Katedra

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Dňa 28.februára 2024 v čase od 13:30 do 15:00 sa v posluchárni 26, uskutoční prednáška pre všetkých študentov SjF TUKE v III.ročníku Bc. štúdia a v I. a II. ročníku Ing. štúdia, ktorú si pripravili zástupcovia spoločnosti Magna PT.

Prednáška Magna

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) dnes vo svojej publikácii: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-sk-A4.pdf informovala širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry.

V tejto súvislosti bola pripravená v roku 2023 publikácia, ktorou je prezentovaný výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2017 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

Projekt APVV-17-0258 Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii produkčných tokov uvedený v predmetnej publikácii na strane 40, v sekcii Technické vedy, ktorého zodpovedným riešiteľom bol prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., bol riešený na našom pracovisku Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE.

Snímka obrazovky 2023 12 12 093254

 

Narodil sa 30.6. 1952 v Košiciach. Základnú školu absolvoval roku 1967. Nastúpil na Strednú priemyselnú školu strojnícku, ktorú roku 1971 úspešne ukončil maturitou.

Svoj vzťah k technike a technickým vedám ďalej rozvíjal ako študent na VŠT v Košiciach, ktorú roku 1976 štátnou záverečnou skúškou ukončil v odbore strojárske

technológie – obrábanie a montáž.

 

Jeho prvým zamestnaním po absolvovaní vysokej školy bol výskumný ústav VUKOV Prešov, kde dva roky pracoval na pozícii výskumno-vývojového pracovníka.
Úzka vedecko-výskumná prepojenosť výskumného ústavu VUKOV a VŠT v Košiciach prispeli k jeho rozhodnutiu, že roku 1978 nastúpil na VŠT SjF v Košiciach

najprv ako asistent, neskôr ako odborný asistent.

 

Vedeckú hodnosť CSc. obhájil roku 1982 v odbore strojárske technológie a o dva roky bol menovaný za docenta. Habilitovaným docentom sa stal roku 1997

v odbore Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Za profesora bol prezidentom menovaný roku 2001 v odbore automatizácia a riadenie.

 

Jeho náhle zdravotne problémy zapríčinili, že roku 2017 pracovný pomer na TU v Košiciach ukončil.

 

Prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. počas pôsobenia na Technickej univerzite prešiel funkciami od vedúceho oddelenia až po riaditeľa ústavu „Manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva“.

Bol predsedom odborovej komisie doktorandského štúdia v ŠP priemyselné inžinierstvo, členom vedeckej rady SjF TU v Košiciach, členom vedeckých výborov domácich i medzinárodných

konferencií. Spolupracoval so slovenskými a zahraničnými spoločnosťami v oblasti projektovania inovácií automobilového a elektrotechnického priemyslu.
Počas svojho pedagogického pôsobenia na SjF vychoval množstvo doktorandov a bol vedúci desiatok záverečných študentských prác. Jeho vedecká orientácia súvisela s oblasťou
projektovania strojárskych výrobných procesov a systémov, projektového riadenia, riadenia
inovácií a reinžinieringových programov, hybridnej a automatizovanej montáže,
automatizácie projektových činnosti, organizácie, riadenia a prevádzky výroby. Patril ku
priekopníkom „Košickej školy projektovania“. V tejto oblasti je autorom a spoluautorom
množstva vedeckých publikačných výstupov a monografií s bohatou citačnou odozvou.
Bol členom kolektívov ocenených 2 zlatými medailami a 2 čestnými uznaniami na výstavách
ROBOT a MONTEX Brno v rokoch 1984, 1986, 1988, firemné ocenenia ZŤS Bardejov, Vukov
Prešov, ZŤS Košice.

 

Pána profesora sme vnímali ako človeka s veľkým srdcom, skromného, ale priateľského ku
kolegom a študentom. Bol vždy ochotný pomôcť každému.
Bol skvelým pedagógom a i študenti, ktorých za svojho pôsobenia na katedre učil a viedol,
budú na neho určite radi a s vďačnosťou spomínať.
Mali sme ho radi nielen pre jeho bezprostrednú povahu, priateľskosť, zmysel pre humor, no
najmä pre jeho múdrosť, odborný rozhľad a snahu pomáhať druhým.
Pre akademickú obec je to významná strata.
Je nám cťou, že sme s pánom profesorom mohli na našej katedre spolupracovať.
Mimoriadne si vážime prácu, ktorú pre katedru, fakultu a univerzitu vykonal.
Budeme na neho spomínať ako na vzácneho kolegu, pedagóga a priateľa.
Bude chýbať všetkým, ale zároveň sme presvedčení, že ostane v našich srdciach
a spomienkach.

 

Česť jeho pamiatke

 

 

Kolektív KPaDI SjF TUKE

   Parte Kováč

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

My o ústave

IMG 5584

Otvorenie nového ústavu na Strojníckej fakulte


V článku publikovanom na portáli http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu autor prináša informácie o slávnostnom otvorení nového Ústavu Manažmentu, Priemyselného a digitálneho inžinierstva dňa 20.12.2016 a jeho poslaní.

Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

 

Košice, 20. február 2020   Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti  zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

 

Celý článok

 

test bed

 

Ďalšie články na túto tému

 

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.