Domov
galer

Videogaléria

Zaujímavé vídeá. Klikni ...
vmediach

Katedra v médiách

Vysielanie v STV2, TA3, články v novinách. Klikni...
vzucba2

Prečo študovať na KBIaM

Chceš vedieť prečo by si mal/a/ študovať práve u nás ? Klikni a pozri si ...

Pozývame vás na prednášku "100 rokov ortopedicko-protetickej výroby v spoločnosti Protetika,a.s.,", ktorá sa uskutoční 24.04.2024 13:30 v posluchárni P26. Viac informácií po kliknutí SEM.

Dňa 8.4.2024 (pre 3. PaO) a 10.4.2024 (pre 2. BI) sa na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. 

Z katedrového kola v študijnom programe Protetika a Ortotika (3. PaO) postupujú:

Meno študenta Názov práce Meno školiteľa
Nikita Horevych Návrh metodiky výroby protézy hornej končatiny aditívnymi metódami Ing. Monika Michalíková, PhD.
Vlada Yakovlieva Návrh rehabilitačnej ortézy ruky a predlaktia pre subjekty s postihnutou manipulačnou schopnosťou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

 

a zo študijného programu Biomedicínske inžinierstvo (2. BI) postupujú: 

Meno študenta Názov práce Meno školiteľa
Bc. Timotej Lukáč Účinky vákuovej expozície na mechanické vlastnosti PLA materiálu pri využití aditívnej technológii  Ing. Miroslav Kohan, PhD.
Bc. Rebeka Madarová Bilancie neistôt systémov pre meranie uhla naklonenia doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.

 

Komisia pre študijný program Protetika a ortotika:

Ing. Tomáš Balint, PhD. MPH

Ing. Lucia Bednarčíková, PhD.

Ing. Norbert Ferenčík, PhD.

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.

Ing. Monika Michalíková, PhD.

 

Komisia pre študijný program Biomedicínske inžinierstvo:

Ing. Tomáš Balint, PhD. MPH

Ing. Jana Hlubeňová, PhD. MSC.

Ing. Miroslav Kohan, PhD.

Ing. Branko Štefanovič, PhD.

doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.

Dňa 8.4.2024 a 10.4.2024 sa uskutočnili pozvané prednášky na témy "Syndróm obštrukčného spánkového apnoe" a "Respiračná insuficiencia u CHOCHP a hypoventilačných syndrómov" pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu Biomedicínske inžinierstvo. Prednáška bola zameraná na diagnostiku, monitoring a liečbu spánkového apnoe a na diagnostiku a možnosti ventilácie pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) a na praktické ukážky možnosti ventilácie. Prednášky boli prezentované v rámci predmetov Biomeranie (1. BI) a Procesológia biomerania (2.BI). Prednášajúcou bola Ing. Simona Bodnárová, PhD. z Kliniky pneumológie a ftiziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Štefánika v Košiciach.

2024 pozvana prednaska LF UPJS

Dňa 3.4.2024 sa uskutočnila pozvaná prednáška na tému "Možnosti uplatnenia biomedicínskych inžinierov v zdravotníctve v podmienkach FNsP F.D.Roosvetla v Banskej Bystrici" pre študentov a zamestnancov Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania ako aj ostatných študentov Technickej univerzity. Prednáška bola zameraná za digitalizáciu zdravotníckych procesov, využitie AI a VR vo výučbe a liečbe a ďalšie oblasti Biomedicínskeho inžinierstva. Viac informácií v letáku.

2024 pozvana prednaska FNsP BB thumb

Strojársky kvíz #25 dopadol SUPER. Ďakujeme zamestnancom aj študentom za účasť.

Slovami Gaia Julia Caesara: Veni, vidi, vici.

thumb strojarsky kviz 25

v systéme MAIS boli zverejnené témy záverečných prác pre akad. rok 2024/2025. Týmto žiadame študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí ukončujú štúdium v akad. roku 2024/2025 o výber témy záverečnej práce do 16.2.2024. Po tomto termíne už NEBUDE možné vybrať si tému samostatne. Študentovi bez témy vedúci katedry KBIaM priradí tému ZP.

Prečo študovať na KBIaM

PaO1

 

BI1

  

Čítaj viac o študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v rubrike ŠTÚDIUM - ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ...

 

Genéza vzniku katedry sa traduje od r. 1952 vytvorením Katedry všeobecného strojárstva na VŠT v Košiciach pod vedením prof. Ing. Františka KÁMENA do r. 1954.
V r. 1954 vznikla Katedra vodných a tepelných motorov, kde vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ. V roku 1959 došlo k zmene názvu pracoviska na Katedru energetických strojov. V r. 1970 vedúcim katedry sa stal doc. Ing. Fedor ČUPKA a v roku 1973 došlo k zmene názvu katedry na Katedru prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky.
V roku 1986 vedenie katedry prebral prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc., a súčasne s organizačnou zmenou na fakulte sa zmenil názov katedry na Katedru merania a regulácie.
V r. 1990 vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.
V r. 1992 sa odčlenilo oddelenie energetickej techniky a opätovne vznikla na SjF Katedra energetickej techniky. Katedru s pôvodným názvom až do roku 1998 viedol prof. Slimák.
V roku 1998 z dôvodu novej organizačnej štruktúry fakulty sa zmenil názov katedry na Katedru automatizácie, merania a mechatroniky, ktorú viedol prof. Ing. Ivan GÓTS, PhD.
V roku 2001 sa z katedry odčlenilo oddelenie inžinierstva kvality produkcie, ktoré prešlo na novú Katedru bezpečnosti a kvality produkcie. Prof. Góts pôvodnú katedru viedol až do roku 2001.
V roku 2001 sa vedúcim katedry stal Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, DrSc., MPH od 1.9.2002 s názvom katedry: Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva.
Od 1.1.2008 sa katedra zlúčila s Katedrou automatizácie a riadenia. Vznikla tak katedra s novým názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania.
Od 1.7.2011 na základe organizačných zmien pracovísk fakulty odčlenením Automatizácie, vznikla katedra s názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania.

Od roku 2019 vedie katedru prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.

 

V súčasnosti zabezpečuje katedra pedagogicko - výskumnú činnosť v biomedicínskom inžinierstve, protetike a ortotike, všeobecnom strojárstve, mechatronike, meraní, ... 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov