Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov študijného programu AUTOMOBILOVÁ VÝROBA

 

Absolventi bakalárskeho študijného programu automobilová výroba sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a náradia, pracovníci v útvaroch CAx technológií, špecialisti pre skúšobne, prevádzku a údržbu, ďalej najmä v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, pri vývoji komponentov, riadení výroby v servise automobilov a iných činnostiach súvisiacich s automobilizmom. Uplatnenie môžu nájsť aj v riadiacich útvaroch nižšieho stupňa, technických útvaroch prevádzok a závodov, môžu byť aj členmi manažmentov jednotiek väčších organizácií.

 

Absolventi inžinierskeho študijného programu automobilová výroba majú uplatnenie v širokom spektre profesií automobilovej výrobe, vo výskumne vývojových centrách automobiliek a dodávateľov agregátov a komponentov, v útvaroch prípravy výroby a ako projektanti výrobných procesov a systémov. Pracujú ako výrobní inžinieri schopní zabezpečovať kvalitu a efektívnosť výroby a jej kontinuálne inovácie. Študijný program Automobilová výroba je určený na prípravu inžinierov strojárskeho zamerania pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov a riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolvent má znalosti a spôsobilosť ich použitia z oblastí technológií výroby komponentov, montáže agregátov a automobilov a ich skúšania, výrobnej techniky, štruktúry výrobných pracovísk, logistiky a organizácie dodávateľských reťazcov automobilového priemyslu. Obsahová náplň programu je realizovaná prostredníctvom výučby tak, aby boli poskytnuté teoretické, výskumné, odborné a praktické poznatky v celom inovačných trendov automobilovej výroby. Absolventi majú znalosti na tvorbu nových a inovovaných výrobkov najmä techník počítačom podporovaného dizajnu a konštruovania, virtuálnej reality, tvorby prototypov a ich testovania. Ovládajú metódy štíhlej a agilnej výroby a implementácie vysokých technológií. Súčasťou profilu absolventa je aj znalosť cudzieho jazyka a primerané vedomosti z ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky a bezpečnosti. Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní pracovať v tíme s ostatnými profesiami participujúcimi na zabezpečení výroby (marketing, servisné služby, logistika, atď.).