Laboratória katedry

Zodp. osoba: Ing. Juraj Glatz, PhD.


Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok


Výskumno-vývojové laboratórium je zamerané na analýzy a vývoj bezpečnosti technických systémov. Laboratórium bolo vybudované s cieľom rozšíriť povedomie študentov o nástrojoch posudzovania rizík a experimentálnych metódach umožňujúcich výber vhodných opatrení. Požiadavky európskej legislatívy vyžadujú zmeny v aplikovaní bezpečnostných zariadení pri návrhu stroja ako aj pri vývoji požiadaviek na jeho prevádzku (Industry 4.0). Prediktívna údržba, meranie vibrácií, teploty, elektromagnetických polí a rozbory olejov sú dôležitým nástrojom pre posúdenie spoľahlivosť a integrovanej bezpečnosti.


Vybavenie laboratória umožňuje analyzovať a predikovať zostatkovú úroveň životnosti stroja, účinnosť a efektívnosť implementovaných bezpečnostných zariadení. Študenti, využitím experimentálnych meraní a zariadení umožňujúcich simulovať rôzne prevádzkové podmienky a s tým súvisiace riziká, rozvíjajú schopnosti technického myslenia a hľadania súvislostí, ako aj tvorivého myslenia pri riešení vedeckých a technických problémov.

 

image1 image2 1 image3
 image4  image5  

 

Zameranie laboratória


Laboratórium je zamerané na využitie a vývoj metód analýzy a hodnotenia rizík strojových zariadení a simulácie vplyvov prevádzkových podmienok. Umožňuje analýzy rotorových a absolútnych vibrácií, kvality olejov a elektromagnetických polí. Termografická diagnostika je súčasťou multikriteriálneho rozhodovania pri predikcii zostatkovej životnosti analyzovaných strojov.
Základom výberu vhodných nástrojov technickej diagnostiky a bezpečnosti je posúdenie rizík. Študenti v rámci experimentu musia zvládnuť metódy posúdenia rizík vyplývajúce z nebezpečných vlastností stroja (podľa ISO EN 12100) a aplikovať návrhy na jeho bezpečnú prevádzku (ISO EN 13849-1) a spôsob údržby.

 

Ciele laboratória


Medzi hlavné ciele laboratória BATD je možné zahrnúť:
1. Prehĺbiť teoretické znalosti o právnom rámci a požiadavkách na bezpečnosť strojov.
2. Oboznámiť študentov zo základnými metódami pre posúdenie rizík a prehĺbiť zručnosť pri ich aplikovaní.
3. Rozvíjať multikriteriálne metódy prediktívnej údržby a ich hodnotenie ako súčasť trendov Industry 4.0.
4. Rozvíjať overovanie (validáciu) a skúmanie efektívnosti a účinnosti aplikovaných bezpečnostných zariadení na strojoch.
5. Zamerať sa na experimentálne merania vzťahu človek – kolaboratívny robot, za účelom zvyšovania bezpečnosti pri styku robota s človekom pri zohľadnení autonómnych a špecifických požiadaviek praxe.

 

image14 image8  image7       
image6 image10

 

Prístrojové vybavenie laboratória


• Easy-LASER D525 B - obsahuje všetky programy a funkcie pre ustavovanie rotačných a všetky programy potrebné pre geometrická merania.
• trojzložkový magnetometer VEMA-041 s príslušenstvom – je určený pre vektorové merania a osciloskopické zobrazenia vývoja magnetickej indukcie stacionárneho a nízkofrekvenčného poľa, pre tvorbu a záznam súborov časových a priestorových meraní, ako aj analýzu v časovej, frekvenčnej a priestorovej oblasti. Prístroj umožňuje merať súčasne tri, užívateľom definované zložky vektora magnetickej indukcie,
• stend na meranie vibrácií ROTOR KIT - umožňuje simulovať vznik vibrácií na rotujúcom stroji,
• termovízna kamera FLIR i40 a T620 - sú určené pre meranie v energetike a priemysle. Je to plne prenosná kamera, ktorá vďaka svojej malej hmotnosti a ergonómii, umožňuje operátorovi uskutočňovať dlhodobé merania v teréne, bez toho, aby operátora zvlášť zaťažovala,
• prístroj Adash A4400 VA4 Pro – systém na meranie vibrácií, obsahuje základné moduly analyzátora, datakolektora a rekordéra meracích signálov,
• hhb Electronic DT2,
• mikroskop BX 51,
• merací prístroj VIBRIO II A4900,
• ultrazvukový hrúbkometer,
• merací prístroj FERROGRAF REO1,
• analyzátor TESTO 330-2LL,
• prenosné olejové laboratórium M-2,
• laboratórny stend na meranie vibrácií,
• dron Phantom DJI-F 300,
• laserový diaľkometer Leica Distro 08,
• trojosový diaľkometer,
• jednoosí akcelerometer,
• anemometer EX 45158,
• prístroj pre zosovanie rotačných sústav strojov EASY LASER,
• merací prístroj UNIMER.

 

Softvérové vybavenie laboratória


• softvér DDS 2016 PRO,
• Data analysis, display and synchrozation module,
• bezpečnostno – technický softvér BTS,
• Hazard and risk assessment models,
• softvér RCM+.

 

Vyučované predmety


• Bezpečnosť technických systémov,
• Kvalita a bezpečnosť,
• Prevencia proti požiarom,
• Údržba a technická diagnostika,
• Nástroje riadenia bezpečnosti,
• Ochrana pred výbuchom a požiarmi,
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
• Manažérstvo rizík,
• Bezpečné pracovné prostredie,
• Nebezpečné látky a ochrana pred požiarom,
• Spoľahlivosť technických systémov,
• Metódy posudzovania rizík,
• Krízové manažérstvo,
• Základy objemového modelovania strojových zariadení,
• Bezpečnosť práce pri pracovných činnostiach,
• Bezpečnosť pri konštruovaní technických systémov,
• Riadenie údržby a technická diagnostika,
• Závažné priemyselné havárie.

 

 

 

 

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.