Riešené projekty
 • VEGA 2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov. Projekt riešený v spolupráci so SAV.
  Duration of the project: od 01.01.2019 do 31.12.2022.
  Zodpovedný riešiteľ za TUKE: prof.Ing. Emil Evin,CSc.

 

Riešené projekty

 

 • APVV -0273-12 Podpora inovácií komponentov karosérií z prístrihov oceľových plechov zameraných na bezpečnosť, ekológiu a znižovanie hmotnosti.
  Doba riešenia projektu: od 01.10.1013 do 31.03.2017.
  Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Emil Evin,CSc.

   

 • VEGA 2/0113/16 Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre automobilový priemysel.
  Doba riešenia projektu: od 01.01.1016 do 31.12.2018.
  Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Emil Evin,CSc.

 

 

 • VEGA 1/0824/12 Štúdium tribologických aspektov lisovateľnosti povrchovo-upravených plechov a prístrihov na mieru.
  Doba riešenia projektu: od 1.1.1012 do 31.12.2015.
  Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Emil Evin,CSc.

 

 • Návrh standu pre predikciu charakteristík bezpečnosti tenkostenných ultraľahkých komponentov automobilov.
  Doba riešenia projektu: od 1.9.1015 do 31.05.2016,
  Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Emil Evin,CSc.

 

Projekty podporované EU

 

 • OPVaV-2o1o/2.2/o6-SORO.ITMS - 2622022015s; "Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách";EU - OP Výskum a vývoj 2620002; Suma získaných finančných prostriedkov: 6 081 o6o,o6Eur; Rok schválenia projektu: 2010; vedúci aktivity projektu za SjF: prof. Ing. Milan Kováč, DrSc., doba riešenia projektu: 01.09.2011-31.12.2014

 

 • 7RP PEOPLE-2010-IRSES/269177 - Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Zodpovedný riešite!': prof. Ing. František Greškovič, CSc., doba riešenia: 01.04.2011-01.04.2015