Inžinierstvo prostredia
1g Zamestnanci
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY

Doktorandské štúdium

Št. program: Inžinierstvo prostredia
Forma štúdia: denná / externá
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky / 5 rokov

 

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent študijného programu Inžinierstvo prostredia je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové metodiky, simulačné procedúry a riešenia a realizovať ich transfer praxe. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód a prostriedkov pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu a na vývoj systémov a prostriedkov pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské a manažérske, zabezpečenie vo vzťahu ku kvalite produktov a prostredia. Absolvent vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti zákaznícky orientovanej technickej kvality produktov a kvality prostredia. Výskumnou prácou získava nové teoretické vedomosti v oblasti optimalizácie procesov, počítačovo podporovaných technických prostriedkov pre simuláciu, spracovanie a prenos dát a výskum a vývoj v súvisiacich oblastiach. Ovláda moderné matematické a štatistické metódy vrátane počítačových simulácií a dokáže ich tvorivo využívať vo svojej vedeckej práci. Ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy. Vie prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v odborných kruhoch na domácej i medzinárodnej úrovni.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Hlavné oblasti uplatnenia absolventov študijného programu na slovenskom a európskom trhu práce sú:
• v oblasti výskumu ako výskumno-vývojoví pracovníci na vysokých školách, výskumných ústavoch, výskumno-vývojových oddeleniach firiem v oblasti merania a monitorovania,
• poradensko-expertnej činnosti v uvedenej oblasti,
• zakladanie vlastných firiem v oblasti merania, posudzovania, návrhu, spracovania dát a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

Stránka uchádzača o štúdium: https://sjf.tuke.sk/uchadzac/studijne-programy/inzinierstvo-prostredia-ip-2/
Dodatočné informácie: inžinierstvo prostredia - SjF - TUKE | Portál VŠ (portalvs.sk)

 

Študijný program riadi a usmerňuje rada študijného programu
Zloženie ŠP

 

Osoba zodpovedná za ŠP IP:
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

 

Osoby zodpovedné za PP predmety:
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.
doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.
doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD.
doc. RNDr. Miriam Andrejiová, PhD.

 

Zástupca študentov:
Ing. Elena Lukáč Jurgovská

 

Zástupcovia externých zainteresovaných strán alebo absolventov:
Trojica externých členov

 

Študijný poradca:
Ing. Miriama Piňosová, PhD.

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.