Scientific research activity – VEGA, KEGA

Vedecko-výskumná činnosť

 

KEGA č. 026TUKE-4/2023
Doba riešenia: 2023-2025
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anna Vrabeľová, PhD., MBA
Podpora rozvoja vedomostí v oblasti implementácie požiadaviek systému manažérstva kvality pre letecký, vesmírny a obranný priemysel.
Anotácia (podstata) vedeckého projektu:
Súčasná geo-politická situácia a z nej vychádzajúca potreba okamžitej reakcie na daný stav dáva priestor organizáciám na vývoj a výrobu nových komponentov, po ktorých vzrastá dopyt. Oblasť letectva, astronautiky ako aj obrany je technologicky riadený priemysel, ktorý je charakteristický automatizáciou a digitalizáciou a ktorý integruje komplexné výrobné systémy a procesy s vysokými nárokmi na kvalitu ako aj bezpečnosť. Aj tie najmenšie nedostatky v poskytovaných produktoch alebo službách môžu mať v tejto oblasti fatálne následky. Vzhľadom k súčasnej situácii je predpoklad, že čoraz viac organizácií bude v budúcnosti do svojho portfólia pridávať komponenty a produkty, ktoré budú v tejto oblasti žiadané. Súčasná platná legislatíva EÚ určuje konkrétne požiadavky na výrobu komponentov pre tento druh priemyslu, avšak vstupnou bránou pre vytvorenie odberateľsko – dodávateľského reťazca je naplnenie požiadaviek na kvalitu daných zákazníkom. Pre oblasť zabezpečenia požiadaviek na kvalitu existuje od roku 1987 norma ISO 9001 Systém manažérstva kvality - Požiadavky, ktorá doteraz prešla niekoľkými revíziami. V súčasnosti je platná 5ta revízia, ktorá bola publikovaná v roku 2015 označovaná v rámci SR ako STN EN IS0 9001:2016. Zásadnou črtou tejto normy je štruktúra označovaná ako HLS (High Level Structure), ktorá je zakomponovaná aj do normy AS9100 - "Požiadavky systému manažérstva kvality pre letecký, vesmírny a obranný priemysel", ktorá je na Slovensku vydaná ako norma s označením STN EN 9100. Cieľom tohto projektu je implementovať požiadavky normy STN EN 9100 do výrobných procesov realizovaných v Prototypovom a Inovačnom Centre Strojníckej fakulty TUKE (PAIC SjF TUKE), ktoré sa zaoberá výskumom ale aj výrobou prototypov a sériových komponentov.

V súlade s tematickou oblasťou tejto výzvy - Nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní sa tak vytvorí priestor pre študentov na získanie vedomostí, ktoré môžu neskôr uplatniť v praxi. Na realizácii tohto projektu sa budú podieľať zamestnanci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie (KBaKP). Takmer všetci riešitelia majú s implementáciou manažérskych systémov skúsenosti a dokážu výsledky tohto projektu adekvátne pretransformovať do edukačného procesu odborných predmetov a prispieť tak ku kreovaniu nového plánovaného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia: Kvalita a bezpečnosť.

Anotácia projektu v anglickom jazyku
The current geo-political situation and the resulting need for an immediate response to the situation gives space for organizations to develop and produce new components, for which demand is growing. The field of aviation, space and defense is a technologically controlled industry, which is characterized by automation and digitization and which integrates complex production systems and processes with high demands on quality and safety as well. Even the smallest non-conformities in the products or provided services can have fatal consequences in this area. Given the current situation, it is expected that more and more organizations will add components and products to their portfolio in this area in the future. Current EU legislation sets out specific requirements for the production of components for this type of industry, but very important aspect is a creation of a customer - supply chain and the fulfillment of quality requirements given by customers. For the area of quality requirements assurance, there exists ISO 9001 "Quality Management System - Requirements" since 1987, which has so far undergone several revisions. Currently, the 5th revision is valid, which was published in 2015 and referred to in the Slovak Republic as STN EN IS0 9001:2016. The main element of this standard is the structure referred to as HLS (High Level Structure), which is also incorporated
into the standard AS9100 - "Requirements of the quality management system for the aviation, space and defense industry", which is issued in Slovakia as the standard STN EN 9100. The aim of this project is to implement the requirements of the STN EN 9100 standard into production processes in the Prototype and Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering TUKE (PAIC FME TUKE), which deals with research but also production of prototypes and serial components. Due to the thematic area of this call - New technologies, methods and forms in education, the project will create a space for students to achieve knowledge that they can later apply in practice. Most of the employees of the Safety and Quality Department (S&Q) have experience with the implementation of management systems. They adequately can transform the results of this project into the educational process of subjects and thus contribute to the creation of a new planned 2nd degree study program Quality and Safety.

ID: 22230024
Doba riešenia: 2023-2024
Ing. Anna Vrabeľová, PhD., MBA
Improving quality management teaching in the era of Industry 4.0
Anotácia (podstata) vedeckého projektu:
The cooperation of technical and economic universities from Czechia, Poland, and Slovakia will cover the study of the needs of the Industry 4.0 enterprises, acquiring new competencies related to modern quality management by lecturers, and creating new teaching programs that will lead to better preparation of graduates to current requirements of the V4 countries industry.

 

APVV-19-0367
Doba riešenia: 2020-2024
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Rámec Integrovaného prístupu riadenia procesnej bezpečnosti pre Inteligentný podnik.
Anotácia (podstata) vedeckého projektu:
Riadenia výrobných procesov v rámci Stratégie inteligentného priemyslu si vyžaduje aplikovanie princípov bezpečnosti, ako jedného z pilierov pre zabezpečenie jeho konkurencieschopnosti. Účinnosť týchto procesov je podmienená integrovaním analýz rizík do systémov riadenia tak, aby boli súčasťou všetkých procesov v rámci podniku. Cieľom musí byť minimalizácia humánnych, technických a kybernetických rizík. Jej realizáciu je možné zabezpečiť aplikáciou procesnej bezpečnosti v rámci jednotlivých etáp výrobných technológii. Bezpečné výrobné technológie vytvárajú podmienky pre efektívne pracovné podmienky zamestnancov ako aj výrobu bezpečného konečného produktu a tým aj pre celkovú ekonomickú bilanciu podniku. V rámci štruktúry inteligentného podniku sa musí procesná bezpečnosť stať súčasťou integrovaného prístupu ich riadenia. V rámci projektu bude vytvorený teoretický a praktický rámec pre aplikáciu procesnej bezpečnosti v komplexnom modeli riadenia inteligentného podniku tak, aby zahrňoval oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, bezpečnosti strojov a strojových systémov, ochrany majetku a kybernetickej bezpečnosti. Modulová štruktúra modelu bude vychádzať z princíp digitalizácie, ako základnej podmienky pre možnosti efektívneho riadenia inteligentného podniku v duchu Stratégie Priemysel 4.0 ako aj nastupujúcej Stratégie 5.0.

 

013TUKE-4/2020
Doba riešenia: 2020-2022
prof. Ing. Milan Oravec, PhD.
Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov
Anotácia (podstata) vedeckého projektu:
S neustálym nástupom nových technológií sa zvyšuje aj dopyt po zmenách v oblasti vzdelávania. Vytvára sa tlak na zvyšovanie úrovne vedomostí študentov a vzdelávacie ustanovizne preto musia prispôsobovať aktuálne formy a hľadať nové metódy vzdelávania. Predmetom projektu je skúmanie využitia fenoménu rozšírenej reality v edukačnom procese. Rozšírená, obohatená realita je spojovacím článkom medzi reálnym a virtuálnym svetom. Rozšírená realita (AR – z ang. Augmented Reality) obohacuje užívateľov pohľad na reálne prostredie doplnený o dodatočné informácie relevantné k danému prostrediu. Tieto zobrazované informácie sú získane z externých zdrojov údajov (napr. rôznych mapových zdrojov, GPS alebo iných databáz). Obohatené zobrazenie sa deje v reálnom čase a v kontexte s prostredím, v ktorom užívateľ pracuje. Cieľom tohto projektu je technologicky a koncepčne navrhnúť systém využívajúci rozšírenú realitu ktorý by bolo možné efektívne začleniť do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov. Slúžil by ako
prostriedok aplikovateľný pri demonštrácií v rámci vzdelávacieho procesu pre rôzne krízové situácie s možnosť reakcie na dynamické zmeny vstupných faktorov v reálnom čase.

 

KEGA 019TUKE-4/2020

Doba riešenia: 2020-2022
doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.
Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015

Anotácia (podstata) vedeckého projektu: Vzdelávanie, výskum a vývoj sú kľúčové podporné piliere hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti v EÚ. Neutíchajúci hlad po kompetentnosti absolventov si vyžaduje, aby vysoké školy na túto skutočnosť reagovali prispôsobeným vzdelávaním. Táto kompetentnosť v sebe zahŕňa teoretické znalosti, ako aj schopnosť ich aplikovať. Požiadavky na takto vnímanú kompetentnosť absolventov si vyžadujú zásadnú zmenu v prístupe v poskytovaní vzdelávania, ktoré zahŕňajú osvojenie si flexibilných vzdelávacích spôsobov získaných aj mimo štruktúry učebných osnov.Predkladaný projekt je orientovaný na zvyšovanie kompetentnosti študentov/absolventov pre ich okamžité zaradenie do pracovného procesu. Ich odborná príprava v čase vysokoškolského vzdelávania môže predstavovať úsporu nákladov na ich ďalšie odborné doškoľovanie na strane zamestnávateľa. Cieľom tohto projektu je vytvoriť vzdelávací materiál doplnený o praktickú príručku, ktorá by slúžila ako návod na implementáciu systému manažérstva kvality ako pre študentov/absolventov, tak aj pre priemyselnú prax. V súčasnosti nie je organizácia pôsobiaca na globálnom trhovom prostredí, ktorá by nemala zavedené vo svojom riadení prvky kvality. To bolo hlavným podnetom pre rozhodnutie pripraviť projekt, ktorý by transformoval súbor poznatkov riešiteľov projektu v oblasti kvality a ďalších interdisciplinárnych oblastí do jedného celku.

 

KEGA 015TUKE-4/2019
Doba riešenia: 2019-2021
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Manažérstvo auditov využitím softvérovej aplikácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015

Anotácia (podstata) vedeckého projektu: S neustále zvyšujúcimi sa požiadavkami trhu práce na nové technológie sa zvyšuje aj dopyt po zmenách v oblasti vzdelávania, čím sa vytvára tlak na zvyšovanie úrovne vedomostí všetkých pracovných pozícií. Vzdelávacie ustanovizne na základe týchto zmien musia prispôsobovať aktuálne formy a hľadať nové metódy vzdelávania. Súčasný pracovný trh je pokrytý prevažne výrobnými organizáciami, zameranými na strojárstvo a automobilový priemysel. Pre toto odvetvie je typické riadenie všetkých procesov využitím systému manažérstva kvality postaveného na špecifických požiadavkách normy ISO 9001:2015. Neoddeliteľnou súčasťou uplatňovania požiadaviek tohto systému je jeho pravidelné preskúmavanie a zlepšovanie. Nástrojom tohto preskúmavania a zlepšovania je audit. Príprava a realizácia auditu je vo všeobecnosti časovo, ale aj odborne náročným procesom. Cieľom tohto projektu je navrhnúť takú metodiku vykonávania auditov, ktorá by zefektívnila priebeh auditu a zvýšila spoľahlivosť posudzovania dôkazov auditu využitím softvérovej aplikácie. Aplikácia by bola verejne dostupná na získavanie zručností v rámci vzdelávania ako aj odbornej praxi, s možnosťou jej využitia pre plánovanie a realizáciu auditov.

 

VEGA 1/0121/18
Doba riešenia: 2017-2020
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Vývoj metód implementácie a verifikácie komplexného riešenia bezpečnosti v Smart Factory ako súčasti Stratégie Priemysel 4.0.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu: Priemyselná revolúcia, známa pod ozn. INDUSTRY 4.0 , prináša nové aspekty pôsobiace na vzťah človek – stroj – prostredie. Nárast požiadaviek na internú a externú komunikáciu, individuálny prístup, skracovanie času dodania produktu alebo služby vyžaduje aktívnu účasť organizácie ale aj verejnosti na formovaní pravidiel týkajúcich sa ochrany človeka v pracovnom prostredí v systéme človek-stroj-pracovné prostredie, zabezpečenie bezpečnej prevádzky a tým aj vytvorenie podmienok pre ochranu záujmov (cieľov) Smart Factory. Výstupom projektu bude vytvorenie komplexnej databázy pre identifikáciu a riadenie rizík v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Safety) a rizík súvisiacich s činnosťou človeka v internom alebo aj v externom prostredí pôsobenia inteligentnej organizácie (Security) integrovaným prístupom ako súčasti sytému internetu veci v horizontálnom prepojená jednotlivých aktérov výrobných technológii včítane logistických systémov.

 

APVV-15-0351
Doba riešenia: 2016-2020
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Vývoj a aplikácie modelov riadenia rizík v podmienkach technologických systémov v súlade so stratégiou Priemysel (Industrie) 4.0.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu: Stratégia Priemysel 4.0 vychádza z využitia digitalizácie časti výrobných procesov v priemysle tak, aby sa zohľadnili požiadavky zákazníka. Jednou zo strategických oblasti je bezpečnosť ako súčasť požiadaviek na efektívny proces tvorby finálneho produktu. Pre realizovanie tejto požiadavky je potrebné vyvinúť nové postupy pre voľbu charakteristických parametrov rizík tak, aby mohli byť v digitálnej forme použité pre ich mobilitu v rámci internetových sieti. Cieľom bude integrované spracovanie informácii o humánnych a technických rizikách v systéme ich riadenia tak, aby sa mohli s centra riadenia výrobných procesov aplikovať účinné preventívne opatrenia s cieľom uplatniť stratégiu pre minimalizovanie rizík. Vyvinuté modely bude testované predovšetkým na komplexných technológiách v rámci vybraných spoločnosti z automobilového priemyslu, kde bude realizácia Stratégie Priemysle 4.0 v najrozvinutejšom stave.

 

KEGA č. 049TUKE-4/2014
Doba riešenia: 2014 - 2016
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Vytvorenie e-learningovej podpory vzdelávania v bakalárskom študijnom programe - Kvalita Produkcie.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie novej koncepcie vzdelávania založenej na využití e-learningovej podpory. Cieľom projektu bude vytvoriť ucelený (koncentrovaný) študijný materiál nahrádzajúci všeobecne dostupnú odbornú študijnú literatúru v rámci vybraného predmetu. Študent 1. stupňa - bakalárskeho vysokoškolského štúdia budú môcť počas vzdelávacieho procesu aktívne využívať navrhovaný študijný materiál dostupný prostredníctvom webovej aplikácie, pričom obsahová náplň predmetu bude transformovaná do dvoch na seba nadväzujúcich samostatných celkov. Zvládnutie vybraného predmetu bude verifikované testami, ktoré budú prístupné prostredníctvom webovej aplikácie. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie doplnkového podporného učebného textu.

 

APVV-0337-11
Doba riešenia: 2012 - 2015
Dr.h..c. mult. prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.
Výskum nových a novo vznikajúcich rizík priemyselných technológii v rámci integrovanej bezpečnosti ako predpoklad pre riadenie trvalého rozvoja.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:Efektívny proces riadenia (manažérstva) nových a novo vznikajúcich rizík priemyselných technológií v rámci integrovanej bezpečnosti v sebe zahrňuje bezpečnosť strojov a technických systémov, bezpečnosť práce – Safety a niektoré kategórie obianskej bezpečnosti – Security. Je závislý od foriem a metód relevantnej identifikácie a kvantifikácie rizík a následne od vhodných spôsobov ich riadenia v systéme človek – stroj – prostredie. Aplikáciou modelov na podporu trvalého rozvoja priemyselných technológií v konkurenčnom prostredí na báze integrovanej analýzy rizík, zohľadňujúcej špecifické ohrozenia v jednotlivých etapách životného cyklu (ŽC) technológií príp. výsledných produktov produktu sa vytvorí mechanizmus, ktorý umožní aplikovať efektívne metódy prevencie. Tieto postupy sú využívané pri zohľadnení vývoja nových materiálov, nových technológií, zmenami v demografickom vývoji spoločnosti ako aj aplikáciou výkonných metód ITC techník a technológií. Pre účelnú spätnú väzbu na posúdenie výsledných riešení, ako viac parametrických sústav, budú vyvinuté a následne, na konkrétnych druhoch priemyselných technológií otestované kľúčové indikátory KPI – Key performance indicators.

 

VEGA 1/0107/12
Doba riešenia: 2012 - 2014
Dr.h..c. mult. prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.
Výskum procesu manažérstva rizík strojov a technických systémov na rozhraní Safety - bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce a Security - občianska bezpečnosť.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu: Efektívny proces riadenia rizík v rámci beypečnosti strojov a technických systémov, bezpečnosti práce - Safety v interakcii s občianskou beypečnosťou - Security, ako jeden zo súčasných priorít spoločnosti je v podstatnej miere závislý od relevantnosti identifikácie a kvantifikácie rizík a následneod vhodných spôsobov ich riadenia v systéme človek-stroj-prostredie. Vzhľadom na spoločné princípy manažérstva rizík v Safety a Security je potrebné vyvinúť metódy pre aplykácie technických riešení, prepojených s humánnym faktorom tak, aby dominantným princípom minimalizácie rizík boli preventívne opatrenia vychádzajúce z využitia moderných ICT techník, údržbárskych technológii včítane metód technickej diagnostiky. Pre posúdenie efektívnosti týchto opatrení budú navrhnuté parametre KPI (Key performance indicators).

 

ITMS: 26220220151
Doba riešenia: 2011 - 2012
Prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Jelšava - Rozvoj spoločného výskumno – vývojového inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín

Aktivita KBaKP: 3.1. Riziká, kvalita a bezpečnosť vyvíjaných technológií a systémov

 

ITMS: 26220220063
Doba riešenia: 2010 - 2012
Prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
BIOMASA - Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy

Aktivita KBaKP: 2.2 Riziká, kvalita a bezpečnosť procesov termického zhodnocovania biomasy

 

ITMS: 26220120060
Doba riešenia: 2010 - 2013
Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
CENTRUM EXCELENTNOSTI - Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve

Aktivita KBaKP: 1.1 Vývoj modelu G-RAM pre riadenie trvalého rozvoja strojárenských výrobkov v konkurenčnom prostredí

 

ITMS: 26220220064
Doba riešenia: 2010 - 2012
Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
VUKONZE - Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií

Aktivita KBaKP: 2.5 Výskum integrovanej podpory riadenia životného cyklu rizík pre obnoviteľné zdroje energie

  

VEGA 1/0240/09
Doba riešenia: 2009 - 2011
Dr.h..c. mult. prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.
Výskum metód integrovaných systémov riadenia rizík technických zariadení a priemyselných technológii.

 

KEGA 3/7103/09
Doba riešenia: 2009 - 2011
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
Aplikácia teoretických vedomostí pri výstavbe prototypu experimentálneho vozidla s minimálnou spotrebou paliva za účelom zvýšenie záujmu v oblasti strojárstva.

 

CP - IP 213345-2
Doba riešenia: 2008 - 2013
Prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
7.RP -iNTegRisk - Early Recognition, Monitoring, and Integrated Management of Emerging, New Technology related, Risks

Aktivita KBaKP:

T1.5.1 D1: Definition of KPIs emerging risks for selected industry case studies, including CSR aspects of emerging risks
T2.3.1 Gap analysis to identify missing models and methods within the iNTeg-Risk Framework
T2.4.1 Development of KPIs for Technology
T2.6.4 Guidance Topic D: Policies
T3.1.7 Case studies of Integrated Risk Management

 

KEGA č. 3/215604
Doba riešenia: 2005 - 2007
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Využitie nových multimediálnych technológií a materiálov vo výučbe prípadových štúdií z oblasti systémov manažérstva kvality.

 

VEGA č. 1/2217/05
Doba riešenia: 2005 - 2007
prof.. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
Výskum a realizácia ekologicky riadeného štvor-taktného spaľovacieho motora o výkone do 1000W s ohľadom na minimalizáciu spotreby paliva pri vysokej funkčnej spoľahlivosti pre vozidlo.

 

VEGA č. 1/2220/05
Doba riešenia: 2005 - 2007
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Výskum metód hodnotenia rizík závažných priemyselných havárií a ich aplikácií pri posudzovaní rizík v priemysle.

 

VEGA č.1/ 9404/ 02
Doba riešenia: I.2002-XII.2004
Výskum metód implementácie akceptovateľného rizika strojných zariadení v etape jeho konštrukčného návrhu

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:
V etape projektovania a konštruovania strojných zariadení a technologických systémov predpisujú smernice Európskej únie (EÚ) ako aj zákony jednotlivých štátov EÚ stanovenie hodnôt akceptovateľných rizík ako miery vybraných druhov ohrození tak rpi posúdení bezpečnosti ako aj pri posúdení jeho environmentálnych účinkov. Pre splnenie týchto cieľov je potrebné definovať riziká, ktoré vyplývajú z charakteru prevádzky a údržby strojného zariadenia. Pri zohľadnení jednotlivých typov rizík na základe charakteristík ohrození v zmysle STN EN 292 sa navrhnú metódy na definovanie hodnôt akceptovateľných rizík tak, aby pri ich kvantifikácii bolo možné definovať zložku ovplyvniteľnú počas konštrukčného návrhu a zložku, ktorú je možné riadiť počas prevádzky strojného zariadenia. V etape konštruovania stroja sa pre kontrolu dodržania hodnôt akceptovateľného rizika navrhnú postupy, aby bola možná vzájomná interakcia medzi hlavným konštrukčným softwarom a softwarom kontrolujúcim hodnoty akceptovateľných rizík. V etape prevádzky strojného zariadenia bude vypracovaná stratégia údržby vychádzajúca z teórie technického rizika. Ekonomické parametre údržbárskych činností budú definovať jej rozsah a tým aj hodnotu akceptovateľného rizika v spätnej väzbe na požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť pri konštruovaní stroja. Vzhľadom na to, že v oblasti manažmentu technického rizika zohráva jednu z podstatných úloh humánny faktor, preto sa bude riešiť aj jeho podiel na stanovení výslednej hodnoty akceptovateľného rizika. Pre posúdenie správnosti implementácie akceptovateľného rizika ako kritéria bezpečnej konštrukcie strojného zariadenia bude navrhnutý systém auditorských postupov vo vzájomnej kombinácii projekt-konštrukcia stroja-prevádzkové podmienky.

 

VEGA č.1/ 6196/ 99
Doba riešenia: I.1999-XII.2001
Integrovaný systém riadenia kvality a jeho aplikácia pri projektovaní materiálových tokov a konštruovaní strojných systémov pomocou CA-techník

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu:
V rámci riešenia projektu bol navrhnutý a v súčasnosti je testovaný systém pre integráciu nástrojov manažérstva rizika (bezpečnosti) a environmentálnych manažérskych systémov ako súčasti systémov riadenia kvality podľa 900/2000 do etapy konštrukcie strojov a strojových systémov ako súčasti materiálových tokov a čiastočne aj komplexných výrobných technológií. Systémy riadenia rizika ako aj environmentálneho riadenia boli aplikované na konkrétne typy dopravných strojov, mobilnej a poľnohospodárskej techniky. 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
              Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA KVALITY, BEZPEČNOSTI A ENVIRONMENTU
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.