Ponuka na vypracovanie projektov a odborné konzultácie

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie ponúka vypracovanie projektov a odborné konzultácie v týchto oblastiach:

 

  

Prevencia závažných priemyselných havárií

Vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa požiadaviek zákona č. 128/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok ako pre nové projektové celky, tak aj pre existujúce zariadenia.

Táto dokumentácia obsahuje:

 1. kategorizácia podniku,
 2. program prevencie závažných priemyselných havárií,
 3. bezpečnostný riadiaci systém,
 4. hodnotenie a posudzovanie rizík,
 5.  havarijný plán,
 6. bezpečnostnú správu.

Pre malé podniky poskytujeme podklady k  územno - plánovacej dokumentácii (územné rozhodnutie, EIA) predbežné posúdenie rizika za účelom vydania územného a stavebného povolenia.
Poskytujeme školenia pre havarijných špecialistov a havarijných technikov.

 

Ochrana pred výbuchom

Vypracovanie   dokumentu  podľa  Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z. z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Dokument obsahuje :

 1. zoznam skladovaných  a manipulovaných horľavých látok, ktoré môžu  vytvárať výbušnú atmosféru so vzduchom,
 2. účinné iniciačné zdroje,
 3. posúdenie rizika výbuchu,
 4. klasifikáciu zón,
 5. navrhované opatrenia.

 

Bezpečnosť kritickej infraštruktúry

Katedra ponúka konzultácie a metodiky potrebné pre implementáciu zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.

Vypracovanie dokumentácie na zabezpečenie prevádzok v rámci kritickej infraštruktúry. Tento dokument sa vypracováva v zmysle európskej legislatívy a slúži k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti podnikov v krízových situáciách.
Špecifické dokumenty v rámci krízového plánovania sú plány kontinuity činností.
Plány kontinuity činností majú za úlohu vytvoriť technicko - organizačné opatrenia v podnikoch, prevádzkach na zvládnutie krízových situácií. Manažérsky je možné certifikovať tieto postupy podľa ISO 25999.1.2.

Plány kontinuity obsahujú:

 1. analytický rozbor vonkajších a vnútorných hrozieb vrátane asymetrických hrozieb (terorizmus, biologické a sociálne hrozby). Používa sa katalóg hrozieb aplikovaný v EÚ,
 2. posúdenie rizík sa vykonáva na základe procesného modelu,
 3. návrhy na opatrenia s ohľadom na požiadavky Európskej únie, Slovenskej republiky a podniku (predovšetkým u produktovodov ropy a plynu).

 

Manažérstvo integrity plynovodov (PIMS)

 1. Vytvorenie modelu pre riadenie rizík potrubných systémov na báze požiadaviek integrity – matica rizík, špecifikácia ohrození, váhové faktory, ako za účelom ich projektovania a výstavby, tak aj za účelom riedenia ich prevádzky a údržby.
 2. Návrh koncepcie pre dynamickú segmentáciu  potrubných systémov na základe výsledkov posudzovania rizík.   
 3. Kvantifikácia rozsahu bezpečnostných pásiem pre definované/ segmentované  potrubné systémy.

Posudzovanie pracovných rizík

Aplikácia metód a nástrojov pri posudzovaní rizík:

 • pre technologické celky, zariadenia s ohľadom na charakteristické znaky zariadenia – technické riziká,
 • posudzovanie rizík na pracoviskách v pracovnom procese – profesné riziká,
 • posudzovanie zostatkových rizík za účelom požiadaviek zhody strojových zariadení.

 

Systémy manažérstva BOZP

Implementácia systému – komplexné činnosti spojené so školením zamestnancov, tvorbou dokumentácie.
Poradenstvo – poradenstvo a odborný dohľad v celom spektre činnosti v rámci implementácie systému alebo pri plnom chode systému.
Interné audity – preverovanie systému v procese jeho implementácie a po implementácii.
Systémy podľa:         OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 25999.1.2.

 

Systémy manažérstva kvality

Implementácia systému – komplexné činnosti spojené so školením zamestnancov, tvorbou dokumentácie.
Poradenstvo – poradenstvo a odborný dohľad v celom spektre činnosti v rámci implementácie systému alebo pri plnom chode systému.
Interné audity – preverovanie systému v procese jeho implementácie a po implementácii.
Systémy podľa:         ISO 9001, IATF 16949.

 

Integrované systémy manažérstva

Implementácia integrovaného systému – komplexné činnosti spojené so školením zamestnancov, tvorbou dokumentácie.
Poradenstvo – poradenstvo a odborný dohľad v celom spektre činnosti v rámci implementácie systému/ systémov alebo pri ich plnom chode.
Spracovanie a príprava KPI za účelom hodnotenia procesov.
Interné audity – preverovanie systému/ systémov v procese ich implementácie a po implementácii.
Systémy podľa:         ISO 9001, IATF 16949, ISO/IEC 27001, ISO 45001.

Spôsob integrácie:   realizovaný na existujúci systém,      integrácia novovytvorených systémov.

Vzdelávacie kurzy:
Širokospektrálne školenie v oblasti manažérstva kvality pre vrcholový a stredný manažment, zamestnancov výrobných aj nevýrobných organizácií, ako aj pre širokú verejnosť. manažérstva údržby

 

 

Riadenie údržby

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie s oddelením pre riadenie údržby technických zariadení zabezpečuje pre prax nasledovné úlohy:

 • posúdenie rizík strojno – technických zariadení  za účelom zistenia skutkového stavu zariadení predovšetkým VTZ aplikáciou RCM, RBI v petrochemických, chemických a vybraných prevádzkach,
 • konzultácie a prípravu implementácie TPM,
 • návrh stratégie údržby na základe identifikácie stavov zariadení. Identifikácia sa vykonáva štandardnými metódami pre posudzovanie rizík (aj kvantitatívnymi v prípade RBI):
  • analýza kritických zariadení (A,B,C),
  • aplikácia FMEA/FMECA metód,
  • výstupy vo forme stratégií a typov údržby pre analyzované zariadenia,
  • benchmarking (KPI) a audity v údržbe.

Vzdelávacie kurzy:
Školenia zamerané na požiadavky údržby koncepcie RCM, RCM Cost, TPM a RBI.

 

 

Technická diagnostika –vibračná diagnostika

Vypracovanie funkčného modelu prediktívnej údržby, špecifikácia väzby s ostatnými procesmi tak, aby celková diagnostika zariadení plnila svoju funkciu kvalitne, ekonomicky a bezpečne. Meranie a analýza strojov a stojných zariadení, vyhodnotenie technického stavu. Vyhodnocovanie stavu, odporučenia a návrhy na opravu.

 1. Návrh rozdelenia strojných zariadení podľa dôležitosti v podmienkach prevádzky – analýza kritickosti zariadení.
 2. Návrh časových intervalov pre vykonávanie merania a analýzu vibrácií.
 3. Zosúladenie vyhodnocovacích tabuliek pre meranie a analýzu vibrácií na základe STN ISO 10816.
 4. Návrh vibrodiagnostických postupov a evidencií hodnôt pri kontrolách a ich vyhodnocovanie pri rešpektovaní všetkých požiadaviek STN ISO 10816.
 5. Návrh  analýzy  pomalobežných  strojov  s  otáčkami   od 0,1 do 600 min-1.

 

Referencie:

2008, 9 – Slovnaft (TUV Rheiland) Implementácia RCMCost a RBI
2005-2008, SPP distribúcia: Model PIMS
2008:  eustream, Implementácia RCM , Vývoj štruktúry KPI
2010, Ford Getrag:  Implementácia TPM
2006 – 2010, USS:  ZPH

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.