Poslanie katedry

Výchova a vzdelávanie poslucháčov so zameraním na prípravu odborníkov pre pozície projektový manažér, konštruktér prípravkov a výrobkov, procesný inžinier a skúšobný inžinier v automobilovom priemysle. Absolvent získa poznatky z oblasti riadenia výroby automobilov (ekonomiky a manažmentu výrobu, manažmentu kvality a logistiky v automobilovom priemysle).


Výskum je zameraný do oblasti stavby ultra ľahkých automobilov využívajúcich alternatívne zdroje energie, vývoja a aplikácií nových progresívnych kovových, polymymérnych a kompozitných materiálov, modelovanie a simulácia technologických procesov výroby a montáže komponentov automobilov a ich testovania.


Riešenie projektov je zamerané na implementáciu technik reverzného a simultánneho inžinierstva pri vývoji automobilových komponentov a ich testovaní.