Študuj KaB
There is no translation available.

KaB

Čo je výstupom štúdia na bakalárskom programe Kvalita a bezpečnosť

Absolvent študijného programu:

  • nadobudne znalosti z oblasti riadenia kvality produkcie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobe v oblasti strojárstva,
  • na základe získaných poznatkov, má možnosť uplatnenia v rôznych výrobných aj nevýrobných podnikoch (prevažne však v automobilovom priemysle),
  • po jeho absolvovaní, môže zastávať pracovné zaradenie ako technik kvality alebo bezpečnostný technik.

     

KaB1

   

Ponúkame Ti

  • pokračovanie v II. stupni štúdia v programoch Inžinierstvo kvality produkcie alebo Bezpečnosť technických systémov s možnosťou uplatniť sa ako manažér kvality alebo manažér BOZP v praxi,  
  • počas štúdia absolvovať mobility (zahraničný študijný pobyt), exkurzie, workshopy, semináre či odborné prednášky z praxe,
  • možnosť riešiť bakalársku prácu aj pre priemyselnú prax.

 KaB2   

KaB3   KaB4

Naučíme Ťa:

  • aplikovať postupy štatistickej regulácie výrobných procesov a nástrojov zlepšovania kvality,
  • implementovať požiadavky v zmysle medzinárodných štandardov pre systém manažérstva kvality alebo systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • navrhovať a modelovať konštrukcie strojov na báze požiadaviek Industry 4.0 s využitím softvérovej podpory,
  • aplikovať nástroje posudzovania rizík pre výrobné procesy a bezpečné produkty v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

     

KaB5    

        CONTACT

  

            TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE
            Faculty of Mechanical Engineering
          Institute of Special Engineering Processes
            DEPARTMENT OF SAFETY AND QUALITY
            Letná 1/9, 042 00, Košice - Sever

            tel: +42155 / 602 2501
            e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.