Laboratóriá a učebne

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické vedecké práce v rozsahu najmenej 3 AH (práce s menším rozsahom sa zaradia do kategórie GII). Vedecká monografia sa vyznačuje aj tým, že je pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná) najmenej dvomi odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Knižná monografia musí mať ISBN.
Do tejto kategórie sa zaraďujú aj samostatné mapy, ak spĺňajú vyššie uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH (1 AH mapy = 2.300 cm2).

Autorský hárok (AH) – 36.000 tlačových znakov (20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov), pri básniach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2.

 

Výstupy katedry:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

[1] KABDI, Kani - MAJERNÍK, Milan - BOSÁK, Martin - MIHOK, Jozef: Technics and environment and vice versaKokshetau: Kokshetau University, 2010, 206 p., [CD-ROM] ISBN 9965-9396-8-0.

[2] CEHLÁR, Michal - RYBÁR, Radim - MIHOK, Jozef - SOUŠEK, Radovan - SZABO, Stanislav: Trhacie práce v krízových situáciách. 1. vyd. - Pardubice: Institut Jana Pernera, 2012, 191 p., ISBN 978-80-86530-81-9.

[3] TREBUŇA, Peter - FIĽO, Milan - PEKARČÍKOVÁ, Miriam: Supply and distribution logistics. 1. vyd., Ostrava: Amos, 2013, 133 p., ISBN 978-80-87691-02-1.

[4] KÁDÁROVÁ, Jaroslava - MARKOVIČ, Jaromír - LOBANOVÁ, Halina - PERMINOVÁ, Oľga - MIHOK, Jozef: Korporativnoe upravlenie v usloviach krizisa. 1. vyd - Iževsk : IŽGTU M.T. Kalašnikova - 2016. - 239 p.. - ISBN 978-5-7526-0727-1.

[5] MIHOK, Jozef - MAJERNÍK, Milan - KÁDÁROVÁ, Jaroslava - JANEKOVÁ, Jaroslava - KOČIŠOVÁ, Michaela - KRIVOSUDSKÁ, Jana - JAHNÁTEK, Andrej - DANISHJOO, Enayat: Integrated Enterprise Management and Production Quality. 1. vyd. - Dusseldorf : A&A Digitalprint GmbH - 2017. - 452 p.. - ISBN 978-3-00-055589-3.

[6] DANESHJO, Naqibullah - RUDY, Vladimír - REPKOVÁ ŠTOFKOVÁ, Katarína - MAREŠ, Albert - KOVÁČ, Juraj - JAHNÁTEK, Andrej - KRIVOSUDSKÁ, Jana - ŠMAJDA, Norbert - RUSNÁK, Ján: Inteligent industrial engineering - Innovation potential. 1. vyd. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center - 2018. - 297 s. [print]. - ISBN 978-0-578-40289-5.

[7] TREBUŇA, Peter - PEKARČÍKOVÁ, Miriam - KLIMENT, Marek - TROJAN, Jozef - MIZERÁK, Marek: Modelling and simulation of production systems in industrial and digital engineering. 1. vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2019. - 441 s. [print]. - ISBN 9783942303927.

[8] CEHLÁR, Michal - RYBÁR, Radim - ZHIRONKIN, Sergey - TYULENEV, Maxim - MIHOK, Jozef - ENGEL, Jacek: Open-Pit Mining. 1. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk - 2019. - 526 s. [print]. - ISBN 978-80-7380-747-4.


AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

[1] TEJ, Juraj - ŠIMKOVÁ, Helena - SOROKOVÁ, Tatiana - TREBUŇA, Peter: Vybrané problémy manažmentu riadenia ľudských zdrojov teoretické poznatky, príklady a skúsenosti z manažérskej praxe. 1. vyd., Košice: TU, 2010, 92 s., ISBN 978-80-553-0565-3.

[2] KOVÁČ, Milan – KOVÁČ, Jozef: Inovačné projektovanie výrobných procesov a systémov. 1. vyd., Košice: TU, 2011, 320 s., ISBN 978-80-553-0805-0.

[3] KOVÁČ, Jozef - MIHOK, Jozef: Priemyselné inžinierstvo. 1. vyd., Košice: TU, 2013, 340 s., ISBN 978-80-553-0806-7.

[4] MIHOK, Jozef - KOVÁČ, Jozef - TREBUŇA, Peter - KÁDÁROVÁ, Jaroslava - RUDY, Vladimír: Podnikový manažment. 1. vyd. - Košice : TU - 2016. - 424 s.. - ISBN 978-80-553-2470-8.

[5] KOVÁČ, Jozef - RUDY, Vladimír - KOVÁČ, Juraj: Automatizácia výroby. 1. vyd - Košice : SjF TU - 2016. - 304 s.. - ISBN 978-80-553-2311-4.

[6] KOVÁČ, Jozef - RUDY, Vladimír - KOVÁČ, Juraj: Metodika projektovania výrobných procesov. 1. vyd - Košice : TU - 2017. - 319 s. - ISBN 978-80-553-2874-4.

[7] TREBUŇA, Peter: Aplikácia vybraných metód modelovania a simulácie v priemyselnom inžinierstve. 1. vyd - Košice : TU, SjF - 2017. - 208 s.. - ISBN 978-80-553-2835-5.

[8] KOVÁČ, Jozef - RUDY, Vladimír - KOVÁČ, Juraj: Metodika projektovania výrobných procesov 2. inovačné projektovanie výrobných systémov. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 240 s. [print]. - ISBN 978-80-553-2873-7.

[9] BADIDA, Miroslav - DZURO, Tibor - KRÁLIKOVÁ, Ružena - ŠEBO, Juraj: Revitalizácia eutrofizovaných vôd. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2019. - 275 s. [print]. - ISBN 978-80-553-3265-9.

Laboratória ústavov a katedier sú využívané jednak pre výučbu študijných programov, ktoré garantujú ústavy a katedry, tak i pre študijné programy fakulty, či univerzity. Laboratóriá a špeciálne učebne ústavov Strojníckej fakulty, ale i katedier iných fakúlt Technickej univerzity v Košiciach slúžia pre výučbu študentov uvedeného študijného programu.

Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva disponuje 8 laboratóriami s príslušným vybavením. P Laboratóriá sú cielene vybavené softvérovými i hardvérovými nástrojmi podľa moderných štandardov a prístupov pre výskum v konkrétnej oblasti.

 

Jedná sa o nasledovné vybrané laboratória:

 

Laboratórium experimentálnej virtuálnej a zmiešanej reality

Umiestnenie: Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva Park Komenského 9, Košice, PK 9, 2. poschodie, miestnosť PK9/210, Pracovisko experimentálnej virtuálnej reality PK9/210A

 

Ateliér projektovania priemyselných závodov a podnikov

Umiestnenie: Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva Park Komenského 9, Košice, PK 9, 2. poschodie, miestnosť PK9/207

 

Laboratórium digitalizácie a simulácie podnikových procesov

Umiestnenie: Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva Park Komenského 9, Košice, PK 9, 2. poschodie, miestnosť PK9/206

 

Laboratórium inovácií pracovných procesov a aplikovanej ergonómie

Umiestnenie: Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva Park Komenského 9, Košice, PK 9, 2. poschodie, miestnosť PK9/205

 

Laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality

Umiestnenie: Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva Park Komenského 9, Košice, PK 9, 3. poschodie, miestnosť PK9/301

 

Pracovisko aditívnych technológií

Umiestnenie: Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva Park Komenského 9, Košice, PK 9, 1. poschodie, miestnosť PK9/103

 

TestBed 4.0

Umiestnenie: Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva, Park Komenského 9, Košice, PK 9/001, prízemie

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

 

VEGA 1/0438/20 
Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby.

(2020-2023)

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt je zameraný v nadväznosti na stratégiu RIS3 v slovenských podnikoch na výskum možnosti využitia digitálnych technológií pri ich zavádzaní do výroby. Zásadnými podpornými nástrojmi rozhodovania budú vybrané pokročilé modelovacie a simulačné softvéry, využívajúc princípy a poznatky štatistiky, hodnotovej analýzy a teórie systémov. Zároveň budú využívané i hardvérové nástroje (PLC, Simatic) za účelom koncového testovanie funkčnosti koncipovanej signálnej sústavy. Riešiteľská matica vytvorí počas riešenia projektu v súlade s konkrétnymi požiadavkami praxe metodiku, ktorá bude testovaná na pracovisku riešiteľa v laboratórnych podmienkach pri existujúcej infraštruktúre ako i priemyselnej praxi a aplikovateľná v heterogénnych podnikoch za účelom využitia nástrojov a  princípov I 4.0. Je možné očakávať, že dopad navrhovanej metodiky bude mať využiteľnosť už v záverečnej etape riešenia projektu.

VEGA 1/0340/21 
Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku.

(2021-2024)

Vedúci projektu: prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

Anotácia: 

Projekt je zameraný na rozvoj vedeckých a praktických poznatkov v oblasti riadenia a hodnotenia digitalizácie podnikov a určenia vplyvov pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie spoločnosti a podnikov pôsobiacich na Slovensku. Originalita projektu spočíva v tvorbe metodiky na monitorovanie a hodnotenie pokroku v zavádzaní digitalizácie do podnikov a v jej verifikácii na vzorke slovenských priemyselných podnikov. Riešenie projektu bude založené na metodologických prístupoch a teórii interdisciplinárneho charakteru s podporou softvérových nástrojov, matematicko-štatistickom vyhodnocovaní a experimentálnych simuláciách. Vedeckým výstupom projektu bude model hodnotenia úrovne výkonnosti, kvality a rizík digitalizácie podnikov na Slovensku, založený na relevantných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti a kľúčových ukazovateľoch rizík, integrovaných do zloženého ukazovateľa stupňa digitalizácie podniku. Očakáva sa, že integrovaný ukazovateľ digitalizácie podnikov umožní optimalizovať procesy.


UKONČENÉ PROJEKTY


VEGA 1/0708/16

Vývoj nových výskumných metód za účelom simulácie, posúdenia, hodnotenia a kvantifikácie pokročilých metód výroby

(2016-2019)

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt si za cieľ kladie aplikáciu metód experimentálneho overovania modelov a simulácie ako i vývoj nových metód skúmania a analýz vnútropodnikových procesov, využitie nových diagnostických metód hodnotenia pokročilých metód výroby. Zásadným cieľom vedeckého projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov a výrob strojárskeho priemyslu, ktoré vyžaduje ďalšie podstatné zvýšenie vzdelanostnej úrovne tvorivých pracovníkov výskumu, vývoja výroby a vo všeobecnosti i absolventov všetkých stupňov štúdia strojárskych odborov a zabránenie vzniku nežiaducich situácií počas chodu a existencie strojárskych podnikov. Vyššie uvedené ciele by mali prispieť k odvráteniu vzniku neočakávaných situácií vo výrobnej sfére ešte pred okamihom ich vzniku. To je hlavný cieľ predkladaného projektu a k tomu by mali prispieť výsledky základného výskumu navrhovaného projektu orientované do výrobnej sféry.

VEGA 1/0853/16

Nové projektové technológie pre tvorbu a implementáciu závodov budúcnosti

(2016-2018)

Vedúci projektu: Dr.h.c. mult. prof.Ing. Jozef Mihok, PhD.

Anotácia:

Prínos projektu sa dá očakávať predovšetkým v oblasti nových technológií pre tvorbu a implementáciu podnikateľských subjektov, ktoré sa dokážu extrémne flexibilne prispôsobovať meniacim sa trhovým požiadavkám. S uvedeným súvisí aj prínos v oblasti vývoja inovačných metód, postupov, technik a nástrojov projektovania a implementácie podnikových procesov a systémov novej generácie.

VEGA 1/0102/11

Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov

(2011-2014)

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt si za cieľ kladie aplikáciu metód experimentálneho modelovania a vývoj nových metód skúmania a analýz vnútropodnikových procesov, využitie nových diagnostických metód, predikciu vzniku rizikových situácií ako i ďalšie rozšírenie možnosti využitia klasických metód. Cieľom vedeckého projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov a výrob strojárskeho priemyslu, ktoré vyžaduje ďalšie podstatné zvýšenie vzdelanostnej úrovne tvorivých pracovníkov výskumu, vývoja výroby a vo všeobecnosti i absolventov všetkých stupňov štúdia strojárskych odborov a zabránenie vzniku nežiaducich situácií počas chodu a existencie strojárskych podnikov. Vyššie uvedené ciele by mali prispieť k odvráteniu vzniku neočakávaných situácií ako vo výrobnej tak nevýrobnej sfére ešte pred vznikom rizika. To je hlavný cieľ predkladaného projektu a k tomu by mali prispieť výsledky základného výskumu navrhovaného projektu orientované ako do sféry výrobnej tak do sféry nevýrobnej, riadiacej.

VEGA 1/0052/08

Systémový prístup k racionalizácii pracovných procesov vo výrobných podnikoch

(2008 - 2010)

Vedúci projektu: Ing. Juraj Šebo, PhD.

Anotácia:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu výkonnosti, efektívnosti a konkurencieschopnosti  výrobných podnikov na Slovensku, prostredníctvom prispôsobovania vedeckých metód a poznatkov na ich využívanie pri racionalizácii pracovných procesov a to pri súčasnej podpore humanizácie práce.


VEGA 1/0679/08

Integrovaný systém pre inovované projektovanie, plánovanie, organizovanie a riadenie výroby.

Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.


VEGA 1/2198/05

Využitie internetového marketingu ako nástroja pre zvýšenie konkurencieschopnosti domácich subjektov po vstupe SR do EÚ

(2005 - 2007)

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

Anotácia:

Úlohou projektu je zhodnotenie aplikácie Internetu ako nového možného trhového prostredia a marketingového nástroja firiem v slovenských trhových podmienkach a analýza súčasnej situácie elektronického prostredia. Získané poznatky by mali byť zkladom pre určenie budúceho vývoja v správaní sa trhových subjektov na Slovensku v Európskej únii.


VEGA 1/2193/05

Zvyšovanie produktivity hybridnej montáže komponentov v automobilovej výrobe

Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.

Anotácia:

Project solving is focused on productivity increasing of components hybrid assembly in automobile production. It is necessary the programs oriented on assembly innovation to point at automobile production that is the most quickly developed Slovak industry. Assembly of automobile components is from the point of view competitive important especially for small and middle mechanical engineering enterprises. Innovation changes speed up linked with productivity increasing in the final phase of production process i.e. in assembly is possible on the base of hybrid assembly system utilisation. These systems fill the gap between manual and automated assembly. In the project is setting a target to create a system of knowledge, information, methodical, technical and other tools that enable to increase of innovation changes in the defined field and their implementation in the praxis.

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

 

KEGA 001TUKE-4/2020

Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu.

(2020-2022)

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

V súčasnosti prebiehajúci proces transformácie smerom k automatizovaným strojom a službámvedie ku koordinácii a prepojeniu distribuovaných komplexných systémov. Na tento účel sa dopriemyselných produktov a systémov zapája viac softvérovo zabudovaných systémov. Preto by malibyť prediktívne metódy tvorené inteligentnými algoritmami na podporu elektronickej infraštruktúry.Synergia vyplývajúca z integrácie pokroku v oblasti informačných technológií, služieb a výrobyje synonymom konceptu Industry 4.0. Hodnotové reťazce si vyžadujú štandardizáciu výrobných aobchodných procesov a užšie vzťahy medzi zainteresovanými stranami. Výskum, vývoj a aktívnyprístup v súvislosti s inováciami sú základom pre implementáciu infraštruktúry Industry 4.0 dopodnikov. Nevyhnutnosťou je reflektovať na tieto výzvy predovšetkým v oblasti vzdelávania s cieľompripraviť kompetentných špecialistov. Silným trendom z hľadiska zvyšovania kvality, modernizáciea atraktivity výučby je zavádzanie prvkov digitalizácie do procesu vzdelávania a budovanie kvalitnýchinteraktívnych vzdelávacích a tréningových centier.

 

KEGA 002TUKE-4/2020

Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológii pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti.

(2020-2022)

Vedúci projektu: doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.

Anotácia:

Zámerom riešenia projektu je osvojenie poznatkov z oblasti moderných technických a softvérových prostriedkov a inovatívnych technik projektovania a tvorby virtuálnych scén výrobných pracovísk a systémov. Transformácia týchto poznatkov do tzv. “aktívnych zážitkových foriem vzdelávania“ v predmetoch zameraných na metodiky projektovania strojárskych výrob a budovanie výrob budúcnosti do vzdelávacieho procesu v študijných programoch v odboroch „Priemyselné inžinierstvo“ a „Automobilová výroba“. Úsilím je podporiť inovatívne myslenie študentov a rozvoj ich praktických zručnosti podporujúcich ich pružnejšiu absolventskú adaptáciu vo výrobnej sfére. Projekt má dopomôcť k rozšíreniu technickej a softvérovej vybavenosti laboratórií na „Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva“ Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach a k integrácii týchto nových druhov technických, počítačových a softvérových prostriedkov do existujúcej teoretickej a praktickej výučby.

 

KEGA 009TUKE-4/2020

Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku

(2020-2022)

Vedúci projektu: prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

Anotácia:

Digitalizácia spoločnosti a zavádzanie prvkov Industry 4.0 do praxe priemyselných podnikov nevyhnutne mení charakter vysokoškolského vzdelávania. Automatizácia, elektronizácia a umelá inteligencia determinujú podnikové procesy, ktoré prechádzajú dynamickou transformáciou a stávajú sa komplexnými, využívajú informačné a komunikačné technológie, modelovanie a simulácie. Uvedenými zmenami je ovplyvňované aj operatívne riadenie podnikov, podnikové informačné systémy, ekonomické a finančné riadenia, riadenie ľudských zdrojov a strategické riadenie. Zámerom projektu je reflektovať na zmeny vyvolané digitalizáciou a modernizovať vzdelávanie v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku využívaním simulačných hier na podporu riadenia a rozhodovania, automatizáciou spracovania údajov, vizualizáciou kľúčových ukazovateľov výkonnosti podnikových procesov vo forme reportov, dashbordov a scorecardov. Transfer digitalizácie do vzdelávania a využívanie zážitkovej formy výučby podporí inovatívny a tvorivý potenciál študentov podnietený absolvovaným štúdiom a kritické myslenie nevyhnutné pre hospodársku prax. 


UKONČENÉ PROJEKTY


KEGA 030TUKE-4/2017
Implementácia inovačných nástrojov zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo
(2017-2019)
Vedúci projektu: prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD.
Anotácia:
Predkladaný projekt sa orientuje do oblasti modelovania a digitalizácie. Vychádza zo skúmania základných princípov modelovania využitím relatívne slušne hardvérovo vybaveného pracoviska zodpovedného riešiteľa (3D projektor, virtuálna rukavica - P, Ľ, virtuálna helma, softvér pre prácu s 3D vizualizačným hardvérom, priemyselný softvér PLM Tecnomatix od spoločnosti Siemens, 3D skener, 3D tlačiareň, 3D HD projektor, pohybový snímač - Kinect, 3D Full HD kamera). Projekt je zameraný na vytvorenie takých podmienok pre študentov, aby vedeli logicky spracovať požiadavky kladané na tvorbu, optimalizáciu a korekcie výrobného procesu, teda od fázy výskumu, cez analýzu, optimalizáciu a implementáciu optimalizačných návrhov do praxe. Zámerom projektu je zabezpečiť potreby praxe kladené na absolventa odboru Priemyselného inžinierstva osvojením si metód, ktoré v súčasnosti v priemyselnej praxi naberajú na dôležitosti, ich aplikáciou na prípadových štúdiách a príkladoch z praxe, vypracovaním projektov na základe tvorby modelov, ktoré zahŕňajú plány a riziká, budovaním tímov, realizovaním analýz chybovosti, resp. zavádzania korekcií pri zistení nedostatkov. Projekt bude prínosný aj pre pedagógov riešiteľského kolektívu za účelom osvojenia si nových poznatkov a ich implementácie do procesu výučby, a taktiež pre zatraktívnenie odboru pre uchádzačov, u ktorých by bolo možné o študijný odbor vyvolať zvýšený záujem. Projekt je potrebný v zásade pre pedagógov zúčastneného pracoviska za účelom osvojenia si nových poznatkov, ktoré je možné implementovať do výučby, ale taktiež pre zvýšenie atraktivity odboru pre študentov, o ktorých by bolo možné pri správnom vedení projektu očakávať zvýšený záujem.

 

KEGA 026/TUKE-4/2017
Implementácia inovatívnych edukačných prístupov a nástrojov pre posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií absolventov študijného odboru Priemyselné inžinierstvo
(2017-2019)
Vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Anotácia:
Na mnohých úrovniach sa v súčasnosti diskutuje o pripravenosti absolventov vysokých škôl na požiadavky a potreby trhu práce a zamestnávateľov. Cieľom projektu je vo vyššej miere vyhovieť týmto požiadavkám a rozvíjať kľúčové kompetencie študentov vysokých škôl tak, aby absolventi počas štúdia získali nielen odborné vedomosti, ale aj ostatné tvrdé a mäkké kľúčové kompetencie, ktoré požadujú zamestnávatelia. Pri formovaní úpravy systému vzdelávanie využitím inovatívnych edukačných foriem a nástrojov sa bude vychádzať z analýzy požiadaviek zamestnávateľov, absolventov, študentov a pedagógov.

 

KEGA 029/TUKE-4/2016
Vzdelávacie a tréningové pracovisko inovačného vývoja a realizácie podnikových procesov a systémov
(2016-2018)
Vedúci projektu: prof.Ing.Kováč Jozef, CSc.
Anotácia:
Projekt je zameraný na implementáciu vzdelávacieho a tréningového centra inovačného vývoja a realizácie podnikových procesov a systémov v podmienkach Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva (Katedry priemyselného inžinierstva a manažmentu) SjF v odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo. Cieľom je podporiť nielen osvojovanie si vedomosti a inovatívneho myslenia, ale aj praktických (zážitkových) zručností študentov v základných stupňoch vysokoškolského štúdia a externých záujemcov z praxe. Tréningové aktivity zamerané na navrhovanie, optimalizáciu a realizáciu podnikových procesov a systémov v celom ich hodnotovom reťazci, v reálnom, resp. modelovanom laboratórnom a dielenskom prostredí, sú významným trendom rozvoja vzdelávacích procesov. Cieľom riešenia je aj rozšírenie existujúcej teoretickej a praktickej výučby prostredníctvom využívania nových metód a postupov vzdelávania s podporou nových druhov technických, počítačových a softvérových prostriedkov.

 

KEGA 079TUKE-4/2013

Inovácia laboratórnych výučbových technológií v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo
(2013-2015)
Vedúci projektu: Dr.h.c.mult. prof.Ing. Jozef Mihok, PhD.
Anotácia:
Projekt je zameraný na posilnenie laboratórnych výučbových technológií v odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo. Orientuje sa predovšetkým na druhý a tretí stupeň vysokoškolského štúdia s cieľom podporiť nielen vedomosti, inovatívne myslenie ale aj praktické zručností študentov. Aplikácia inovovaných najmä tréningových metód laboratórnych činnosti, interaktívneho participatívneho projektovania a simulačného overovania podnikových procesov a systémov v celom hodnotovom reťazci sa považuje za nevyhnutný trend rozvoja vzdelávacích procesov. Súčasťou riešenia je aj rozšírenie existujúcej laboratórnej základne odboru Priemyselné inžinierstvo o nové technické, počítačové a softvérové prostriedky.

 

KEGA 004TUKE-4/2013
Intenzifikácia modelovania vo výučbe II. a III. stupňa v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo
(2013-2015)
Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Anotácia:
Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie atraktivity študijného odboru 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo pre súčasných študentov ako aj pre priemyselnú prax, keďže požiadavky praxe vyvolávajú u uchádzačov záujem o štúdium predmetných odborov. Nadobudnuté znalosti sú vstupným aktívom absolventov do reálneho výrobného procesu, získajú poznatky a schopnosti aplikácie rôznych metodík a pracovných postupov použiteľných v praxi. Korpus študijného odboru je v súčasnosti v relatívne nezmenenej podobe od roku 2004 akreditovaným programom štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, napriek tomu je záujem uchádzačov o štúdium neustály. Zvýšenie atraktivity je možné docieliť koncepčnou zmenou, resp. inovačným prístupom k jeho jednotlivým častiam v druhom ako aj treťom stupni štúdia zavedením predmetov pre súčasnú priemyselnú prax využiteľných a študentom okamžite po ukončení štúdia aplikovateľných.

 

KEGA 3/5208/07
Virtuálne laboratórium pre projektovanie demontážnych systémov dožitých výrobkov
(2007 - 2010)
Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.
Anotácia:
Projekt je zameraný na vybudovanie výučbového modulu pre oblasť prípravy demontáže dožitých výrobkov, demontážnych procesov, demontážnych pracovísk a ich prevádzkovania typu Computer Based Training. Modul predstavuje nadstavbu fyzického laboratória montáže pre obrátený cyklus demontáže dožitých výrobkov. Aplikácia výučby pomocou tohto modulu sa predpokladá vo vysokoškolskom vzdelávaní všetkých stupňov v študijných odborov Priemyselné inžinierstvo, Automatizácia a riadenie, Výrobné technológie, v celoživotnom vzdelávaní a v rekvalifikáciách pre priemysel.

 

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

 

APVV-19-0418

Inteligentné riešenia pre zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov v procese ich transformácie na inteligentné podniky.

(2020-2024)

Vedúci projektu: doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.   

Anotácia:                                                                                                                         

Hlavným cieľom predloženého projektu je vypracovať metodiku pre inteligentné riešenia zvýšenia inovačnej schopnosti podnikov v procese ich transformácie na inteligentné podniky v kontexte Industry 4.0. Navrhnutá metodika vytvorí komplexný produkt, ktorého implementácia by umožnila podnikom naštartovať proces digitalizácie a vytvorila cestu pre dosiahnutie ich transformácie. Riešiteľské pracovisko svoje intencie rozširuje do oblasti digitálneho inžinierstva, ktoré rozvíja predovšetkým v súčinnosti s riešenými projektmi a svojimi krokmi v oblasti inovačných riešení smeruje k dosiahnutiu svojho cieľa stať sa vysoko konkurenčným vzdelávacím a výskumným pracoviskom v oblasti priemyselného inžinierstva. Riešenie predkladaného projektu možno konkretizovať do piatich fáz:
• analýza aktuálneho stavu a identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry
• tvorba podmienok pre implementáciu prvkov digitalizácie zvyšovaním kvalitatívnej úrovne laboratórií na pracovisku zodpovedného riešiteľa
• vypracovanie návrhov a overovanie modifikácii optimalizačných metód a algoritmov, ako bázy pre tvorbu metodiky definovanej v hlavnom cieli predkladaného projektu
• overovanie navrhovanej metodiky v laboratórnych podmienkach pracoviska zodpovedného riešiteľa, ktorá umožní realizovať rekonfiguráciu a modifikovať procesy v zmysle koncepcie Inteligentného priemyslu
• proces zavádzania overenej metodiky prostredníctvom vybraných podnikateľských subjektov do priemyselnej praxe.

 

APVV-17-0258

Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii
produkčných tokov

(2018-2022)

Vedúci projektu: prof., Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je navrhnúť komplexnú metodiku pre projektovanie nového typu produkčného systému orientovaného na masovú kustomizáciu za podpory prvkov digitálneho inžinierstva v
súlade so stratégiou inteligentnej špecializácie RIS3. Cieľom predkladaného projektu je vytvoriť unikátnu metodiku, ktorá bude využívať nástroje digitálneho inžinierstva v oblasti projektovania, inovovania a optimalizácie produkčných tokov existujúcich typov priemyselných výrob. Hlavnými podpornými nástrojmi pre zabezpečenie kvalitného zberu informácií budú najmodernejšie softvérové nástroje, ktorými disponujeme na riešiteľskom pracovisku a umožnia overenie korekcií zo získaných údajov. Metodika riešenia projektu bude pozostávať z nasledujúcich etáp:
• etapa analýzy aktuálneho stavu bude vypracovaná na základe skúseností tímu riešiteľov v oblasti analýz, návrhov a úpravy procesov v heterogénnych priemyselných podnikoch,
• etapa návrhu riešení aplikácií pre reálne a simulačné systémy bude zameraná na návrh a popis požadovaných funkčností riešenia s definovaním parametrov akceptovateľnosti pre simulačné modely. Návrh riešenia bude vypracovaný na základe niekoľkoročných skúseností pracoviska zodpovedného riešiteľa v danej oblasti,
• etapa programovania a testovania navrhovaných systémových a aplikačných funkčností metodiky za pomoci testovacích scenárov a samotné testovanie bude realizované na základe skúseností tímu riešiteľov,
• finálnou bude etapa integrácie, ktorej výsledkom výskumu bude zakomponovanie vyskúmaných vzťahov definovaných na základe vybraných parametrov do navrhnutých simulačných modelov a ich overenia ako v laboratórnych tak podmienkach priemyselnej praxe.

 

UKONČENÉ PROJEKTY

 

Využitie logistických sietí pri reštrukturalizácií podnikových procesov v malých a stredných priemyselných firmách

(2007 - 2009)

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

Anotácia:

Projekt slúži na modelové riešenie využitia logistických sietí v podnikových procesoch s využitím know-how riešiteľov, ekonomicko-štatistických údajov a expertnej metódy normovania na operatívne zákazkové konanie v malých a stredných priemyselných firmách. V konečnom riešení vytvorený softvér stanovuje v reálnom čase cenu inovovaného výrobku a termín najkratšej doby dodávky výrobku pre domácich a zahraničných odberateľov,  predovšetkým so zameraním na automobilový priemysel.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Guests Online

Práve tu je 959 návštevníkov a žiadni členovia on-line

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.