Realizované hospodárske zmluvy

Zoznam hospodárskych zmlúv

 

 
NÁZOV ZMLUVY
PODNIK
HZ 4/2001
Spracovanie “Pilotného projektu pre systém komplexného manažovania bezpečnosti v rámci integrovaných prístupov na báze návrhu ISO 18 001-02.
Chemosvit, a.s., Svit
HZ 26/2001
Vypracovanie havarijného plánu a vypracovanie hodnotenia rizík na základe SEVESA II.
Chemko, a.s., Stražske
HZ 31/2002
Vypracovanie auditu bezpečnosti pre BSH DRIVES and PUMPS, s.r.o..
BSH DRIVES and PUMPS, s.r.o., Michalovce
HZ 17/2003
Vypracovanie predbežného odhadu rizika
Mecom, a.s., Humenné
HZ 13/2003
Vypracovanie predbežného návrhu ergonomickej žeriavovej kabíny.
Vihorlat, s.r.o., Snina
HZ 32/2003
Vypracovanie bezpečnostného programu v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach
.
EVO, a.s.,  Vojany
HZ 36/2003
Vypracovanie auditu bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy OHSAS 18 001.
Vegum, a.s., Vestenice
HZ 1/2004
Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovaní bezpečnostného programu  bezpečnostného riadiaceho systému v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
P.B.I., s.r.o, Senica
HZ 12/2004
Aktualizácia vytvorenej dokumentácie prevencie závažných priemyselných havárií v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 20/2004
Posúdenie vplyvu novej dynamolinky č.3 na ZPH v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 21/2004
Vykonanie hodnotenia rizík ZPH v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
EVO, a.s., Vojany
HZ 40/2004
Hodnotenie rizík a vypracovanie dokumentov v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 5/2005
Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovaní hodnotenia rizík v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
P.B.I., s.r.o, Senica
HZ 11/2005
Štatistické vyhodnocovanie diagnostických meraní za účelom skvalitnenia údržby pri zohľadnení rizikových faktorov v prevádzke.
SPP, a.s., Bratislava
HZ 15/2005
Vykonanie analýzy súčasného stavu prevádzky Tunel Branisko
.
NDS, a.s., Branisko
HZ 16/2005
Tvorba organizačno-riadiaceho systému prevádzky Tunel Branisko
.
NDS, a.s., Branisko
HZ 20/2005
Podmienky riadenia integrity na základe identifikácie a hodnotenia rizikových faktorov v SPP, a.s.
SPP, a.s., Bratislava
HZ 69/2005
Kategorizácia a predbežné hodnotenie rizík pre Molex Slovakia, s.r.o.
MOLEX Slovakia,s.r.o., Košice
HZ 5/2006
Spracovanie analýzy údajov pre riešenie problematiky vypracovania dokumentácie proti výbuchu podľa STN EN 60079-10, STN EN 60079-20.
P.B.I., s.r.o, Senica
HZ 12/2006
Vypracovanie algoritmu pre rozhodovanie či je posudzovaná oblasť riziková alebo neriziková.
KYBERNETIKA, s.r.o., Košice
HZ 14/2006
Odborné posúdenie rizík výbuchu vyplývajúce z NV SR č.492/2002 Z.z..
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 15/2006
Vypracovať kategorizáciu pre sklad horčíka.
Interport Servis,s.r.o., Košice
HZ 28/2006
Vypracovanie kapitol v rámci projektu „Analýza možností sledovania integrity potrubia v podmienkach SPP divízie Tranzit.
CORINEXGROUP, a.s., Bratislava
HZ 38/2006
Dokumentácia o ochrane pred výbuchom podľa NV SR č.493/2002 Z.z.
Pivovary Topvar, a.s., Topoľčany
HZ 30/2006
Podmienky riadenia bezpečnosti a spoľahlivosti na základe identifikácie a hodnotenia rizikových faktorov.
SPP, a.s., Bratislava
HZ 47/2006
Podmienky riadenia bezpečnosti a spoľahlivosti na základe identifikácie a hodnotenia rizikových faktorov.
P.B.I., s.r.o., Senica
HZ 52/2006
Odborné posúdenie rizík výbuchu podľa NV SR č.493/2002 Z.z..
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 78/2006
Metódy uplatňované pri plánovaní kvality a realizácii produktu.
SEZ Krompachy, a.s.
HZ 8/2007
Hodnotenie vzniku závažných priemyselných havárií stavby Kyslíkový aparát č.9 v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 20/2007
Hodnotenie vzniku závažných priemyselných havárií novej stavby Pozinkovacia linkač.3 v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 45/2007
Celková technická diagnostika guľového mlyna zameraná na meranie, vyhodnotenie a vypracovanie správy o diagnostike chodu. Pri zistení chýb návrh na opravu.
Tepláreň Košice, a.s.
HZ 44/2007
Uhľofikácia rotačných pecí. Vypracovanie správy o kategorizácii podniku v súlade so zákonom č.216/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií.
Carmeuse Slovakia,s.r.o., Košice
HZ 48/2007
Uhľofikácia rotačných pecí. Vytvorenie a zapracovanie bezpečnostného programu, posudzovanie rizík, vypracovanie havarijného plánu, vypracovanie dokumentu o prevencii proti výbuchu.
Carmeuse Slovakia,s.r.o., Košice
HZ 28/2008
Hodnotenie rizika pre výdajové hospodárstvo T1000.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 20/2008
Návrh technických opatrení na zníženie spoločenského rizika na riziko prijateľné pre objekt čpavkového hospodárstva a jeho súvisiacou infraštruktúrou s obsahom HN3.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 53/2008
Hodnotenie rizika závažných priemyselných havárií.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 42/2007
Posúdenie spoľahlivosti vybraných zariadení na základe FMEA analýzy.
SPP, a.s., Bratislava
HZ 19/2008
Podmienky výstavby plynovodov za účelom poskytovania stavebných povolení.
SPP, a.s., Bratislava
HZ 51/2008
Vypracovanie analýzy rizika pre proces demontáže, opravy a montáže príslušenstva veka reaktora.
Slovenské elektrárne, a.s.
HZ 33/2007
Spracovanie dokumentácie pre kyslíkový aparát č.9.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 31/2009
Štúdia uskutočniteľnosti výstavby ľavej tunelovej rúry v trase únikovej štôlne tunela Branisko
Risk Consult,s.r.o
HZ 54/2009
Posúdenie zostatkových rizík, analýza technickej dokumentácie a posúdenie zhody pre vybrané technologické linky fy. IEE Sensing Slovakia s.r.o
Kybernetika s.r.o
HZ 57/2009
Štúdia spôsobov a trendov merania prietoku ropy na ropovodnej sieti
Transpetrol, a.s., Budkovce
HZ 77/2009
Aktualizácia bezpečnostnej správy prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.
Transpetrol, a.s., Budkovce
HZ 79/2009
Aktualizácia podkladov pre ochranu obyvateľstva prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.
Transpetrol, a.s., Budkovce
HZ 76/2009
Aktualizácia hodnotenia rizík prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.
Transpetrol, a.s., Budkovce
HZ 78/2009
Aktualizácia havarijného plánu prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.
Transpetrol, a.s., Budkovce
HZ 108/2009
Špeciálne konzultácie potrebné pri zavádzaní systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 – Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
CMF Slovakia, s.r.o
HZ 38/2010
Štúdia variant technologického riešenia čpavkového hospodárstva za účelom dosiahnutia akceptovateľnosti spoločenského rizika v USSK
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 70/2010
Aktualizácia rizik. analýzy pre ochranu pred výbuchmi
Transpetrol, a.s.
HZ 2010
Vypracovanie návrhu min. prierezu potrubia pre novonavrhovanú trasu kvapalného NH3 a návrh bezečnostných. opatrení
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Vypracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre OBAL - Servis
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Spracovanie písomných dokumenov o ochrane pred výbuchom pre VULKMONT, a.s
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Spracovanie písomných dokumenov o ochrane pred výbuchom pre LABORTEST, s.r.o
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Spracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre REFRAKO, s.r.o
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Revízia a zosúladenie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom DZ Koksovňa
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Vypracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre U.S.SERVIS, s.r.o
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Aktualizácia dokumentácie o ochrane pred výbuchom DZ Energetika
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2010
Implementácia TPM v podniku Ford Getrag Transmision
Ford Getrag Transmision
HZ 22/2011
Aktualizácia bezpečnostnej správy pre U.S.Steel KE
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 23/2011
Hodnotenie rizika podľa zákona 261/2002 z.z. o prevencii ZPH pre odsírenie surového koksárenského plynu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 26/2011
Aktualizácia dokumentov o ochrane pred výbuchom DZ - Vysoké pece
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 54/2011
Aktualizácia grafického zobrazenia zón v podmienkach spoločnosti Transpetrol v súlade s dokumentom o ochrane pred výbuchom
Transpetrol, a.s.
HZ 2011
Hodnotenie rizika - Zachytávanie konvert. plynu z Oceliarne I. pre USSK
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 36/2011
Hodnotenie rizika podľa zákona 261/2002 z.z. o prevencii ZPH pre výrobu vodíka
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2011
Analýza rizík I. etapa
Whirlpool Slovakia,s.r.o.
HZ 2011
Analýza rizík II.etapa
Whirlpool Slovakia,s.r.o.
HZ 6/2012
Analýza a posúdenie rozsahu úniku vysokopecého plynu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 2012
Vypracovanie analýzy rizík BBS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 25/2012
Vypracovanie revízneho dokumentu o ochrane pred výbuchom DZ-Teplá valcovňa
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 8/2012
Vytvorenie softvéru pre projekt BBS
Whirlpool Slovakia,s.r.o.
HZ 30/2012
Vypracovanie podkladov pre analýzu rizík KI
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 37/2012
Aktualizácia bezpečnostnej Správy - PS1 Budkovce
Transpetrol, a.s.
HZ 02/2013
Školenie - Zabezpečenie spoľahlivosti zariadení.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
HZ 59/2013
Aktualizácia bezpečnostnej správy - PS4, OSR
Transpetrol, a.s.

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.