Riadenie a ekonomika podniku
1g Zamestnanci
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY

Ing. štúdium

 

Št. program: Riadenie a ekonomika podniku
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

 

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent študijného programu Riadenie a ekonomika podniku na inžinierskom stupni je vybavený širokým spektrom teoretických vedomostí a praktických skúseností z oblasti riadenia a ekonomiky podniku. S jasným porozumením aktuálnych konceptov spojených so študijným odborom strojárstva, dokáže integrovať technické, technologické, ekonomické a riadiace aspekty podniku. Absolvent disponuje schopnosťami získavať a interpretovať odborné údaje z oblasti podnikovej ekonomiky a financií, riadenia ľudí, výroby, procesov a projektov. Absolvent je pripravený pre vedenie a riadenie projektov v rôznych priemyselných odvetviach, a to prostredníctvom aplikácie zložitých technických, technologických, ekonomických a manažérskych riešení. Taktiež je schopný vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Svoje vedomosti a skúsenosti môže aplikovať aj na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov a na podporu procesov digitalizácie a optimalizácie v rôznych organizačných štruktúrach.
Témy diplomových prác od ich výberu, formulácie až po ich spracovanie a hodnotenie, vrátane úrovne ich vedenia a následnej obhajoby, sú dôkazom schopnosti absolventa samostatne riešiť náročné úlohy v rámci druhého stupňa študijného programu riadenia a ekonomiky podniku. Jeho získané teoretické a praktické poznatky sú významným nástrojom pri tvorivom a efektívnom riešení reálnych problémov v oblasti manažérstva a ekonomiky podnikov. Týmto spôsobom sa absolvent pripravuje na komplexné vedenie a riadenie podnikových aktivít, s dôrazom na ich trvalú udržateľnosť a konkurencieschopnosť v rámci dynamického podnikateľského prostredia.

 

Absolventi druhého stupňa študijného programu Riadenie a ekonomika podniku v študijnom odbore Strojárstvo:
• Nadobudnú prehĺbené a komplexné znalosti v oblasti riadenia a ekonomiky podniku, zahŕňajúce aj projektovanie, zlepšovanie a optimalizáciu podnikových procesov.
• Budú schopní identifikovať a efektívne riešiť reálne problémy z praxe, pričom budú využívať nielen teoretické, ale aj praktické poznatky nadväzujúce na bakalárske štúdium.
• Získať praktické zručnosti prostredníctvom realizácie laboratórnych prác a priemyselnej praxe v rámci priemyselných podnikov.
• Zaoberať sa zložitými problémami z oblasti navrhovania, projektovania a analyzovania, s dôrazom na aplikáciu v konštrukčných, technologických, manažérskych a ďalších procesoch v strojárstve.
• Riadiť dynamické procesy zmien technológií a vývoja v priemyselných odvetviach, zohľadňujúc rozvíjajúci sa priemysel a jeho potreby.
• Pracovať na projektov, ktoré zahŕňajú komplexné fázy, ako je identifikácia problému, dôkladná analýza, návrh a implementácia rozsiahlych riešení v rámci podnikového prostredia.
• Vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, čo im umožní pristupovať k problémom z nových a inovatívnych perspektív, prispievajúc k progresu vo svojom odbore a vytváraniu nových riešení pre priemyselné a hospodárske problémy.
• Používať moderné technologické a softvérové nástroje pri analýze a riadení podnikových procesov, čím zabezpečujú efektívnu a optimalizovanú prevádzku v rámci podnikového prostredia.
• Schopnosť vytvárať a presadzovať inovácie a zlepšenia v rámci podnikových procesov a systémov, čím prispievajú k rozvoju a konkurencieschopnosti podnikov na trhu.
• Získavajú si schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať v tímovom prostredí, čo im umožňuje úspešne riadiť projekty a koordinovať činnosti medzi rôznymi oddeleniami a členmi tímu.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Po absolvovaní druhého stupňa štúdia Riadenia a ekonomiky podniku v študijnom odbore Strojárstvo budú absolventi pripravení na náročné a zodpovedné pozície v oblasti riadenia, ekonómie a inžinierstva, s možnosťou vysokého stupňa sebarealizácie a kariérneho rastu.

 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v rôznych profesijných sférach, vrátane:
• Oddelení pre stratégie a plánovanie v rôznych organizáciách a spoločnostiach, kde zohrávajú kľúčovú rolu pri formulovaní a implementácii podnikových stratégií.
• Oddelení pre ekonomické analýzy a kontrolu výkonnosti podnikových procesov, kde využívajú svoje analytické schopnosti na optimalizáciu podnikových operácií.
• Oddelení pre riadenie projektov a investícií, kde sa podieľajú na technicko-ekonomických hodnoteniach a riadení rizík súvisiacich s podnikovými iniciatívami.
• Oddelení pre trhový výskum a analýzy, kde prispievajú k rozvoju obchodných stratégií a zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločností.
• Manažérskych a koordinačných útvarov vo výrobných a obchodných organizáciách, kde vedú a koordinujú rôzne aspekty podnikových operácií.
• Poradenských a konzultačných spoločností zameraných na optimalizáciu podnikových procesov a ekonomických výkonov, kde poskytujú odborné poradenstvo a riešenia pre klientov.
• Oddelení pre riadenie verejných zdrojov a finančných prostriedkov v rámci verejného sektora a inštitúcií, kde sa zaoberajú strategickým riadením zdrojov a financií.
• Útvarov pre strategické plánovanie a manažment v automobilovom priemysle, kde zabezpečujú efektívne riadenie výrobných procesov a optimalizáciu výroby.
• Inštitúcií pre ekonomické analýzy a plánovanie v automobilovom priemysle, kde prispievajú k zlepšeniu konkurencieschopnosti a inováciám výrobných procesov.
• Útvarov pre verejné obstarávanie a riadenie projektov v rámci verejného sektora, kde zabezpečujú transparentné a efektívne využitie verejných zdrojov.
• Konzultačných spoločností a poradenských služieb, ktoré poskytujú odborné poradenstvo v oblasti verejného riadenia a efektívneho využitia zdrojov.

 

Rada študijného programu: Riadenie a ekonomika podniku, Ing. štúdium

 

Osoba zodpovedná za študijný program:
prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD., MBA

 

Osoby vyučujúce profilové predmety:
prof. RNDr. Martin Bača, PhD.
doc. Ing. Renáta Turisová, PhD., MBA
doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD.
doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

 

Zástupca študentov:
Bc. Diana Berezná

 

Zástupcovia externých zainteresovaných strán alebo absolventov:
Traja zástupcovia hospodárskej praxe

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.