Inžinierstvo prostredia
1g Zamestnanci
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY

Inžinierske štúdium


Št. program: Inžinierstvo prostredia (IP)
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

 

PROFIL ABSOLVENTA
Profilácia absolventa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy v oblasti kvality produktov a prostredia. Absolvent študijného programu „Inžinierstvo prostredia“ v druhom stupni vysokoškolského štúdia je schopný exaktnými metódami simulácie, merania a monitorovania vyhodnocovať, hodnotiť a posudzovať kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti životného a pracovného prostredia, ako aj vlastnosti strojov, prístrojov a zariadení vrátane zákaznícky orientovaných parametrov týchto produktov. Následne tieto parametre dokáže optimalizovať, navrhovať technické riešenia nielen pre oblasť znižovania environmentálnej záťaže týchto produktov, ale i zvyšovanie ich komplexnej technickej kvality. V súlade so získanými teoretickými vedomosťami, praktickými schopnosťami a zručnosťou bude pripravený pre navrhovanie a modifikáciu metodík vrátane ich implementácie do technickej praxe. Dokáže analyzovať problémy pri praktických činnostiach a navrhovať ich riešenia.
Témy diplomových prác od ich výberu, formulácie, cez spracovanie a hodnotenie i úroveň ich vedenia a následná obhajoba sú zárukou, že absolvent musí preukázať schopnosť samostatne riešiť náročné úlohy druhého stupňa študijného programu prostredia a má získané ako teoretické, tak aj praktické poznatky, ktoré je schopný tvorivo využívať.

 

Absolventi druhého stupňa študijného programu Inžinierstvo prostredia v študijnom odbore Strojárstvo:
• dokážu analyzovať, optimalizovať a navrhovať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť kvality prostredia a environmentálnej kvality technických zariadení,
• sú schopní vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
• majú hlboké znalosti v oblasti inžinierstva prostredia umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
• sú schopní vedeckého prístupu k riešeným problémom. Majú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,
• uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti optimalizácie vlastností produktov a prostredia,
• nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a pri využívaní strojárskych výrobkov,
• tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi,
• kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov,
• vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov,
• vedia špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácie,
• vedia riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti,
• vedia pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú plánovanie, projektovanie, riadenie a implementovanie komplexných výrobných systémov,
• sú schopní organizovať a riadiť projekty, integrovať ľudí, technológie, zariadenia a procesy, informácie, materiály a energie počas celého životného cyklu výrobku,
• získajú návyk potreby sústavného ďalšieho odborného vzdelávania.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Po absolvovaní druhého stupňa štúdia Inžinierstva prostredia v študijnom odbore Strojárstvo môžu absolventi hľadať uplatnenie v najrôznejších odvetviach priemyslu, vo verejnom aj v súkromnom sektore.

 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie:
• metrológia, meranie, nadväznosť meradiel, kalibrácia, overovanie,
• vývojové pracoviská spoločností,
• akreditácia, riadenie a prevádzkovanie skúšobných laboratórií,
• vývoj metodológie pre vysokošpecializované meracie techniky,
• vývoj produktov a optimalizácia ich vlastností z hľadiska kvality prostredia,
• výroba elektroniky a spotrebičov pre domácnosť,
• navrhovanie opatrení pre zvyšovanie kvality životného a pracovného prostredia,
• oddelenia pre ochranu životného prostredia,
• vedecké interdisciplinárne tímy, SAV,
• diagnostické, výskumné a vývojové laboratóriá,
• a mnohé ďalšie.

 

Stránka uchádzača o štúdium: https://sjf.tuke.sk/uchadzac/studijne-programy/inzinierstvo-prostredia-ip/
Dodatočné informácie: https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/inzinierstvo-prostredia

 

Študijný program riadi a usmerňuje rada študijného programu
Zloženie ŠP

 

Osoba zodpovedná za ŠP IP:
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

 

Osoby zodpovedné za PP predmety:
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.
doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.
doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD.
doc. RNDr. Miriam Andrejiová, PhD.

 

Zástupca študentov:
Bc. Alina Hordiienko

 

Zástupcovia externých zainteresovaných strán alebo absolventov:
Trojica externých členov

 

Študijný poradca:
Ing. Miriama Piňosová, PhD.

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.