Laboratória katedry

Zodp. osoba: Ing. Juraj Glatz, PhD.


Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok


Výskumno-vývojové laboratórium je zamerané na analýzy a vývoj bezpečnosti technických systémov. Laboratórium bolo vybudované s cieľom rozšíriť povedomie študentov o nástrojoch posudzovania rizík a experimentálnych metódach umožňujúcich výber vhodných opatrení. Požiadavky európskej legislatívy vyžadujú zmeny v aplikovaní bezpečnostných zariadení pri návrhu stroja ako aj pri vývoji požiadaviek na jeho prevádzku (Industry 4.0). Prediktívna údržba, meranie vibrácií, teploty, elektromagnetických polí a rozbory olejov sú dôležitým nástrojom pre posúdenie spoľahlivosť a integrovanej bezpečnosti.


Vybavenie laboratória umožňuje analyzovať a predikovať zostatkovú úroveň životnosti stroja, účinnosť a efektívnosť implementovaných bezpečnostných zariadení. Študenti, využitím experimentálnych meraní a zariadení umožňujúcich simulovať rôzne prevádzkové podmienky a s tým súvisiace riziká, rozvíjajú schopnosti technického myslenia a hľadania súvislostí, ako aj tvorivého myslenia pri riešení vedeckých a technických problémov.

 

image1 image2 1 image3
 image4  image5  

 

Zameranie laboratória


Laboratórium je zamerané na využitie a vývoj metód analýzy a hodnotenia rizík strojových zariadení a simulácie vplyvov prevádzkových podmienok. Umožňuje analýzy rotorových a absolútnych vibrácií, kvality olejov a elektromagnetických polí. Termografická diagnostika je súčasťou multikriteriálneho rozhodovania pri predikcii zostatkovej životnosti analyzovaných strojov.
Základom výberu vhodných nástrojov technickej diagnostiky a bezpečnosti je posúdenie rizík. Študenti v rámci experimentu musia zvládnuť metódy posúdenia rizík vyplývajúce z nebezpečných vlastností stroja (podľa ISO EN 12100) a aplikovať návrhy na jeho bezpečnú prevádzku (ISO EN 13849-1) a spôsob údržby.

 

Ciele laboratória


Medzi hlavné ciele laboratória BATD je možné zahrnúť:
1. Prehĺbiť teoretické znalosti o právnom rámci a požiadavkách na bezpečnosť strojov.
2. Oboznámiť študentov zo základnými metódami pre posúdenie rizík a prehĺbiť zručnosť pri ich aplikovaní.
3. Rozvíjať multikriteriálne metódy prediktívnej údržby a ich hodnotenie ako súčasť trendov Industry 4.0.
4. Rozvíjať overovanie (validáciu) a skúmanie efektívnosti a účinnosti aplikovaných bezpečnostných zariadení na strojoch.
5. Zamerať sa na experimentálne merania vzťahu človek – kolaboratívny robot, za účelom zvyšovania bezpečnosti pri styku robota s človekom pri zohľadnení autonómnych a špecifických požiadaviek praxe.

 

image14 image8  image7       
image6 image10

 

Prístrojové vybavenie laboratória


• Easy-LASER D525 B - obsahuje všetky programy a funkcie pre ustavovanie rotačných a všetky programy potrebné pre geometrická merania.
• trojzložkový magnetometer VEMA-041 s príslušenstvom – je určený pre vektorové merania a osciloskopické zobrazenia vývoja magnetickej indukcie stacionárneho a nízkofrekvenčného poľa, pre tvorbu a záznam súborov časových a priestorových meraní, ako aj analýzu v časovej, frekvenčnej a priestorovej oblasti. Prístroj umožňuje merať súčasne tri, užívateľom definované zložky vektora magnetickej indukcie,
• stend na meranie vibrácií ROTOR KIT - umožňuje simulovať vznik vibrácií na rotujúcom stroji,
• termovízna kamera FLIR i40 a T620 - sú určené pre meranie v energetike a priemysle. Je to plne prenosná kamera, ktorá vďaka svojej malej hmotnosti a ergonómii, umožňuje operátorovi uskutočňovať dlhodobé merania v teréne, bez toho, aby operátora zvlášť zaťažovala,
• prístroj Adash A4400 VA4 Pro – systém na meranie vibrácií, obsahuje základné moduly analyzátora, datakolektora a rekordéra meracích signálov,
• hhb Electronic DT2,
• mikroskop BX 51,
• merací prístroj VIBRIO II A4900,
• ultrazvukový hrúbkometer,
• merací prístroj FERROGRAF REO1,
• analyzátor TESTO 330-2LL,
• prenosné olejové laboratórium M-2,
• laboratórny stend na meranie vibrácií,
• dron Phantom DJI-F 300,
• laserový diaľkometer Leica Distro 08,
• trojosový diaľkometer,
• jednoosí akcelerometer,
• anemometer EX 45158,
• prístroj pre zosovanie rotačných sústav strojov EASY LASER,
• merací prístroj UNIMER.

 

Softvérové vybavenie laboratória


• softvér DDS 2016 PRO,
• Data analysis, display and synchrozation module,
• bezpečnostno – technický softvér BTS,
• Hazard and risk assessment models,
• softvér RCM+.

 

Vyučované predmety


• Bezpečnosť technických systémov,
• Kvalita a bezpečnosť,
• Prevencia proti požiarom,
• Údržba a technická diagnostika,
• Nástroje riadenia bezpečnosti,
• Ochrana pred výbuchom a požiarmi,
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
• Manažérstvo rizík,
• Bezpečné pracovné prostredie,
• Nebezpečné látky a ochrana pred požiarom,
• Spoľahlivosť technických systémov,
• Metódy posudzovania rizík,
• Krízové manažérstvo,
• Základy objemového modelovania strojových zariadení,
• Bezpečnosť práce pri pracovných činnostiach,
• Bezpečnosť pri konštruovaní technických systémov,
• Riadenie údržby a technická diagnostika,
• Závažné priemyselné havárie.

 

 

 

 

 

 

Zodp. osoba: doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.


Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok

 

Aplikácia štatistickým metód je neoddeliteľnou súčasťou nástrojov zlepšovania kvality procesov. Súčasné manažérske systémy vyžadujú, v rámci efektívneho riadenia a integrácie aplikáciu manažérstva rizík (ISO 31000). Laboratórium umožňuje využívať softvérové vybavenie pre analýzu a hodnotenie spôsobilosti procesov a modelovanie projektového riadenia. Študenti môžu v tomto laboratóriu si osvojiť nástroje pre plánovanie procesov (napr. FMEA) a ich zlepšovanie (RCFA, Ishikawa diagram, 5WHY, FTA, ETA a pod.).

 

image1
 image2  image3  

 

Laboratórium disponuje softvérovou podporou MS Project, ktorá umožňuje plánovanie a riadenie projektov z časového a finančného hľadiska.

 

Zameranie laboratória


Laboratórium je zamerané na zlepšovanie riadenia procesov a využívanie vhodných nástrojov pre zlepšovanie kvality.

 

Ciele laboratória


Medzi hlavná ciele VYPQ patria:
1. Osvojiť si zručnosti pri aplikovaní štatistických metód zlepšovania procesov.
2. Aplikovať vhodné nástroje manažérstva rizík ako súčasť integrácie manažérskych systémov a zlepšovania systému manažérstva kvality.
3. Osvojiť si projektové manažérstvo a základné požiadavky efektívneho projektového riadenia.
4. Vyvíjať nové efektívne postupy pre auditovanie manažérskych systémov.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 

  • počítačové zostavy pre realizáciu úloh podľa zadania vyučujúceho.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 

  • softvér SPSS,
  • softvér MINITAB,
  • MS Project.

 

Vyučované predmety


• Kvalita a bezpečnosť,
• Legislatíva BOZP,
• Plánovanie kvality,
• Úvod do riadenia projektov,
• Prevencia proti požiarom,
• Štatistické spracovanie dát,
• Vypracovanie štandardov,
• Úvod do krízového riadenia,
• Integrované manažérske systémy
• Nástroje riadenia kvality,
• Ochrana pred výbuchom a požiarmi,
• Riadenie rizík v priemysle,
• Manažérstvo rizík,
• Systém manažérstva BOZP,
• Systém manažérstva kvality,
• Štatistické metódy,
• Tímová práca,
• Komplexné manažérstvo kvality,
• Metódy posudzovania rizík,
• Krízové manažérstvo,
• Základy objemového modelovania strojových zariadení,
• Projektové manažérstvo,
• Integrované manažérske systémy,
• Informačné techniky pri riadení rizík,
• Systémy manažérstva,
• Závažné priemyselné havárie.

 

 

 

 

 

 

Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Glatz, PhD.

 

image3  

 

Prístrojové vybavenie: počítačové zostavy
Kapacita miestnosti: 15 osôb

 

 

 

 

 

 

Zodp. osoba: doc. Ing. Daniela Onofrejová, PhD.


Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jedným zo základných aspektov rozvíjajúcej sa spoločnosti. Nové technológie a meniace sa pracovné podmienky vytvárajú novovznikajúce riziká ovplyvňujúce fyzickú a psychickú záťaž. Medzi základné faktory, ktoré ovplyvňujú pracovné prostredie, je možné zaradiť: hluk na pracovisku, fyzická záťaž (nevhodné pracovné pozície, práca s bremenami), mikroklimatické podmienky (teplota, vlhkosť), prašnosť prostredia a iné.


Laboratórium ESLA ja zamerané na ergonomickú analýzu pracovného prostredia, ako je meranie hluku, prašnosti, teploty, vlhkosti, ako aj samotnú fyzickú záťaž pomocou systému CAPTIV a softvéru Tecnomatix Jack, vrátane merania EKG, tepovej frekvencie, energetického výdaja. Študenti, využitím experimentálnych meraní faktorov pracovného prostredia môžu simulovať rôzne prevádzkové podmienky a súvisiace riziká (hluk, vibrácie, záťaž podporno-pohybovej sústavy), rozvíjajú schopnosti technického myslenia a hľadania súvislostí, ako aj tvorivého myslenia pri riešení vedeckých a technických problémov.

 

image1 image2
 image3  image4

 

 

Zameranie laboratória


Laboratórium je zamerané na hodnotenie faktorov pracovného prostredia, vývoj metód merania a analýzy najmä fyzickej záťaže. Experimentálne merania slúžia na posúdenie faktorov súvisiacich s pracovným prostredím, záťažou podporno-pohybovej sústavy pri vykonávaní pracovných činností na strojových zariadeniach s dôrazom na ochranu zdravia človeka. Súčasťou experimentov je aj overenie nových pracovných prostriedkov, tzv. exoskeletov, aplikovaných najmä v automobilovej výrobe. Vývoj exoskeletov je zameraný na uľahčenie manipulácie s bremenami, podporu končatiny pri manipulácii s rukami nad hlavou, zmiernenie vibrácií z ručných nástrojov a pod.


Študenti v rámci analýz môžu hodnotiť pôsobenie dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia pri vykonávaní pracovných činností s cieľom odhadnúť ich vplyv na výskyt chorôb z povolania (napr. syndróm preťažovania, syndróm karpálneho tunela, ochorenia pohybového aparátu, poúrazový stres a pod.).


Meranie viacerých biologických signálov pomocou rôznych typov senzorov výrazne zlepšuje presnosť odhadov parametrov fyzickej aktivity, na rozdiel od merania iba jedného signálu. Experimentálne skúmanie zložitejších pracovných činností je možné realizovať multimodálnymi senzormi merajúcimi energetický výdaj, intenzitu, frekvenciu, spánok trvanie, počet krokov, vzdialenosť a rýchlosť. Na dokončenie takéhoto komplexného zberu údajov sa do testovacej metodiky zaradil systém Actigraph ActiLife z dôvodu zaznamenávania, spracovania a vyhodnocovania údajov vrátane doby nosenia, výdaja energie, rýchlosti metabolizmu a sklonomeru.


Pomocou softvéru Tecnomatix Jack si môžu študenti osvojiť metódy pre predbežný odhad ergonomického rizika danej pracovnej činnosti modelovaním fyzického prostredia.

 

Ciele laboratória


Jedným z hlavných cieľov ESLA je vychovať budúcu generáciu, schopnú posúdiť ergonomické riziká, a zvoliť také opatrenia aby ich riadenie v praxi bolo efektívne a účinné. Medzi ďalšie ciele ESLA je možné zaradiť:
1. Prehĺbiť teoretické znalosti o vplyvoch pracovného prostredia na zdravie človeka.
2. Oboznámiť študentov so základnými požiadavkami (legislatívou) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prehĺbiť zručnosti pri aplikácií metód na analýzu a hodnotenie rizík.
3. Rozvíjať schopnosti analyzovať a hodnotiť kvalitatívne a najmä kvantitatívne fyzickú záťaž pri vykonávaní špecifických pracovných činností.
4. Zamerať sa na experimentálne merania súvisiace s nízkofrekvenčným hlukom a jeho pôsobením na zdravie človeka.
5. Rozvíjať merania a analýzy súvisiace s ohrozením podporno-pohybovej sústavy a hodnotiť účinnosť a efektívnosť dostupných exoskeletov.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 

Akustický merač – hlukomer 2250-B - je ručný analyzátor zvuku štvrtej generácie od spoločnosti Brüel & Kjær použiteľný pri vykonávaní meraní v oblasti environmentálneho a priemyselného hluku alebo hluku na pracoviskách. Analyzátor obsahuje sadu softvérových modulov pre frekvenčnú analýzu a časový záznam.

bezdrôtové T-Sens pohybové IMU senzory, bezdrôtové T-Sens povrchové EMG senzory,
smarthodinky Actigraph Actilife,
EKG OMRON HCG-801,
hlukový dozimeter,
digitálna kamera GoPro HEro3+.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 

- bezdrôtový multisenzorický ergonomický systém CAPTIV,
- ergonomický softvér pre modelovanie pracoviska Tecnomatix Jack.

 

Vyučované predmety

 

• Úvod do ergonómie,
• Nástroje riadenia bezpečnosti,
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
• Systém manažérstva BOZP,
• Bezpečné pracovné prostredie,
• Metódy posudzovania rizík,
• Krízové manažérstvo,
• Kvalita v automobilovej výrobe,
• Bezpečnosť práce pri pracovných činnostiach.

 

 

 

 

 

BATD, Výskumno-vývojové laboratórium bezpečnosti technických systémov a technickej diagnostiky stojov (A 508)
Zodp. osoba: Ing. Juraj Glatz, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok

 

VYPQ, Výskumno-vývojové laboratórium (A 528)
Zodp. osoba: doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok

 

ESLA, Výskumno-vývojové ergonomické laboratórium (A 525)
Zodp. osoba: Ing. Daniela Onofrejová, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok

Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Glatz, PhD.

 

ucebna A508 Ucebna A508 obr 2

 

Prístrojové vybavenie: počítačové zostavy
Kapacita miestnosti: 30 osôb

 

 

 

 

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
              Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA KVALITY, BEZPEČNOSTI A ENVIRONMENTU
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.