Riadenie a ekonomika podniku
1g Zamestnanci
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY

Bakalárske štúdium

 

Št. program: Riadenie a ekonomika podniku
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

 

PROFIL ABSOLVENTA
Profilácia absolventa sa zameriava na získanie komplexných vedomostí a schopností z oblasti riadenia a ekonomiky podniku, podporených technickými a prírodovednými disciplínami. Absolvent študijného programu „Riadenie a ekonomika podniku“ v prvom stupni vysokoškolského štúdia bude schopný aplikovať manažérske a ekonomické metódy s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov. Absolvent získa praktické skúsenosti z laboratórnych prác a výrobno-odbornej praxe v priemyselných podnikoch, čím si osvojí schopnosť analyzovať a riešiť reálne problémy a situácie v podnikovom prostredí. Okrem toho bude mať prehľad o ergonómii, logistike, digitalizácii v riadení a tiež o modelovaní a projektovaní výrobných a nevýrobných procesov.
Témy jeho bakalárskych prác a semestrálnych projektov budú zamerané na praktické riešenie problémov v oblasti riadenia a ekonomiky podniku, pričom jeho schopnosť formulovať, spracovať a prezentovať riešenia bude kľúčová. Absolvent bude pripravený na komplexné riadenie podnikov a ich ekonomiky, a to prostredníctvom získaných teoretických vedomostí a praktických skúseností získaných počas štúdia v kvalitnom prostredí historickej budovy Katedry riadenia podniku a inžinierstva prostredia.

 

Absolventi prvého stupňa študijného programu Riadenie a ekonomika podniku v študijnom odbore Strojárstvo:
• Nadobudnú si komplexné vedomosti v oblasti riadenia podnikov a ekonomiky, s dôrazom na aplikáciu moderných technológií a digitálnych nástrojov.
• Budú schopní aplikovať princípy digitálnej transformácie v podnikovom prostredí, s dôrazom na Industry 4.0, 5.0, Smart Factory a Business Intelligence, ako aj hodnotenie úrovne digitalizácie v podnikoch a ekonomike.
• Získajú znalosti v oblasti strategického manažmentu, vrátane teórie, prístupov, procesov a nástrojov ako sú strategické mapy a scorecardy, s cieľom riadiť podnikateľské riziká a krízy.
• Osvoja si zručnosti v riadení projektov a portfólia projektov, ako aj v procese investovania a hodnotenia investícií z technicko-ekonomického hľadiska.
• Budú schopní vykonávať analýzy a rozbor v rôznych oblastiach, vrátane výrobných, finančno-ekonomických, manažérskych, personálnych, obchodných a marketingových analýz.
• Zvládnu používať softvérové nástroje ako Balík MS Office, MS Power BI, MS Project, Pohoda, Omega, @RISK, Tecnomatix Plant Simulation a ďalšie v rôznych manažérskych a analytických úlohach.
• Budú schopní modelovať a simulovať rôzne podnikové scenáre a využívať moderné techniky a nástroje pri rozhodovaní a plánovaní v rámci riadenia a ekonomiky podniku.
• Bude im poskytnuté kvalitné vzdelanie v historickom prostredí Katedry priemyselného a digitálneho inžinierstva, s prístupom k technickej a softvérovej podpore štúdia.
• Budú aktívne zapájaní do odborných, kultúrnych a športových aktivít, vrátane exkurzií, domácich a zahraničných výstav, workshopov a seminárov, často v spolupráci s podnikmi.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Po absolvovaní prvého stupňa štúdia Riadenia a ekonomiky podniku v študijnom odbore Strojárstvo sa môžu absolventi uplatniť v hospodárskej praxi so zameraním na výrobu, obchod alebo služby ako kvalifikovaný špecialista v mnohých oblastiach.

 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie:
• Oddelenia pre strategické riadenie a plánovanie v rôznych spoločnostiach a organizáciách.
• Oddelenia pre ekonomické analýzy a kontroly výkonnosti podnikových procesov.
• Oddelenia pre riadenie projektov a investícií, vrátane technicko-ekonomického hodnotenia a riadenia rizík.
• Oddelenia pre trhový výskum a analýzy, zamerané na rozvoj obchodných stratégií a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov.
• Manažérske a koordinačné útvary vo výrobných a obchodných organizáciách.
• Poradenské a konzultačné spoločnosti zamerané na optimalizáciu podnikových procesov a ekonomických výkonov.
• Oddelenia pre riadenie verejných zdrojov a finančných prostriedkov v rámci verejného sektora a inštitúcií.
• Útvary pre strategické plánovanie a manažment v automobilovom priemysle s dôrazom na efektívne riadenie výrobných procesov a optimalizáciu výroby.
• Inštitúcie pre ekonomické analýzy a plánovanie v automobilovom priemysle, zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti a inovácie výrobných procesov.
• Útvary pre verejné obstarávanie a riadenie projektov v rámci verejného sektora, s cieľom zabezpečiť efektívne využitie verejných zdrojov a transparentnosť v obstarávaní.
• Konzultačné spoločnosti a poradenské služby, ktoré poskytujú odborné poradenstvo v oblasti verejného riadenia a efektívneho využitia zdrojov.

 

Rada študijného programu: Riadenie a ekonomika podniku, Bc. štúdium

 

Osoba zodpovedná za študijný program:
prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD., MBA

 

Osoby vyučujúce profilové predmety:
prof. RNDr. Martin Bača, PhD.
doc. Ing. Renáta Turisová, PhD., MBA
doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD.
doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

 

Zástupca študentov:
Paulína Jasečková

 

Zástupcovia externých zainteresovaných strán alebo absolventov:
Traja zástupcovia hospodárskej praxe

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.