Realizované hospodárske zmluvy

Zoznam hospodárskych zmlúv

 
 
 Názov zmluvy Zadávateľ
ZoD 35/103401/2023 BE-SOFT, a.s.
Ergonomické merania systémom CAPTIV v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. pre 4 vybrané činnosti pre spoločnosť BE-SFT, a.s., zo dňa 25.10.2023
ZoD 4/103401/2023 FORTISCHEM, a.s.
Posúdenie rizika vypracované v súlade s § 6 Zákona o PZPH a vyhla.c. 198/2015 z.z. pre spoločnosť FORTISCHEM, a.s., zo dňa 12.01.2023
ZoD 15/103401/2023 MAGNA PT, s.r.o.
Ergonomické merania systémom CAPTIV, zo dňa 18.04.2023
ZoD 2/103401/2023 Magna Electronics Slovakia, s.r.o.
Štúdia súčasného stavu riadenia údržby a návrh implementácie TPM v Magna Electronics Slovakia, s.r.o., zo dňa 16.01.2023
ZoD 26/103401/2022 ZKW Slovakia, s.r.o.
Ergonomické meranie záťaže - exoskeletom, zo dňa 10.05.2022
ZoD 2/103401/2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Postup výberu kritických parametrov pre riadenie procesu všeobecnej certifikácie produktov, zo dňa 11.01.2022
ZoD 12/103401/2021 IQ Capital, s.r.o.
Posúdenie rizík pre BW 250 EMMA a BW 1000 NELLA, zo dňa 01.07.2021
ZoD 29/103401/2021 U.S.Steel Košice, s.r.o.
Analýza a posúdenie rizika závažnej priemyselnej havárie v U.S.Steel Košice, s.r.o., v súlade s 6 zákona č. 128/2015 Z.z. a ďalšími požiadavkami platnej legislatívy, zo dňa 16.11.2021
ZoD 26/103401/2021 GR SERVIS, s.r.o.
Implementácia požiadaviek normy ISO 9001:2015, zo dňa 14.10.2021
ZoD 34/103401/2020 P.B.I., s.r.o, Senica

Návrh metodiky posúdenia rizík v súvislosti s pandemickými hrozbami v priemyselných podnikoch spadajúcich do kategórií A, B v zákone NR SR č. 128/2015 Z.z.

ZoD 15/103401/2019 Duslo, a.s.

Vypracovanie aktualizácie Bezpečnostnej správy pre spoločnosť Duslo, a.s., lokality Bratislava v zmysle zadania k výb.konaniu č. ON/MV/01/2019 a CP"Bezpečnostná správa-aktualizácia", zo dňa 14.03.2019

ZoD 14/103401/2019 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie o ochrane pred výbuchom O2, C2H2 v zmysle prílohy č.1

ZoD 43/103401/2018 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Analýza a posúdenie rizika pre projekt prepojenia kyslíka z ASU 5 & 6 na VP.
 
ZoD 28/103401/2018 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Technická pomoc - aktualizácia spracovaného "Dokumentu o výbuchu" na základe požiadaviek DZ Energetika. 

ZoD 27/103401/2018 Ferroenergy, s.r.o.

Technická pomoc - aktualizácia spracovaného "Dokumentu o výbuchu" pre spol. Ferroenergy, s.r.o. na základe nových požiadaviek.

ZoD 21/103401/2018 Unomedical s.r.o. 

Identifikácia ohrození elektrického výboja pre spoločnosť Unomedical, s.r.o. 

ZoD 15/103401/2016 U. S. Steel Košice, s.r.o.

„Analýza a posúdenie rizika ZPH v USSK v súlade s požiadavkami novej legislatívy „ 

ZoD 40/103401/2015 Ford Getrag Transmision

Prevádzkový poriadok a dokument o ochrane pred výbuchom.

 ZoD 31/103401/2015  Ford Getrag Transmision
 
Analýza dokumentácie a vypracovanie protokolu o prostredí pre Oddelenie HT (tepelné spracovanie) a Technickú budovu. 

ZoD 6/103401/2014 Transpetrol, a.s.

Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie v súlade s požiadavkami zákona č. 261/2002 Z.z. ako aj požiadavky smernice 2012/18/EU (SEVESO III) v spoločnosti TRANSPETROL, a.s., PS1, PS2, PS3, PS4, PS5.

ZoD 59/103401/2013 Transpetrol, a.s.

Aktualizácia bezpečnostnej správy a jej náležitosti v súlade s požiadavkami zákona č. 261/2002 Z.z. v súčasnom znení, ako aj požiadavky Smernice 2012/18 EU (SEVESO III).

HZ 59/2013 Transpetrol, a.s.

Aktualizácia bezpečnostnej správy - PS4, OSR

HZ 02/2013 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Školenie - Zabezpečenie spoľahlivosti zariadení.

HZ 37/2012 Transpetrol, a.s.

Aktualizácia bezpečnostnej Správy - PS1 Budkovce

HZ 30/2012 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovanie podkladov pre analýzu rizík KI

HZ 8/2012 Whirlpool Slovakia,s.r.o.

Vytvorenie softvéru pre projekt BBS

HZ 25/2012 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovanie revízneho dokumentu o ochrane pred výbuchom DZ-Teplá valcovňa

HZ 2012 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovanie analýzy rizík BBS

HZ 6/2012 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Analýza a posúdenie rozsahu úniku vysokopecého plynu

HZ 2011 Whirlpool Slovakia,s.r.o.

Analýza rizík II.etapa

HZ 2011 Whirlpool Slovakia,s.r.o.

Analýza rizík I. etapa

HZ 36/2011 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie rizika podľa zákona 261/2002 z.z. o prevencii ZPH pre výrobu vodíka

HZ 2011 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie rizika - Zachytávanie konvert. plynu z Oceliarne I. pre USSK

HZ 54/2011 Transpetrol, a.s.

Aktualizácia grafického zobrazenia zón v podmienkach spoločnosti Transpetrol v súlade s dokumentom o ochrane pred výbuchom

HZ 26/2011 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Aktualizácia dokumentov o ochrane pred výbuchom DZ - Vysoké pece

HZ 23/2011 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie rizika podľa zákona 261/2002 z.z. o prevencii ZPH pre odsírenie surového koksárenského plynu

HZ 22/2011 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Aktualizácia bezpečnostnej správy pre U.S.Steel KE

HZ 2010 Ford Getrag Transmision

Implementácia TPM v podniku Ford Getrag Transmision

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Aktualizácia dokumentácie o ochrane pred výbuchom DZ Energetika

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre U.S.SERVIS, s.r.o

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Revízia a zosúladenie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom DZ Koksovňa

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre REFRAKO, s.r.o

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spracovanie písomných dokumenov o ochrane pred výbuchom pre LABORTEST, s.r.o

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spracovanie písomných dokumenov o ochrane pred výbuchom pre VULKMONT, a.s

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre OBAL - Servis

HZ 2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vypracovanie návrhu min. prierezu potrubia pre novonavrhovanú trasu kvapalného NH3 a návrh bezečnostných. opatrení

HZ 70/2010 Transpetrol, a.s.

Aktualizácia rizik. analýzy pre ochranu pred výbuchmi

HZ 38/2010 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Štúdia variant technologického riešenia čpavkového hospodárstva za účelom dosiahnutia akceptovateľnosti spoločenského rizika v USSK

HZ 108/2009 CMF Slovakia, s.r.o

Špeciálne konzultácie potrebné pri zavádzaní systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 – Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

HZ 78/2009 Transpetrol, a.s., Budkovce

Aktualizácia havarijného plánu prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.

HZ 76/2009 Transpetrol, a.s., Budkovce

Aktualizácia hodnotenia rizík prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.

HZ 79/2009 Transpetrol, a.s., Budkovce

Aktualizácia podkladov pre ochranu obyvateľstva prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.

HZ 77/2009 Transpetrol, a.s., Budkovce

Aktualizácia bezpečnostnej správy prevádzky PS1 Budkovce (Transpetrol) podľa požiadaviek zákona o prevencii ZPH č.261/2002 Z.z.

HZ 57/2009 Transpetrol, a.s., Budkovce

Štúdia spôsobov a trendov merania prietoku ropy na ropovodnej sieti

HZ 54/2009 Kybernetika s.r.o

Posúdenie zostatkových rizík, analýza technickej dokumentácie a posúdenie zhody pre vybrané technologické linky fy. IEE Sensing Slovakia s.r.o

HZ 31/2009 Risk Consult,s.r.o


Štúdia uskutočniteľnosti výstavby ľavej tunelovej rúry v trase únikovej štôlne tunela Branisko

 

HZ 33/2007 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spracovanie dokumentácie pre kyslíkový aparát č.9.

HZ 51/2008 Slovenské elektrárne, a.s.

Vypracovanie analýzy rizika pre proces demontáže, opravy a montáže príslušenstva veka reaktora.

HZ 19/2008 SPP, a.s., Bratislava

Podmienky výstavby plynovodov za účelom poskytovania stavebných povolení.

HZ 42/2007 SPP, a.s., Bratislava

 

Posúdenie spoľahlivosti vybraných zariadení na základe FMEA analýzy.

HZ 53/2008 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie rizika závažných priemyselných havárií.

HZ 20/2008 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Návrh technických opatrení na zníženie spoločenského rizika na riziko prijateľné pre objekt čpavkového hospodárstva a jeho súvisiacou infraštruktúrou s obsahom HN3.

HZ 28/2008 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie rizika pre výdajové hospodárstvo T1000.

HZ 48/2007 Carmeuse Slovakia,s.r.o., Košice

Uhľofikácia rotačných pecí. Vytvorenie a zapracovanie bezpečnostného programu, posudzovanie rizík, vypracovanie havarijného plánu, vypracovanie dokumentu o prevencii proti výbuchu.

HZ 44/2007 Carmeuse Slovakia,s.r.o., Košice

Uhľofikácia rotačných pecí. Vypracovanie správy o kategorizácii podniku v súlade so zákonom č.216/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií.

HZ 45/2007 Tepláreň Košice, a.s.

Celková technická diagnostika guľového mlyna zameraná na meranie, vyhodnotenie a vypracovanie správy o diagnostike chodu. Pri zistení chýb návrh na opravu.

HZ 20/2007 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie vzniku závažných priemyselných havárií novej stavby Pozinkovacia linkač.3 v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

HZ 8/2007 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie vzniku závažných priemyselných havárií stavby Kyslíkový aparát č.9 v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

HZ 78/2006 SEZ Krompachy, a.s.

Metódy uplatňované pri plánovaní kvality a realizácii produktu.

HZ 52/2006 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Odborné posúdenie rizík výbuchu podľa NV SR č.493/2002 Z.z..

HZ 47/2006 P.B.I., s.r.o., Senica

Podmienky riadenia bezpečnosti a spoľahlivosti na základe identifikácie a hodnotenia rizikových faktorov.

HZ 30/2006 SPP, a.s., Bratislava

Podmienky riadenia bezpečnosti a spoľahlivosti na základe identifikácie a hodnotenia rizikových faktorov.

HZ 38/2006 Pivovary Topvar, a.s., Topoľčany

 

Dokumentácia o ochrane pred výbuchom podľa NV SR č.493/2002 Z.z.

HZ 28/2006 CORINEXGROUP, a.s., Bratislava

Vypracovanie kapitol v rámci projektu „Analýza možností sledovania integrity potrubia v podmienkach SPP divízie Tranzit.

HZ 15/2006 Interport Servis,s.r.o., Košice

Vypracovať kategorizáciu pre sklad horčíka.

HZ 14/2006 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Odborné posúdenie rizík výbuchu vyplývajúce z NV SR č.492/2002 Z.z..

HZ 12/2006 KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

Vypracovanie algoritmu pre rozhodovanie či je posudzovaná oblasť riziková alebo neriziková.

HZ 5/2006 P.B.I., s.r.o, Senica

Spracovanie analýzy údajov pre riešenie problematiky vypracovania dokumentácie proti výbuchu podľa STN EN 60079-10, STN EN 60079-20.

HZ 69/2005 MOLEX Slovakia,s.r.o., Košice

Kategorizácia a predbežné hodnotenie rizík pre Molex Slovakia, s.r.o.

HZ 20/2005 SPP, a.s., Bratislava

Podmienky riadenia integrity na základe identifikácie a hodnotenia rizikových faktorov v SPP, a.s.

HZ 16/2005 NDS, a.s., Branisko

Tvorba organizačno-riadiaceho systému prevádzky Tunel Branisko.

HZ 15/2005 NDS, a.s., Branisko

Vykonanie analýzy súčasného stavu prevádzky Tunel Branisko.

HZ 11/2005 SPP, a.s., Bratislava

Štatistické vyhodnocovanie diagnostických meraní za účelom skvalitnenia údržby pri zohľadnení rizikových faktorov v prevádzke.

HZ 5/2005 P.B.I., s.r.o, Senica

Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovaní hodnotenia rizík v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

HZ 40/2004 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Hodnotenie rizík a vypracovanie dokumentov v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

HZ 21/2004 EVO, a.s., Vojany

Vykonanie hodnotenia rizík ZPH v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

HZ 20/2004 U. S. Steel Košice, s.r.o.

Posúdenie vplyvu novej dynamolinky č.3 na ZPH v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

HZ 12/2004 U. S. Steel Košice, s.r.o.


Aktualizácia vytvorenej dokumentácie prevencie závažných priemyselných havárií v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

 

HZ 1/2004 P.B.I., s.r.o, Senica


Poradenská a konzultačná činnosť pri vypracovaní bezpečnostného programu  bezpečnostného riadiaceho systému v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

 

HZ 36/2003 Vegum, a.s., Vestenice

Vypracovanie auditu bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy OHSAS 18 001.

HZ 32/2003 EVO, a.s.,  Vojany

Vypracovanie bezpečnostného programu v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriach.

HZ 13/2003 Vihorlat, s.r.o., Snina

Vypracovanie predbežného návrhu ergonomickej žeriavovej kabíny.

HZ 17/2003 Mecom, a.s., Humenné

Vypracovanie predbežného odhadu rizika

HZ 31/2002 BSH DRIVES and PUMPS, s.r.o., Michalovce

Vypracovanie auditu bezpečnosti pre BSH DRIVES and PUMPS, s.r.o..

HZ 26/2001 Chemko, a.s., Stražske

Vypracovanie havarijného plánu a vypracovanie hodnotenia rizík na základe SEVESA II.

HZ 4/2001  Chemosvit, a.s., Svit

Spracovanie “Pilotného projektu pre systém komplexného manažovania bezpečnosti v rámci integrovaných prístupov na báze návrhu ISO 18 001-02.

 
 

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.