Laboratória katedry

Zodp. osoba: Ing. Daniela Onofrejová, PhD.


Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jedným zo základných aspektov rozvíjajúcej sa spoločnosti. Nové technológie a meniace sa pracovné podmienky vytvárajú novovznikajúce riziká ovplyvňujúce fyzickú a psychickú záťaž. Medzi základné faktory, ktoré ovplyvňujú pracovné prostredie, je možné zaradiť: hluk na pracovisku, fyzická záťaž (nevhodné pracovné pozície, práca s bremenami), mikroklimatické podmienky (teplota, vlhkosť), prašnosť prostredia a iné.


Laboratórium ESLA ja zamerané na ergonomickú analýzu pracovného prostredia, ako je meranie hluku, prašnosti, teploty, vlhkosti, ako aj samotnú fyzickú záťaž pomocou systému CAPTIV a softvéru Tecnomatix Jack, vrátane merania EKG, tepovej frekvencie, energetického výdaja. Študenti, využitím experimentálnych meraní faktorov pracovného prostredia môžu simulovať rôzne prevádzkové podmienky a súvisiace riziká (hluk, vibrácie, záťaž podporno-pohybovej sústavy), rozvíjajú schopnosti technického myslenia a hľadania súvislostí, ako aj tvorivého myslenia pri riešení vedeckých a technických problémov.

 

image1 image2
 image3  image4

 

 

Zameranie laboratória


Laboratórium je zamerané na hodnotenie faktorov pracovného prostredia, vývoj metód merania a analýzy najmä fyzickej záťaže. Experimentálne merania slúžia na posúdenie faktorov súvisiacich s pracovným prostredím, záťažou podporno-pohybovej sústavy pri vykonávaní pracovných činností na strojových zariadeniach s dôrazom na ochranu zdravia človeka. Súčasťou experimentov je aj overenie nových pracovných prostriedkov, tzv. exoskeletov, aplikovaných najmä v automobilovej výrobe. Vývoj exoskeletov je zameraný na uľahčenie manipulácie s bremenami, podporu končatiny pri manipulácii s rukami nad hlavou, zmiernenie vibrácií z ručných nástrojov a pod.


Študenti v rámci analýz môžu hodnotiť pôsobenie dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia pri vykonávaní pracovných činností s cieľom odhadnúť ich vplyv na výskyt chorôb z povolania (napr. syndróm preťažovania, syndróm karpálneho tunela, ochorenia pohybového aparátu, poúrazový stres a pod.).


Meranie viacerých biologických signálov pomocou rôznych typov senzorov výrazne zlepšuje presnosť odhadov parametrov fyzickej aktivity, na rozdiel od merania iba jedného signálu. Experimentálne skúmanie zložitejších pracovných činností je možné realizovať multimodálnymi senzormi merajúcimi energetický výdaj, intenzitu, frekvenciu, spánok trvanie, počet krokov, vzdialenosť a rýchlosť. Na dokončenie takéhoto komplexného zberu údajov sa do testovacej metodiky zaradil systém Actigraph ActiLife z dôvodu zaznamenávania, spracovania a vyhodnocovania údajov vrátane doby nosenia, výdaja energie, rýchlosti metabolizmu a sklonomeru.


Pomocou softvéru Tecnomatix Jack si môžu študenti osvojiť metódy pre predbežný odhad ergonomického rizika danej pracovnej činnosti modelovaním fyzického prostredia.

 

Ciele laboratória


Jedným z hlavných cieľov ESLA je vychovať budúcu generáciu, schopnú posúdiť ergonomické riziká, a zvoliť také opatrenia aby ich riadenie v praxi bolo efektívne a účinné. Medzi ďalšie ciele ESLA je možné zaradiť:
1. Prehĺbiť teoretické znalosti o vplyvoch pracovného prostredia na zdravie človeka.
2. Oboznámiť študentov so základnými požiadavkami (legislatívou) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prehĺbiť zručnosti pri aplikácií metód na analýzu a hodnotenie rizík.
3. Rozvíjať schopnosti analyzovať a hodnotiť kvalitatívne a najmä kvantitatívne fyzickú záťaž pri vykonávaní špecifických pracovných činností.
4. Zamerať sa na experimentálne merania súvisiace s nízkofrekvenčným hlukom a jeho pôsobením na zdravie človeka.
5. Rozvíjať merania a analýzy súvisiace s ohrozením podporno-pohybovej sústavy a hodnotiť účinnosť a efektívnosť dostupných exoskeletov.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 

Akustický merač – hlukomer 2250-B - je ručný analyzátor zvuku štvrtej generácie od spoločnosti Brüel & Kjær použiteľný pri vykonávaní meraní v oblasti environmentálneho a priemyselného hluku alebo hluku na pracoviskách. Analyzátor obsahuje sadu softvérových modulov pre frekvenčnú analýzu a časový záznam.

bezdrôtové T-Sens pohybové IMU senzory, bezdrôtové T-Sens povrchové EMG senzory,
smarthodinky Actigraph Actilife,
EKG OMRON HCG-801,
hlukový dozimeter,
digitálna kamera GoPro HEro3+.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 

- bezdrôtový multisenzorický ergonomický systém CAPTIV,
- ergonomický softvér pre modelovanie pracoviska Tecnomatix Jack.

 

Vyučované predmety

 

• Úvod do ergonómie,
• Nástroje riadenia bezpečnosti,
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
• Systém manažérstva BOZP,
• Bezpečné pracovné prostredie,
• Metódy posudzovania rizík,
• Krízové manažérstvo,
• Kvalita v automobilovej výrobe,
• Bezpečnosť práce pri pracovných činnostiach.

 

 

 

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.