Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM PROTETIKY A ORTOTIKY - PROTOTYPOVÉ  MATERIÁLOVÉ LABORATÓRIUM

Zodpovedný vedúci: Ing. Lucia Bednarčíková, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B/P023

 

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na diagnostické úkony a odoberanie merných podkladov pre návrh a výrobu ortopedických pomôcok. Prístrojové vybavenie laboratória slúži predovšetkým na posturálne a podiatrické analýzy a následnej výrobe ortopedických vložiek. Študenti si môžu prehĺbiť a overiť teoretické znalosti z predmetov ako sú Protetika a ortotika I./II., Biomechanika v protetike a ortotike I./II. a Protetometria. 

 

image1

 

Ciele laboratória

 • Získať poznatky o možnostiach a aplikácii inovatívnych technológií v oblasti protetiky, ortotiky a kalceotiky.
 • Oboznámiť študentov a naučiť ich pracovať so zariadením a metódami zaužívanými v praxi ortopedickými technikmi.
 • Prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri návrhu, výrobe a aplikácii ortéz. 

 

 image2

      

PRÍSTROJ NA TVAROVANIE ORTOPEDICKÝCH VLOŽIEK (SIDAS PODIATECH)

 • Princíp technológie je založený na dvoch podložkách so silikónovou výplňou a možnosťou odsatia vzduchu na odobratie 3D reliéfu nohy.
 • Podolab je vybavený pedálom na aktiváciu podtlaku a komorou pre ohrev ortopedických vložiek tvarovateľných za tepla.
 • Umožňuje presnú výrobu individuálne tvarovaných vložiek do obuvi z polotovarov bez nutnosti následného postprocesingu.
     
 image3    PODOSKOP (SIDAS DUOCAM)
 • Podoskop je základným nástrojom na klinické vyšetrenie plantárnych tlakov.
 • Poskytuje informácie potrebné pri diagnostike a následnej terapii, umožňuje posúdenie tvaru, typu a prípadnej patológie chodidla.
 • Prístroj je vybavený nakloneným zrkadlom, kamerami a LED podsvietením na zvýraznenie kontrastu.
     

 image4

 

 

 

BAROPODOMETER (DIASU)

 • Podobarometrická plošina vybavená tlakovými senzormi (4 senzory na cm2) sníma a pomocou počítačového programu (Milletrix, Diasu, Taliansko) vyhodnocuje v reálnom čase distribúciu tlakov na ploskách chodidiel.
 • Pomocou prístroja je možné hodnotiť a analyzovať rozloženie hmotnosti medzi pravou a ľavou dolnou končatinou, predozadnú distribúciu tlakov na chodidle, ako aj analyzovať miesta so zvýšeným tlakom, stanoviť a posúdiť správnosť polohy priemetu ťažiska.
 • Ponúka možnosť statickej a dynamickej analýzy ako aj stabilometrického testu.
     
 image5  

VANIČKA NA VÝROBU ORTÉZ (ORFIT)

V oblasti ortotiky sa praktická výuka zameriava prioritne na výrobu ortéz z nízkoteplotných termoplastov, ktoré sú aktivované vo vode s teplotou 60 až 70°C.
     
 image6  

STAVEBNÝ  STOJAN NA PROTÉZY DOLNÝCH KONČATÍN

V oblasti protetiky je to zariadenie na kompletizáciu a určenie stavebných línií  a správne zarovnanie komponentov modulárnych protéz dolných končatín.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • DiaSu Milletrix - softvér pre analýzu rozloženia plantárnych tlakov k zariadeniu Baropodometer
 • Sidas DuoCam - softvér pre diagnostiku chodidla k zariadeniu Podoskop

 

Vyučované predmety

 • Protetika a ortotika 1
 • Protetika a ortotika 2
 • Biomechanika v protetike a ortotike 1
 • Biomechanika v protetike a ortotike 2
 • Základy protetiky a ortotiky
 • Protetometria
 • Goniometria v protetike a ortotike
 • Protetické a kalceotické systémy

LABORATÓRIUM BIOMEDICAL ZONE - DIGITAL MODELLING AN SILMULATION LAB (BiZONE)

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. P/B021

 

Zameranie laboratória

Laboratórium bude predovšetkým určené na výuku CAD modelovacích a simulačných softvérov s využitím v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, protetiky a ortotiky.

Momentálne je laboratórium uzatvorené, z dôvodu rekonštrukcie.

Návrh laboratória BiZone LAB

 

image3

LABORATÓRIUM STROJÁRSKEJ METROLÓGIE

Zodpovedný vedúci: Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, 3. poschodie B-blok, č.m. B323

Viac informácií o prístrojovom vybavení laboratória nájdete na stránke STROJÁRSKA METROLÓGIA

 

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na meranie rozmerov, geometrických tolerancií,  elektrických i neelektrických veličín v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Slúži predovšetkým na výučbu predmetu Strojárskej metrológie pre celý 3. ročník bakalárskeho štúdia na strojníckej fakulte a na výučbu iných predmetov, pri ktorých sa využívajú meracie prístroje, snímače a meradlá. Taktiež slúži pre vedecko-výskumnú činnosť v oblasti merania pedagógom, vedecko-výskumným pracovníkom a študentom na realizáciu experimentov súvisiacich so záverečnou a diplomovou prácou. 

  

kolaz 1

 

Ciele laboratória

 • Zoznámiť študentov s pracovnými meradlami, snímačmi, presnými mechanickými i optickými prístrojmi v laboratóriu.
 • Študenti nadobudnú teoretické ale aj praktické znalosti a zručnosti v meraní dĺžkových rozmerov, kvality povrchu, hlavných parametrov strojných súčastí ako napr. závity či ozubené kolesá, ale aj pre ďalšie veličiny ako sú sila, moment sily, tlak, teplota, vlhkosť a elektrické veličiny.
 • Naučia sa využívať rôzne meracie metódy a štatisticky spracovávať a vyhodnocovať výsledky z merania. 

 

kolaz 323

Prístrojové vybavenie laboratória

 • pracovné meradlá, snímače a prístroje na meranie dĺžky a uhla.
 • prístroje na meranie závitov a ozubených kolies.
 • prístroje na meranie kvality povrchu,
 • prístroje na meranie sily a momentu sily,
 • prístroje na meranie teploty, tlaku, vlhkosti,
 • prístroje na meranie hmotnosti,
 • prístroje na meranie elektrických veličín.

MERACÍ MIKROSKOP MITUTOYO TM 176

 • umožňuje meranie rozmerov a uhlov na malých obrobkoch a na kontrolu tvaru skrutiek a ozubených kolies
 • pripevnením digitálnej kamery do tubusu okuláru je možná digitalizácia mikroskopu

 DRSNOMER MITUTOYO SURFTEST SJ – 210

 • meranie drsnosti povrchu dotykovou metódou
 • Analýza drsnosti povrchu v súlade s medzinárodnými normami (EN ISO, VDA, ANSI, JIS)
 • Rozsah merania 0,3 – 16 mm

 TERMOVÍZNA KAMERA FLIR E5

 • bezkontaktné meranie teploty v rozsahu od -20°C do +400°C
 • zobrazenie teplotných polí rozloženia teplôt v sledovanom priestore

 KALIBRAČNÉ ZARIADENIE PRE OVEROVANIE MANOMETROV ADDITEL ADT914 + 681

Slúži na overovanie manometrov v rozsahu do 100MPa

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Q DAS Procella - štatistický softvér na zber a analýzu údajov z digitálnych meradiel

 

Vyučované predmety

 • Strojárska metrológia (3. ročník Bc)

LABORATÓRIUM CAD/CAM

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, 3. poschodieB-blok, č.m. B321

 

Zameranie laboratória

Laboratórium CAD/CAM sa presúva do nových priestorov do laboratória BiZONE (prízemie B/P021).

 

 

 

LABORATÓRIUM NÁSTROJOV PRE MEDICÍNSKU ADITÍVNU VÝROBU (MAMUT 2)

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B/P006

 

01 

Zameranie laboratória

Laboratórium MAMUT 2 je zamerané na výrobu filamentov z nízkoteplotných polymérov (napr. PCL ...) ako aj na výrobu filamentov z vysokoteplotných polymérov (napr. PEEK, PPSU ....). Súčasťou výrobného procesu je aj záznam priemeru filamentu, kde je možné analyzovať tento druh parametra z hľadiska kvality vyrobeného filamentu. Študenti si tak môžu overiť teoretické poznatky z oblasti výrobných technológii v podobe vyrobeného filamentu. Ďalšou oblasťou záujmu daného laboratória je aj proces recyklácie filamentov kde je možné analyzovať proces recyklácie z hľadiska výrobných parametrov opätovnej extrúzie filamentov.

Samotný výstup v podobe vyrobeného filamentu je možné ďalej skúmať v procese 3D tlače pri využití FDM technológie. Nastavením a optimalizovaným požadovaných parametrov v predprocesingu 3D tlače pre nový druh materiálu nadobúdajú študenti a zamestnanci tohto pracoviska  poznatky v softvérom a hardvérom riešení danej problematiky. Výstupom v danej oblasti sú experimentálne vzorky alebo modely, ktoré sú ďalej podrobené mechanickým alebo biologickým testovaním. 

kolaz mamut 1

 

Ciele laboratória

 • Výrobný proces filamentov z jednozložkových a viaczložkových polymérov určených pre medicínske aplikácie
 • Hodnotenie parametrov a ich vplyv na samotný proces výroby filamentov
 • Nastavenie a optimalizácia procesu 3D tlače pri viaczložkových polymérov určených pre medicínske aplikácie
 • Analýza a hodnotenie kvality vyrobeného filamentu
 • Recyklácia filamentov a ich opätovné použitie v procese výroby
 • Rozšírenie teoretických a praktických poznatkov študentov v oblasti FDM technológie a procesu extrúzie filamentov

kolaz mamut 3a

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 • Filament Maker „Composer series 450“ (3devo ; Holandsko)
 • Filament Maker „Precision series 450“ (3devo ; Holandsko)
 • Sušič polymérov „Airid“ (3devo ; Holandsko)
 • Sušič vysokoteplotných polymérov „F300“ (Apium, Nemecko)
 • Hybridný drvič polymérov „GP20“ (3devo ; Holandsko)
 • 3D tlačiareň „DeltiQ2“ (Trilab, Česká republika)
 • 3D tlačiareň „DeltiQ2 Plus“ (Trilab, Česká republika)
 • Palette2 S

kolaz mamut 2

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Dassault Systemes SolidWorks
 • Autodesk Fusion 360
 • Simplify3D
 • KISSlicer
 • DevoVision

 

Vyučované predmety

 • Digitálne modelovanie v medicíne 1 (BI, Ing)
 • Digitálne modelovanie v medicíne 2 (BI, Ing)
 • Biomedicínske inžinierstvo (BI, Ing)
 • Biomechanizmy (BI, Ing)
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov