Úvod

hp

História katedry 

 

Katedra Bezpečnosti a kvality produkcie (KBaKP) bola schválená Akademickým senátom SjF TU v roku 2000 a bola konštituovaná 1. Septembra 2001, rozhodnutím dekana fakulty. Iniciátorom vzniku katedry bol Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., ktorý sa súčasne stal aj prvým vedúcim pracoviska.

Zameranie študijných programov na katedre reflektovalo na rozvoj priemyslu a spoločnosti. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sa vstupom Slovenskej republiky do EÚ stali hybným motorom konkurencieschopnosti organizácie. Bezpečnosť strojových zariadení je v súčasnosti základným predpokladom zvyšovania produktivity a dlhodobej prosperity organizácie. Kvalita produkcie je kritériom pre udržanie si dobrých vzťahov so zákazníkmi v globálnom trhovom prostredí.

Spolupráca s praxou, najmä v hutníckom, plynárenskom, petrochemickom, strojárskom a automobilovom priemysle, vyústila do tzv. „dopytovo“ orientovaných predmetov zakomponovaných do učebných osnov ako napr. riadenie údržby, manažérstvo rizík, technická diagnostika, riadenie procesov, prevencia závažných priemyselných havárií a pod.

Cieľom Katedry bezpečnosti a kvality produkcie je byť dlhodobo spoľahlivým partnerom v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácii a poradenstva v podmienkach Európskeho výskumného a vysokoškolského priestoru.

Jej snahou je, aby výsledky jej aktivít boli prínosom nielen pre partnerov z priemyselnej praxe ale podporovali najmä uplatniteľnosť absolventov fakulty v Slovenskej republike a v zahraničí.

                                                                      

MOŽNOSŤ UVEREJNENIA PRÍSPEVKOV v ČASOPISE Sustainibility.

 Holistic approach in Management Systems

                                                                       

ATP Journal - Rozhovory na diaľku s Vierou Peťkovou nielen o diagnostike a údržbe v priemysle

                                                                      

ÚČASŤ ŠTUDENTOV KBAKP NA Technickej konferencii Next generation organizovanej UNMS s názvom "STN v službách kybernetiky a robotiky", ktorá sa konala dňa 28. - 29.11.2023.

 Konferencia TK UNMS

Študenti vnímajú účasť na podobných aktivitách ako podnet pre ich rozvoj a osobnostný rast v ich kariérnom napredovaní. Svoje názory vyjadrili svojimi názormi v zhodnotení.

                                                                       

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.