Garantované študijné programy

Katedra garantuje študijný program v odbore Automobilová výroba.

 

Garantované študijné programy v odbore AUTOMOBILOVÁ VÝROBA

 

Bakalársky študijný program - 1.stupeň

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu získa schopnosť:

 

  • získa schopnosť tvorivo riešiť úlohy zamerané na inovačné návrhy technológií,
  • bude schopný projektovať varianty výrobných pracovísk a prevádzok,
  • bude schopný riešiť koncepciu prepojenia materiálových a informačných tokov vo výrobnom systéme,
  • bude vedieť aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení výroby a v skúšobníctve,
  • bude riešiť špecifiká vývoja automobilov a ich komponentov, ich výroby, riadenia dodávateľských sietí, skúšobníctva a prevádzky.

 

Uplatnenie absolventa

 

Absolventi študijného programu sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a náradia, pracovníci v útvaroch CAx technológií, špecialisti pre skúšobne, prevádzku a údržbu, ďalej najmä v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, pri vývoji komponentov, riadení výroby v servise automobilov a iných činnostiach súvisiacich s automobilizmom. Uplatnenie môžu nájsť aj v riadiacich útvaroch nižšieho stupňa, technických útvaroch prevádzok a závodov, môžu byť aj členmi manažmentov jednotiek väčších organizácií.

 

Inžiniersky študijný program - 2.stupeň


Absolvent inžinierskeho študijného programu získa schopnosť:

 

 • riešiť zložité problémy z oblasti výpočtov, navrhovania a overovania konštrukcií s využitím moderných numerických, experimentálnych a simulačných metód , vrátane informačných technológií
 • analyzovať a porozumieť konštrukčným, technologickým a organizačným procesom v strojárstve so špecializáciou na automobilový priemysel,
 • špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované inovačné riešenia v tvorbe, výrobe a prevádzke automobilovej techniky,
 • riadiť procesy zmien výrobkov, technológií a riadenia z pohľadu globalizácie, skracovania inovačných cyklov, vývoja techniky a rastúcich požiadaviek na produktivitu, kvalitu a ekonomiku výrob ,
 • pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení výrobných systémov spolu s testovaním a tvorbou dokumentácie, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie,
 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne s kontinuálnym samovzdelavaním.

 

Uplatnenie absolventa

 

Absolventi majú uplatnenie v širokom spektre profesií automobilovej výrobe, vo výskumne vývojových centrách automobiliek a dodávateľov agregátov a komponentov, v útvaroch prípravy výroby a ako projektanti výrobných procesov a systémov. Pracujú ako výrobní inžinieri schopní zabezpečovať kvalitu a efektívnosť výroby a jej kontinuálne inovácie. Študijný program Automobilová výroba je určený na prípravu inžinierov strojárskeho zamerania pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov a riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolvent má znalosti a spôsobilosť ich použitia z oblastí technológií výroby komponentov, montáže agregátov a automobilov a ich skúšania, výrobnej techniky, štruktúry výrobných pracovísk, logistiky a organizácie dodávateľských reťazcov automobilového priemyslu. Obsahová náplň programu je realizovaná prostredníctvom výučby tak, aby boli poskytnuté teoretické, výskumné, odborné a praktické poznatky v celom inovačných trendov automobilovej výroby. Absolventi majú znalosti na tvorbu nových a inovovaných výrobkov najmä techník počítačom podporovaného dizajnu a konštruovania, virtuálnej reality, tvorby prototypov a ich testovania. Ovládajú metódy štíhlej a agilnej výroby a implementácie vysokých technológií. Súčasťou profilu absolventa je aj znalosť cudzieho jazyka a primerané vedomosti z ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky a bezpečnosti. Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní pracovať v tíme s ostatnými profesiami participujúcimi na zabezpečení výroby (marketing, servisné služby, logistika, atď.).


Doktorandský študijný program - 3.stupeň

 

Absolventi 2. stupňa študijného programu Automobilová výroba majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom odbore „Strojárke technológie a materiály“.

 


V rámci voľnočasovej aktivity sa môžu študenti 1. 2. a 3. stupňa zapojiť do stavby automobilu v rámci projektu „Car for future“.