KEGA

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

rok-2023

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
 ÚAMRaVT KPAaM 027TUKE-4/2022 Implementácia technológie Internetu veci pre podporu pedagogického procesu s cieľom skvalitnenia špecifických zručností u absolventov študijného programu priemyselná mechatronika doc. Ing. Ľubica Miková, PhD. 2022 2024
031TUKE-4/2022   Inovácie metód a prostriedkov vo výučbe automatizácie v kontexte platformy Priemysel 4.0 doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.  2022  2024 
044TUKE-4/2021 Diaľkový prístup k laboratórnym cvičeniam pre priemyselnú automatizáciu prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
KVTaR 020TUKE-4/2022 Vývoj a implementácia nových prístupov vo výuke priemyselnej a kolaboratívnej robotiky doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2022 2024
054TUKE-4/2022 Inovácia študijných programov výrobnej techniky zameraná
na internacionalizáciu vzdelávania s využitím metód virtuálnej alebo rozšírenej reality
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2022 2024
004TUKE-4/2021 Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
ÚTaMI KTMaPPV 050TUKE-4/2023 Inovácia študijných programov orientovaných na počítačovú podporu strojárskej výroby v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2023 2025
046TUKE-4/2022 Inovácia vzdelávacieho procesu implementáciou adaptívnych hypermediálnych systémov vo výučbe predmetov z oblasti technológií povlakovania a zvárania materiálov prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 2022 2024
036TUKE-4/2021 Dištančná forma vzdelávania v oblasti strojárskych
technológií s využitím moderných IT prostriedkov pre zahraničných študentov
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
ÚPIMIPaAM KPaDI 019TUKE-4/2022 Príprava manažérov nových výrobných štruktúr budúcnosti na princípoch „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) prostredníctvom vzdelávania študentov v predmete Manažment výroby v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2022 2024
020TUKE-4/2023 Systematický rozvoj kompetenčného profilu
študentov priemyselného a digitálneho inžinierstva v procese vysokoškolského vzdelávania
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2023 2025
KRPaIP 013TUKE-4/2022 Implementácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do spracovania modernej vysokoškolskej učebnice "Psychoakustika - zvuková kvalita a akustický dizajn produktov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
011TUKE-4/2021 Implementácia súčasných vedecko-výskumných, technických a metodologických riešení v oblasti inžinierstva prostredia do edukačného procesu na vysokých školách prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2021 2023
009TUKE-4/2021 Implementácia najnovších poznatkov z recyklačných technológií pre materiálové zhodnotenie komponentov produktov na konci ich životného cyklu doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2021 2023
ÚMEaKI KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementácia moderných edukačných prístupov pri konštruovaní prevodových mechanizmov doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
007TUKE-4/2023 Transfer inovácií a pokročilých technológií pre ekologickejšie a efektívnejšie pohonné systémy vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2023 2025
KEI 012TUKE-4/2022 Implementácia vodíkových technológií v osobnej preprave s využitím interaktívnych prvkov do edukačného procesu v študijnom programe energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2022 2024
ÚŠIP KBaKP 026TUKE-4/2023 Podpora rozvoja vedomostí v oblasti implementácie požiadaviek systému manažérstva kvality pre letecký, vesmírny a obranný priemysel Ing. Anna Vrábeľová, PhD., MBA 2023 2025
KBIaM 012UPJŠ-4/2023 Podpora vzdelávania v odbore reprodukčná medicína a embryotechnológie Ing. Marek Schnitzer, PhD.
(partner v projekte UPJŠ v Košiciach)
 2023 2025
 044TUKE-4/2022  Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH  2022 2024
 050TUKE-4/2022  Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve  prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.  2022 2024
 021TUKE-4/2022  Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 2022 2024
016TUKE-4/2021 Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
018TUKE-4/2023 Implementácia metód fyzikálno chemických analýz v študijnom programe biomedicínske inžinierstvo doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2023 2025

 

rok-2022

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
 ÚAMRaVT KPAaM 031TUKE-4/2022   Inovácie metód a prostriedkov vo výučbe automatizácie v kontexte platformy Priemysel 4.0 doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.  2022  2024 
044TUKE-4/2021 Diaľkový prístup k laboratórnym cvičeniam pre priemyselnú automatizáciu prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
030TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky do výučby v odbore Mechatronika doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
027TUKE-4/2022 Implementácia technológie Internetu veci pre podporu pedagogického procesu s cieľom skvalitnenia špecifických zručností u absolventov študijného programu Priemyselná mechatronika doc. Ing. Ľubica Miková, PhD. 2022 2024
KVTaR 020TUKE-4/2022 Vývoj a implementácia nových prístupov vo výuke priemyselnej a kolaboratívnej robotiky doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2022 2024
054TUKE-4/2022 Inovácia študijných programov výrobnej techniky zameraná
na internacionalizáciu vzdelávania s využitím metód virtuálnej alebo rozšírenej reality
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2022 2024
004TUKE-4/2021 Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
ÚTaMI KTMaPPV 046TUKE-4/2022 Inovácia vzdelávacieho procesu implementáciou adaptívnych hypermediálnych systémov vo výučbe predmetov z oblasti technológií povlakovania a zvárania materiálov prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 2022 2024
036TUKE-4/2021 Dištančná forma vzdelávania v oblasti strojárskych
technológií s využitím moderných IT prostriedkov pre zahraničných študentov
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
048TUKE-4/2020 Web based training pri podpore experimentálnej zružnosti v technologickom skúšobníctve prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
ÚPIMaIP KPaDI 019TUKE-4/2022 Príprava manažérov nových výrobných štruktúr budúcnosti na princípoch „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) prostredníctvom vzdelávania študentov v predmete Manažment výroby v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2022 2024
001TUKE-4/2020 Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
KIP 013TUKE-4/2022 Implementácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do spracovania modernej vysokoškolskej učebnice "Psychoakustika - zvuková kvalita a akustický dizajn produktov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
011TUKE-4/2021 Implementácia súčasných vedecko-výskumných, technických a metodologických riešení v oblasti inžinierstva prostredia do edukačného procesu na vysokých školách prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2021 2023
009TUKE-4/2021 Implementácia najnovších poznatkov z recyklačných technológií pre materiálové zhodnotenie komponentov produktov na konci ich životného cyklu doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2021 2023
ÚMEaKI KAMaSI 018TUKE-4/2020 Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí
študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementácia nových postupov a edukačných metód v
oblasti optických metód experimentálnej mechaniky
pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementácia moderných edukačných prístupov pri konštruovaní prevodových mechanizmov doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
006TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov z výskumu zameraného na redukciu emisií motorových vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
KET 012TUKE-4/2022 Implementácia vodíkových technológií v osobnej preprave s využitím interaktívnych prvkov do edukačného procesu v študijnom programe energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2022 2024
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
KBIaM  044TUKE-4/2022  Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH   2022 2024
 050TUKE-4/2022  Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve  prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.  2022 2024
 021TUKE-4/2022  Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 2022 2024
016TUKE-4/2021 Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
023TUKE-4/2020 Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022

 

rok-2021

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 030TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky do výučby v odbore Mechatronika doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
KAaKR 044TUKE-4/2021 Diaľkový prístup k laboratórnym cvičeniam pre priemyselnú automatizáciu prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
KVTaR 004TUKE-4/2021 Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
010TUKE-4/2020 Implementácia nových znalosti a inovatívnych prístupov do procesu výučby robotiky v intenciách Industry 4 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 2020 2021
025TUKE-4/2019 Integrované výučbové laboratórium virtuálneho prototypovania a experimentálneho overovania presnosti obrábacích strojov prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 2019 2021
045TUKE-4/2019 Implementácia automatizovaných činností portálu vedeckovýskumnej platformy Acta Mechanica Slovaca doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KTMaPPV 036TUKE-4/2021 Dištančná forma vzdelávania v oblasti strojárskych
technológií s využitím moderných IT prostriedkov pre zahraničných študentov
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
048TUKE-4/2020 Web based training pri podpore experimentálnej zružnosti v technologickom skúšobníctve prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
001STU-4/2019 Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2019 2021
ÚMPaDI 001TUKE-4/2020 Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
ÚKIaM KAMaSI 018TUKE-4/2020 Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí
študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementácia nových postupov a edukačných metód v
oblasti optických metód experimentálnej mechaniky
pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementácia moderných edukačných prístupov pri konštruovaní prevodových mechanizmov doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
006TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov z výskumu zameraného na redukciu emisií motorových vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
KBIaM 044TUKE-4/2022 Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
050TUKE-4/2022 Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2024
021TUKE-4/2022 Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 2022 2024
016TUKE-4/2021 Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
023TUKE-4/2020 Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022

 

 

 

rok-2020

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 030TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky do výučby v odbore Mechatronika doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
018TUKE-4/2018 Implementácia nových technológií a edukačných metód v oblasti riadiacich systémov pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijného odboru mechatronika prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2018 2020
KR 010TUKE-4/2020 Implementácia nových znalosti a inovatívnych prístupov do procesu výučby robotiky v intenciách Industry 4 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 2020 2021
KVT 025TUKE-4/2019 Integrované výučbové laboratórium virtuálneho prototypovania a experimentálneho overovania presnosti obrábacích strojov prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 2019 2021
045TUKE-4/2019 Implementácia automatizovaných činností portálu vedeckovýskumnej platformy Acta Mechanica Slovaca doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KSTaM 001STU-4/2019 Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2019 2021
KPPT  048TUKE-4/2020 Web based training pri podpore experimentálnej zružnosti v technologickom skúšobníctve prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
ÚMPaDI 001TUKE-4/2020 Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
ÚKIaM KAMaSI 018TUKE-4/2020 Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí
študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementácia nových postupov a edukačných metód v
oblasti optických metód experimentálnej mechaniky
pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 006TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov z výskumu zameraného na redukciu emisií motorových vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
015TUKE-4/2019  Manažérstvo auditov využitím softvérovej aplikácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015 prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 2019 2021
KBIaM 041TUKE-4/2019 Návrh postupových algoritmov v aditívnych technológiách pre edukačný proces v biomedicínskom inžinierstve Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2019 2021
040TUKE-4/2019 Využitie digitalizačných metód pre podporu edukačného procesu v oblasti protetiky a ortotiky doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
023TUKE-4/2020 Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022
006STU-4/2018 Modernizácia laboratórií na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2018 2020
ÚEaPI KET 005TUKE-4/2019 Transfér poznatkov z výskumu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka do študijného programu energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2019 2021
KPaEI 045TUKE-4/2018 Transfer najnovších poznatkov výskumu do spracovania vysokoškolskej učebnice „Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov - Ekodizajn“ Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2018 2020
032TUKE-4/2018 Intenzifikácia výučbových a informačných procesov v oblasti inžinierstva kvality prostredia prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2018 2020
041TUKE-4/2018 Transfer poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti z oblasti
demontáže a recyklácie výrobkov do spracovania VŠ
učebnice
doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2018 2020

 

 

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

August 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.