnejšiu absolventskú adaptáciu vo výrobnej sfére. Projekt má dopomôcť k rozšíreniu technickej a softvérovej vybavenosti laboratórií na „Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva“ Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach a k integrácii týchto nových druhov technických, počítačových a softvérových prostriedkov do existujúcej teoretickej a praktickej výučby.

 

KEGA 009TUKE-4/2020

Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku

(2020-2022)

Vedúci projektu: prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

Anotácia:

Digitalizácia spoločnosti a zavádzanie prvkov Industry 4.0 do praxe priemyselných podnikov nevyhnutne mení charakter vysokoškolského vzdelávania. Automatizácia, elektronizácia a umelá inteligencia determinujú podnikové procesy, ktoré prechádzajú dynamickou transformáciou a stávajú sa komplexnými, využívajú informačné a komunikačné technológie, modelovanie a simulácie. Uvedenými zmenami je ovplyvňované aj operatívne riadenie podnikov, podnikové informačné systémy, ekonomické a finančné riadenia, riadenie ľudských zdrojov a strategické riadenie. Zámerom projektu je reflektovať na zmeny vyvolané digitalizáciou a modernizovať vzdelávanie v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku využívaním simulačných hier na podporu riadenia a rozhodovania, automatizáciou spracovania údajov, vizualizáciou kľúčových ukazovateľov výkonnosti podnikových procesov vo forme reportov, dashbordov a scorecardov. Transfer digitalizácie do vzdelávania a využívanie zážitkovej formy výučby podporí inovatívny a tvorivý potenciál študentov podnietený absolvovaným štúdiom a kritické myslenie nevyhnutné pre hospodársku prax. 


UKONČENÉ PROJEKTY


KEGA 030TUKE-4/2017
Implementácia inovačných nástrojov zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo
(2017-2019)
Vedúci projektu: prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD.
Anotácia:
Predkladaný projekt sa orientuje do oblasti modelovania a digitalizácie. Vychádza zo skúmania základných princípov modelovania využitím relatívne slušne hardvérovo vybaveného pracoviska zodpovedného riešiteľa (3D projektor, virtuálna rukavica - P, Ľ, virtuálna helma, softvér pre prácu s 3D vizualizačným hardvérom, priemyselný softvér PLM Tecnomatix od spoločnosti Siemens, 3D skener, 3D tlačiareň, 3D HD projektor, pohybový snímač - Kinect, 3D Full HD kamera). Projekt je zameraný na vytvorenie takých podmienok pre študentov, aby vedeli logicky spracovať požiadavky kladané na tvorbu, optimalizáciu a korekcie výrobného procesu, teda od fázy výskumu, cez analýzu, optimalizáciu a implementáciu optimalizačných návrhov do praxe. Zámerom projektu je zabezpečiť potreby praxe kladené na absolventa odboru Priemyselného inžinierstva osvojením si metód, ktoré v súčasnosti v priemyselnej praxi naberajú na dôležitosti, ich aplikáciou na prípadových štúdiách a príkladoch z praxe, vypracovaním projektov na základe tvorby modelov, ktoré zahŕňajú plány a riziká, budovaním tímov, realizovaním analýz chybovosti, resp. zavádzania korekcií pri zistení nedostatkov. Projekt bude prínosný aj pre pedagógov riešiteľského kolektívu za účelom osvojenia si nových poznatkov a ich implementácie do procesu výučby, a taktiež pre zatraktívnenie odboru pre uchádzačov, u ktorých by bolo možné o študijný odbor vyvolať zvýšený záujem. Projekt je potrebný v zásade pre pedagógov zúčastneného pracoviska za účelom osvojenia si nových poznatkov, ktoré je možné implementovať do výučby, ale taktiež pre zvýšenie atraktivity odboru pre študentov, o ktorých by bolo možné pri správnom vedení projektu očakávať zvýšený záujem.

 

KEGA 026/TUKE-4/2017
Implementácia inovatívnych edukačných prístupov a nástrojov pre posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií absolventov študijného odboru Priemyselné inžinierstvo
(2017-2019)
Vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Anotácia:
Na mnohých úrovniach sa v súčasnosti diskutuje o pripravenosti absolventov vysokých škôl na požiadavky a potreby trhu práce a zamestnávateľov. Cieľom projektu je vo vyššej miere vyhovieť týmto požiadavkám a rozvíjať kľúčové kompetencie študentov vysokých škôl tak, aby absolventi počas štúdia získali nielen odborné vedomosti, ale aj ostatné tvrdé a mäkké kľúčové kompetencie, ktoré požadujú zamestnávatelia. Pri formovaní úpravy systému vzdelávanie využitím inovatívnych edukačných foriem a nástrojov sa bude vychádzať z analýzy požiadaviek zamestnávateľov, absolventov, študentov a pedagógov.

 

KEGA 029/TUKE-4/2016
Vzdelávacie a tréningové pracovisko inovačného vývoja a realizácie podnikových procesov a systémov
(2016-2018)
Vedúci projektu: prof.Ing.Kováč Jozef, CSc.
Anotácia:
Projekt je zameraný na implementáciu vzdelávacieho a tréningového centra inovačného vývoja a realizácie podnikových procesov a systémov v podmienkach Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva (Katedry priemyselného inžinierstva a manažmentu) SjF v odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo. Cieľom je podporiť nielen osvojovanie si vedomosti a inovatívneho myslenia, ale aj praktických (zážitkových) zručností študentov v základných stupňoch vysokoškolského štúdia a externých záujemcov z praxe. Tréningové aktivity zamerané na navrhovanie, optimalizáciu a realizáciu podnikových procesov a systémov v celom ich hodnotovom reťazci, v reálnom, resp. modelovanom laboratórnom a dielenskom prostredí, sú významným trendom rozvoja vzdelávacích procesov. Cieľom riešenia je aj rozšírenie existujúcej teoretickej a praktickej výučby prostredníctvom využívania nových metód a postupov vzdelávania s podporou nových druhov technických, počítačových a softvérových prostriedkov.

 

KEGA 079TUKE-4/2013

Inovácia laboratórnych výučbových technológií v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo
(2013-2015)
Vedúci projektu: Dr.h.c.mult. prof.Ing. Jozef Mihok, PhD.
Anotácia:
Projekt je zameraný na posilnenie laboratórnych výučbových technológií v odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo. Orientuje sa predovšetkým na druhý a tretí stupeň vysokoškolského štúdia s cieľom podporiť nielen vedomosti, inovatívne myslenie ale aj praktické zručností študentov. Aplikácia inovovaných najmä tréningových metód laboratórnych činnosti, interaktívneho participatívneho projektovania a simulačného overovania podnikových procesov a systémov v celom hodnotovom reťazci sa považuje za nevyhnutný trend rozvoja vzdelávacích procesov. Súčasťou riešenia je aj rozšírenie existujúcej laboratórnej základne odboru Priemyselné inžinierstvo o nové technické, počítačové a softvérové prostriedky.

 

KEGA 004TUKE-4/2013
Intenzifikácia modelovania vo výučbe II. a III. stupňa v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo
(2013-2015)
Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Anotácia:
Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie atraktivity študijného odboru 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo pre súčasných študentov ako aj pre priemyselnú prax, keďže požiadavky praxe vyvolávajú u uchádzačov záujem o štúdium predmetných odborov. Nadobudnuté znalosti sú vstupným aktívom absolventov do reálneho výrobného procesu, získajú poznatky a schopnosti aplikácie rôznych metodík a pracovných postupov použiteľných v praxi. Korpus študijného odboru je v súčasnosti v relatívne nezmenenej podobe od roku 2004 akreditovaným programom štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, napriek tomu je záujem uchádzačov o štúdium neustály. Zvýšenie atraktivity je možné docieliť koncepčnou zmenou, resp. inovačným prístupom k jeho jednotlivým častiam v druhom ako aj treťom stupni štúdia zavedením predmetov pre súčasnú priemyselnú prax využiteľných a študentom okamžite po ukončení štúdia aplikovateľných.

 

KEGA 3/5208/07
Virtuálne laboratórium pre projektovanie demontážnych systémov dožitých výrobkov
(2007 - 2010)
Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.
Anotácia:
Projekt je zameraný na vybudovanie výučbového modulu pre oblasť prípravy demontáže dožitých výrobkov, demontážnych procesov, demontážnych pracovísk a ich prevádzkovania typu Computer Based Training. Modul predstavuje nadstavbu fyzického laboratória montáže pre obrátený cyklus demontáže dožitých výrobkov. Aplikácia výučby pomocou tohto modulu sa predpokladá vo vysokoškolskom vzdelávaní všetkých stupňov v študijných odborov Priemyselné inžinierstvo, Automatizácia a riadenie, Výrobné technológie, v celoživotnom vzdelávaní a v rekvalifikáciách pre priemysel.

 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Guests Online

Práve tu je 991 návštevníkov a žiadni členovia on-line

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.