Aktuality

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Dňa 28.februára 2024 v čase od 13:30 do 15:00 sa v posluchárni 26, uskutoční prednáška pre všetkých študentov SjF TUKE v III.ročníku Bc. štúdia a v I. a II. ročníku Ing. štúdia, ktorú si pripravili zástupcovia spoločnosti Magna PT.

Prednáška Magna

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) dnes vo svojej publikácii: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-sk-A4.pdf informovala širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry.

V tejto súvislosti bola pripravená v roku 2023 publikácia, ktorou je prezentovaný výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2017 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

Projekt APVV-17-0258 Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii produkčných tokov uvedený v predmetnej publikácii na strane 40, v sekcii Technické vedy, ktorého zodpovedným riešiteľom bol prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., bol riešený na našom pracovisku Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE.

Snímka obrazovky 2023 12 12 093254

 

Narodil sa 30.6. 1952 v Košiciach. Základnú školu absolvoval roku 1967. Nastúpil na Strednú priemyselnú školu strojnícku, ktorú roku 1971 úspešne ukončil maturitou.

Svoj vzťah k technike a technickým vedám ďalej rozvíjal ako študent na VŠT v Košiciach, ktorú roku 1976 štátnou záverečnou skúškou ukončil v odbore strojárske

technológie – obrábanie a montáž.

 

Jeho prvým zamestnaním po absolvovaní vysokej školy bol výskumný ústav VUKOV Prešov, kde dva roky pracoval na pozícii výskumno-vývojového pracovníka.
Úzka vedecko-výskumná prepojenosť výskumného ústavu VUKOV a VŠT v Košiciach prispeli k jeho rozhodnutiu, že roku 1978 nastúpil na VŠT SjF v Košiciach

najprv ako asistent, neskôr ako odborný asistent.

 

Vedeckú hodnosť CSc. obhájil roku 1982 v odbore strojárske technológie a o dva roky bol menovaný za docenta. Habilitovaným docentom sa stal roku 1997

v odbore Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Za profesora bol prezidentom menovaný roku 2001 v odbore automatizácia a riadenie.

 

Jeho náhle zdravotne problémy zapríčinili, že roku 2017 pracovný pomer na TU v Košiciach ukončil.

 

Prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. počas pôsobenia na Technickej univerzite prešiel funkciami od vedúceho oddelenia až po riaditeľa ústavu „Manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva“.

Bol predsedom odborovej komisie doktorandského štúdia v ŠP priemyselné inžinierstvo, členom vedeckej rady SjF TU v Košiciach, členom vedeckých výborov domácich i medzinárodných

konferencií. Spolupracoval so slovenskými a zahraničnými spoločnosťami v oblasti projektovania inovácií automobilového a elektrotechnického priemyslu.
Počas svojho pedagogického pôsobenia na SjF vychoval množstvo doktorandov a bol vedúci desiatok záverečných študentských prác. Jeho vedecká orientácia súvisela s oblasťou
projektovania strojárskych výrobných procesov a systémov, projektového riadenia, riadenia
inovácií a reinžinieringových programov, hybridnej a automatizovanej montáže,
automatizácie projektových činnosti, organizácie, riadenia a prevádzky výroby. Patril ku
priekopníkom „Košickej školy projektovania“. V tejto oblasti je autorom a spoluautorom
množstva vedeckých publikačných výstupov a monografií s bohatou citačnou odozvou.
Bol členom kolektívov ocenených 2 zlatými medailami a 2 čestnými uznaniami na výstavách
ROBOT a MONTEX Brno v rokoch 1984, 1986, 1988, firemné ocenenia ZŤS Bardejov, Vukov
Prešov, ZŤS Košice.

 

Pána profesora sme vnímali ako človeka s veľkým srdcom, skromného, ale priateľského ku
kolegom a študentom. Bol vždy ochotný pomôcť každému.
Bol skvelým pedagógom a i študenti, ktorých za svojho pôsobenia na katedre učil a viedol,
budú na neho určite radi a s vďačnosťou spomínať.
Mali sme ho radi nielen pre jeho bezprostrednú povahu, priateľskosť, zmysel pre humor, no
najmä pre jeho múdrosť, odborný rozhľad a snahu pomáhať druhým.
Pre akademickú obec je to významná strata.
Je nám cťou, že sme s pánom profesorom mohli na našej katedre spolupracovať.
Mimoriadne si vážime prácu, ktorú pre katedru, fakultu a univerzitu vykonal.
Budeme na neho spomínať ako na vzácneho kolegu, pedagóga a priateľa.
Bude chýbať všetkým, ale zároveň sme presvedčení, že ostane v našich srdciach
a spomienkach.

 

Česť jeho pamiatke

 

 

Kolektív KPaDI SjF TUKE

Dňa 16. 11.2023 sa na našej katedre uskutočnila exkurzia študentov štúdijného programu Priemyselné inžinierstvo do výrobného závodu automobilky KIA. Exkurzia je pokračovaním cyklu prednášok odborníkov z praxe a exkurzií pre našich študentov, ktoré pre nich pravidelne organizujeme s cieľom pomôcť im nadviazať styk s praxou ešte počas štúdia na našom pracovisku.

 

400384603 885635583255145 2226041197921083138 n

 

Dňa 11.10.2023 sa na pôde našej katedry uskutoční prenáška odborníkov z praxe, medzi ktorými bude aj náš externý doktorand Ing. Michal Dic, pôsobiaci v spoločnosti Siemens. Prednáška na tému: NOVÁ GENERÁCIA vývoja výrobkov pre dnešných inžinierov v platforme Solid Edge sa uskutoční v čase od 11:30 v miestnosti PK9-206 a určená pre študentov na našej katedre.

 

Solid Edge

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.