Výskum na katedre
1g Zamestnanci
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY

Výskumné zameranie katedry
Výskumná činnosť katedry je orientovaná do oblasti ekologizácie výrobkov a výrob, projektovania environmentálnych výrobných systémov, techník a technológií pre tvorbu a ochranu životného prostredia a na riadenie environmentálnych aspektov a vplyvov, ich monitorizáciu, simuláciu, počítačovú podporu, posudzovanie, hodnotenie a optimalizáciu.

 

Vedecko-výskumná činnosť

 

Vedecké projekty/domáce grantové agentúry:
- Princípy recyklačne orientovanej strojárskej produkcie a hodnotenie jej environmentálneho profilu,
- Komplexné, počítačom podporované systémy environmentálneho posudzovania živ. cyklu strojárskych výrobkov,
- Aproximácia učebných plánov a osnov k štandaedu EÚ,
- Štandardizécia teoreticko-metodických princípov recyklačne orientovanej strojárskej produkcie a hodnotenie jej environmentálneho profilu,
- Komplexné hodnotenie strojárskych výrobkov z hľadiska demontáže,
- Teória a metodika demontáže výrobkov pre potreby logistiky recyklingu,
- Implementácia a modifikácia technológie na znižovanie výskytu siníc v stojatých vodách.

 

Vedecké projekty/zahraničné projekty:
- Čistenie odpadových vôd elektrokoagulačnou metódou (DAAD-D),
- Zachytávanie prachových častíc pri čistení povrchových plôch filtrov (DAAD-D),
- Modelovanie demontáže výrobkov a logistika recyklingu (OSI),
- Automatizácia montáže v strojárskej výrobe (CEEPUS),
- Vývoj a aplikácia environmentálne orientovaných technológií vo výrobe (CEEPUS).

 

Technické projekty/priemyselná prax:
- Spracovanie posudkov pre hodnotenie environmentálnyh vplyvov,
- Meranie hlučnosti a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí,
- Tvorba hlukových máp,
- Zabezpečenie výkonu akreditovaných overovateľov a dohľadu nad ich činnosťou,
- Školenie pracovníkov z praxe,
- Meranie osvetlenia v interéroch,
- Projekty znižovania hlučnosti priemyselných prevádzok,
- Implementácia a modifikácia technológie na znižovanie výskytu siníc v stojatých vodách.

 

pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2006
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2007
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2008
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2009
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2010
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2011
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2012
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KEaRP a riešiteľských kapacít na rok 2013
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2014
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2015
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2016
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2017
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2018
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2019
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2020
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KPaEI a riešiteľských kapacít na rok 2021
 pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KIP a riešiteľských kapacít na rok 2022
pdf logo   Prehľad vedecko-výskumnej činnosti KRPaIP a riešiteľských kapacít na rok 2023

za obsah zodpovedá: doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.

 

KEGA 009TUKE-4/2021: Implementácia najnovších poznatkov z recyklačných technológií pre materiálové zhodnotenie komponentov produktov na konci ich životného cyklu 
Vedúci projektu: doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 
Anotácia projektu:
Predložený projekt je orientovaný a zameraný na vytvorenie výskumného prostredia pre zber, spracovanie nových poznatkov z oblasti progresívnych strojárskych recyklačných technológií, materiálové zhodnotenie druhotných surovín a ich vplyvu pracovné a životné prostredie. Z následnej problematiky z oblasti recyklácie materiálov budú vypracované vysokoškolské skriptá a monografia. Projekt bude vychádzať z dôslednej analýzy súčasného stavu problematiky recyklačných technológií a spracovania odpadu a druhotných surovín doma i na špičkových zahraničných pracoviskách a zároveň projekt bude sledovať sprístupnenie týchto poznatkov študentom a širokej odbornej verejnosti modernou kombinovanou formou. V rámci projektu budú na základe vytvorených vysokoškolských skrípt a vedeckej monografie vybrané časti problematiky spracované pre internetovú verziu vzdelávania. Projekt podporuje ťažiskový predmet v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch (Strojné inžinierstvo, Technika ochrany životného prostredia, Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve, Inžinierstvo prostredia a Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby), ktorý nemá primerané učebné texty a didaktické pomôcky v tejto oblasti. Dôjde k transferu praktických skúseností riešiteľov projektu získaných pri riešení výskumných úloh, resp. úloh pre prax do vyučovacieho procesu. 
Kľúčové slová: odpadové hospodárstvo, recyklácia, strojárstvo, technológia, životné prostredie
Doba riešenia: 2021 - 2023

 
KEGA 011TUKE-4/2021: Implementácia súčasných vedecko-vyskumných, technických a metodologických riešení v oblasti inžinierstva prostredia do edukačného procesu na vysokých školách 
Vedúci projektu: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 
Anotácia projektu: 
V súčasnosti dochádza v celosvetovom meradle k výraznej akcelerácii v oblasti zvyšovania kvality prostredia, jej zlepšovaní, modifikácii ale aj optimalizácii zdrojov, ktoré tuto kvalitu modifikujú. Neustále vznikajú nove, kvalitatívne lepšie riešenia, než aké sa v technickej praxi doteraz prezentovali. Dnes sú na trhu úspešné výrobky nielen funkčné, ale ale hlavne také, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu v oblasti vnímania ich vlastností človekom. Inžinierstvo prostredia je smerované do dvoch oblasti: do oblasti objektivizácie kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov prostredia a do oblasti výskumu a vývoja technických zariadení a prvkov, ktoré toto prostredie ovplyvňujú. Často sa pritom jedná nielen o hodnotenie negatívnych vplyvov, ale aj o vytváranie nových, zákaznícky orientovaných riešení. 
Kľúčové slová: kvalita, laboratórne merania, nové prístupy, vyučovací proces, vývoj 
Doba riešenia: 2021 - 2023

 
UNIVNET č. 0201/0082/19: Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti
Vedúci projektu: Dr.h.c. mult.prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.
Anotácia projektu:
Päť výskumných univerzít, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita, Technická univerzita vo Zvolene, Technická univerzita v Košiciach a Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky sa pripojili k iniciatíve na uskutočnenie výskumu a vývoja činnosti v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadu, najmä v automobilovom priemysle, pretože toto je dominantná súčasť priemyslu na Slovensku. Slovensko má v oblasti odpadového hospodárstva čo doháňať, pred krajinou stoja mnohé výzvy spojené s ekologickejším narábaním s odpadmi a lepšou efektivitou odpadového hospodárstva. Združenie UNIVNET, koordinované STU BA, sa zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť primárne energetické a surovinové zdroje. Hlavným cieľom je vytvorenie „Národnej platformy pre recyklačné technológie v oblasti automobilového priemyslu.“ 
Kľúčové slová: odpad, recyklácia, priemysel, hospodárstvo, automobily 
Doba riešenia: 2020 - 2023
 
NP2

 
TUKE NFP311070AHA7: Digitálna inklúzia vo vzdelávaní - platforma pre sprístupnenie informácií a vzdelávacích materiálov pre osoby so zrakovým postihnutím 
Vedúci projektu: prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.
Anotácia projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť digitálneho obsahu pre zrakovo znevýhodnených občanov a vzdelávacích materiálov a digitálneho obsahu vo vhodnom formáte pre žiakov a študentov so zrakovým postihnutím na všetkých stupňoch vzdelávania. Projekt sa skladá z troch modulov. Pre každý z modulov sú stanovené ciele, ktorých zámerom je naplnenie hlavného cieľa projektu. Cieľ Modulu 1: Vytvoriť podporný systém na sprístupňovanie PDF dokumentov vzdelávacích a študijných materiálov vo formáte prístupnom pre študentov a žiakov ZŠ, SŠ aVŠ so zrakovým znevýhodnením. Cieľ Modulu 2: Sprostredkovať nové služby pre študentov VŠ a SŠ na východnom Slovensku prostredníctvom Bezbariérového centra na TUKE. Cieľ Modulu 3: Analyzovať prístupnosť webových sídiel, webových služieb a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora vrátane vysokých škôl na vybranej vzorke.
Strojnícka fakulta sa podieľa na riešení v 1 a 3, prostredníctvom Bezbariérového centra na module 2. Bude poskytovať služby týkajúce sa vzdelávacích procesov, vyjadrovať sa k študijnej literatúre, poskytovať konzultačnú činnosť, spolupracovať pri nadväzovaní kontaktov, testovať vhodnosť riešení.
Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie a poskytovanie nových služieb pre zvýšenie dostupnosti digitálneho obsahu vo vhodnej forme pre zrakovo postihnutých študentov. Pre úspešné nasadenie projektu bude nadviazaná spolupráca s ďalšími univerzitami s cieľom testovať a podporiť využívanie novej služby. Zároveň prostredníctvom špeciálneho pedagogického pracoviska na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.
Kľúčové slová: zrakovo postihnutí občania, vzdelanie, univerzita, bezbariérové centrum, zdravotne postihnutí
Doba riešenia: 2021 - 2023

TukeSjFIS MaisTUKE MailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastavenia UVTPortál zamestnanci

Marec 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.