Department

upraveny pi en

upraveny PI Ing. 2 en

There is no translation available.

Dňa 28.februára 2024 v čase od 13:30 do 15:00 sa v posluchárni 26, uskutoční prednáška pre všetkých študentov SjF TUKE v III.ročníku Bc. štúdia a v I. a II. ročníku Ing. štúdia, ktorú si pripravili zástupcovia spoločnosti Magna PT.

Prednáška Magna

There is no translation available.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) dnes vo svojej publikácii: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-sk-A4.pdf informovala širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry.

V tejto súvislosti bola pripravená v roku 2023 publikácia, ktorou je prezentovaný výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2017 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

Projekt APVV-17-0258 Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii produkčných tokov uvedený v predmetnej publikácii na strane 40, v sekcii Technické vedy, ktorého zodpovedným riešiteľom bol prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., bol riešený na našom pracovisku Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE.

There is no translation available.

Snímka obrazovky 2023 12 12 093254

 

Narodil sa 30.6. 1952 v Košiciach. Základnú školu absolvoval roku 1967. Nastúpil na Strednú priemyselnú školu strojnícku, ktorú roku 1971 úspešne ukončil maturitou.

Svoj vzťah k technike a technickým vedám ďalej rozvíjal ako študent na VŠT v Košiciach, ktorú roku 1976 štátnou záverečnou skúškou ukončil v odbore strojárske

technológie – obrábanie a montáž.

 

Jeho prvým zamestnaním po absolvovaní vysokej školy bol výskumný ústav VUKOV Prešov, kde dva roky pracoval na pozícii výskumno-vývojového pracovníka.
Úzka vedecko-výskumná prepojenosť výskumného ústavu VUKOV a VŠT v Košiciach prispeli k jeho rozhodnutiu, že roku 1978 nastúpil na VŠT SjF v Košiciach

najprv ako asistent, neskôr ako odborný asistent.

 

Vedeckú hodnosť CSc. obhájil roku 1982 v odbore strojárske technológie a o dva roky bol menovaný za docenta. Habilitovaným docentom sa stal roku 1997

v odbore Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Za profesora bol prezidentom menovaný roku 2001 v odbore automatizácia a riadenie.

 

Jeho náhle zdravotne problémy zapríčinili, že roku 2017 pracovný pomer na TU v Košiciach ukončil.

 

Prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. počas pôsobenia na Technickej univerzite prešiel funkciami od vedúceho oddelenia až po riaditeľa ústavu „Manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva“.

Bol predsedom odborovej komisie doktorandského štúdia v ŠP priemyselné inžinierstvo, členom vedeckej rady SjF TU v Košiciach, členom vedeckých výborov domácich i medzinárodných

konferencií. Spolupracoval so slovenskými a zahraničnými spoločnosťami v oblasti projektovania inovácií automobilového a elektrotechnického priemyslu.
Počas svojho pedagogického pôsobenia na SjF vychoval množstvo doktorandov a bol vedúci desiatok záverečných študentských prác. Jeho vedecká orientácia súvisela s oblasťou
projektovania strojárskych výrobných procesov a systémov, projektového riadenia, riadenia
inovácií a reinžinieringových programov, hybridnej a automatizovanej montáže,
automatizácie projektových činnosti, organizácie, riadenia a prevádzky výroby. Patril ku
priekopníkom „Košickej školy projektovania“. V tejto oblasti je autorom a spoluautorom
množstva vedeckých publikačných výstupov a monografií s bohatou citačnou odozvou.
Bol členom kolektívov ocenených 2 zlatými medailami a 2 čestnými uznaniami na výstavách
ROBOT a MONTEX Brno v rokoch 1984, 1986, 1988, firemné ocenenia ZŤS Bardejov, Vukov
Prešov, ZŤS Košice.

 

Pána profesora sme vnímali ako človeka s veľkým srdcom, skromného, ale priateľského ku
kolegom a študentom. Bol vždy ochotný pomôcť každému.
Bol skvelým pedagógom a i študenti, ktorých za svojho pôsobenia na katedre učil a viedol,
budú na neho určite radi a s vďačnosťou spomínať.
Mali sme ho radi nielen pre jeho bezprostrednú povahu, priateľskosť, zmysel pre humor, no
najmä pre jeho múdrosť, odborný rozhľad a snahu pomáhať druhým.
Pre akademickú obec je to významná strata.
Je nám cťou, že sme s pánom profesorom mohli na našej katedre spolupracovať.
Mimoriadne si vážime prácu, ktorú pre katedru, fakultu a univerzitu vykonal.
Budeme na neho spomínať ako na vzácneho kolegu, pedagóga a priateľa.
Bude chýbať všetkým, ale zároveň sme presvedčení, že ostane v našich srdciach
a spomienkach.

 

Česť jeho pamiatke

 

 

Kolektív KPaDI SjF TUKE

There is no translation available.

   Parte Kováč

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

We, about the institute

Opening of a new institute at the Faculty of Mechanical Engineering

 

IMG 5584In an article published on the portal http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu, the author brings information about the grand opening of the new Institute of Management, Industrial and Digital Engineering on 20 December 2016 and its mission.

Slovakia has the first testbed focused on Industry 4.0

 

Košice, 20 February 2020   SOVA Digital, in cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Košice (TU KE), put into operation the first Slovak testbed focused on Industry 4.0 technologies and processes and digital transformation of industrial enterprises. TestBed 4.0 was inaugurated on February 20, 2020 with the participation of representatives of the Ministry of Economy, university management, industrial organizations and personalities of Slovak industry. The workplace will be used to test business solutions and to educate students and researchers at the university. It will create a space for networking experts from practice with technology companies and universities, and support research and development of applications for industry.

 

Full article

 

test bed

 

More articles on this topic

 

mapa sjf

Our address:                             Working time:                                            Mon - Fri: 8:00 - 16:00          

Faculty of Mechanical Engineering                        

Department of Industrial and Digital Engineering

Park Komenského 9

042 00 Košice

Slovakia                                                                      

For students

In this section you will find a link to interesting offers published on the website of the Technical University in Košice for students.

MAIS portal

When looking for a syllabus of study subjects, it is advantageous to know a web link to the MAIS portal maisportal.tuke.sk/portal/.